Hös­tens bäs­ta gryt­vin

Hufvudstadsbladet - - Nr 276 -

●●●”Dru­vor­na till den­na vec­kas vin, Cam­po­li­e­ti val­po­li­cel­la Clas­si­co su­pe­ri­o­re Ri­pas­so

(13,94€), har hand­ploc­kats och al­ko­h­ol­jäs­ning­en har skett på tra­di­tio­nellt sätt. Vi­net är mörkt och fyl­ligt, med vär­man­de in­slag av syr­li­ga ling­on och mog­na fi­kon, kryd­dig va­nilj och en svag ör­tig­het.

Ett rik­tigt sym­pa­tiskt röd­tjut med bra pris- och kva­li­tets­för­hål­lan­de, som egent­li­gen kan få ser­ve­ras en aning svalt till en mus­tig lamm- el­ler kyck­ling­gry­ta, men som gör sig fint till en stor ska­la av rät­ter som in­te är allt­för lät­ta i sma­ken.” lin­da fors­sell blog­gar om vi­ner

på kor­kat.blogg.hbl.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.