Be­hand­ling­en av språk­ex­pe­ri­men­tet fort­sät­ter

Grund­lags­ut­skot­tet är in­te fär­digt med be­hand­ling­en av språk­ex­pe­ri­men­tet om fri­vil­lig skol­svens­ka. Det sä­ger riks­dags­le­da­mot An­na-Ma­ja Hen­riks­son (SFP), som är med­lem i ut­skot­tet.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB–JESSICA SUNI nyheter@ksf­me­dia.fi

– Vi blev in­te fär­di­ga i dag, vi är än­nu mitt i hö­ran­det. Vi mås­te ta be­slut om vi ska hö­ra fle­ra sak­kun­ni­ga, sa­de An­na-Ma­ja Hen­riks­son till FNB på ons­da­gen.

Ex­pe­ri­men­tet skul­le gö­ra det möj­ligt för upp till 2 000 ele­ver i års­kurs 5 el­ler 6 att från och med näs­ta höst väl­ja ett an­nat språk i stäl­let för den kor­ta kur­sen i det and­ra in­hems­ka språ­ket, i prak­ti­ken svens­ka.

Pro­fes­so­rer pe­kar på pro­blem och pre­ci­se­rings­be­hov

På ons­da­gen hör­de grund­lags­ut­skot­tet för förs­ta gång­en sak­kun­ni­ga om språk­ex­pe­ri­men­tet. In­för mö­tet var de för­sik­ti­ga med att ut­ta­la sig.

Pro­fes­sor eme­ri­tus Mikael Hidén vid Helsing­fors uni­ver­si­tet an­ser att språk­ex­pe­ri­men­tet prin­ci­piellt är möj­ligt att ut­fö­ra.

– Men det mås­te va­ra nog­grant för­be­rett. Det finns någ­ra punk­ter jag tyc­ker man mås­te pre­ci­se­ra. Det mås­te va­ra be­grän­sat och grun­da sig på väl­mo­ti­ve­ra­de ar­gu­ment, sä­ger han.

Mark­ku Suksi, pro­fes­sor i of­fent­lig rätt vid Åbo aka­de­mi, ser för­sla­get som pro­ble­ma­tiskt med tan­ke på ele­ver­nas fram­tid.

– Det gäl­ler sär­skilt hur per­so­ner som in­te full­gjort kra­ven på det and­ra in­hems­ka språ­ket be­hand­las vid re­kry­te­ring när de blir vux­na, sä­ger han.

Suksi an­ser att det finns en risk för att man läg­ger kost­na­der för kom­plet­te­rat B1-språk på ele­ven själv el­ler ele­vens för­äld­rar i det fall att hen in­te stu­de­rat det and­ra in­hems­ka språ­ket i grund­sko­lan.

– Ris­ken finns att man skju­ter fram pro­ble­ma­ti­ken till ett se­na­re ske­de, sä­ger han.

Suksi på­pe­kar att man in­te ver­kar ha fun­de­rat på and­ra al­ter­na­tiv än att er­sät­ta det and­ra in­hems­ka med ett an­nat språk.

– Kanske det finns nå­got an­nat i sko­lans ut­bud som kun­de er­sät­tas med ett språk? El­ler kanske man kun­de ta med ett språk till?

Den tred­je pro­fes­sorn som hör­des som sak­kun­nig un­der grund­lags­ut­skot­tets ons­dags­mö­te, Tu­o­mas Oja­nen pro­fes­sor i stats­rätt vid Helsing­fors uni­ver­si­tet, vil­le in­te ut­ta­la sig fö­re mö­tet.

Folk­ting­et oro­at över so­ci­al sned­vrid­ning

Mar­kus Ös­terlund och Camilla Grund­ström från Folk­ting­et var må­na om att po­äng­te­ra att de in­te kun­de ut­ta­la sig om vad de skul­le sä­ga på mö­tet, ut­an ta­la­de på ett all­mänt plan.

Folk­ting­et ser sto­ra pro­blem med språk­ex­pe­ri­men­tet som man fruk­tar att i värs­ta fall kan bi­dra till att ut­ar­ma Fin­lands språkre­serv. Folk­tings­sek­re­te­ra­re Ös­terlund på­pe­kar att grund­lags­ut­skot­tet ti­di­ga­re har tagit ställning för att stär­ka svens­kans ställning.

– Fri­vil­lig­het le­der in­te till öka­de språk­stu­di­er i and­ra språk. När svens­kan blev fri­vil­lig i stu­dentex­a­men bör­ja­de folk in­te lä­sa mer and­ra språk, sä­ger han.

På Folk­ting­et oro­ar man sig ock­så över att språk­ex­pe­ri­men­tet kan öka ris­ken för en so­ci­al sned­vrid­ning där de som fo­ku­se­rar på hög­sko­lestu­di­er kan svens­ka me­dan läg­re ut­bil­da­de in­te kan språ­ket.

–Of­ta är det väl­ut­bil­da­de för­äld­rar som tyc­ker det är vik­tigt att bar­nen lär sig svens­ka, sä­ger Ös­terlund.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.