100-åri­ga Torsten vi­sar sitt Helsing­fors

Vem kan väl bätt­re be­rät­ta om Fin­lands hund­ra år som själv­stän­dig stat än de som va­rit med un­der he­la dess ex­istens? Helsing­fors stads­mu­se­um har äg­nat sin ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning åt sju Helsing­fors­bor som fyllt 100 år.

Hufvudstadsbladet - - Nr 276 - PETRA MIETTINEN petra.miettinen@ksf­me­dia.fi

–●Ut­ställ­ning­en●är●som●ett●Helsing­fors● i●mi­ni­a­tyr,●de●fles­ta●är●föd­da●ute●i●land­ska­pen●och●har●i●nå­got●ske­de●av●sitt●liv● flyt­tat●till●Helsing­fors,●of­tast●för●att●få● ett●jobb.●Vi●har●en●in­född●helsing­for­sa­re●med●bland●de●sju●hu­vud­per­so­ner­na,● Torsten Lil­je­berg●är●Drum­sö­bo●i●tred­je● ge­ne­ra­tio­nen,●be­rät­tar●fo­tout­ställ­ning­ens●pro­du­cent●Tu­o­mas Myrén.

Med●hjälp●av●gam­la●fo­to­gra­fi­er● från●bå­de●pri­va­ta●fa­mil­jeal­bum●och● stads­mu­se­ets●sam­ling­ar●och●ny­tag­na●bil­der●av●fo­to­konst­nä­ren●Vesa Ty­ni●har●man●ska­pat●en●spän­nan­de●och● dy­na­misk●ut­ställ­ning,●där●sju●män­ni­skor●får●be­rät­ta●frag­ment●ur●Fin­lands●och●Helsing­fors●histo­ria.●Krigså­ren●har●läm­nat●spår●i●al­las●liv,●men● fo­kus●lig­ger●än­då●på●åter­upp­byg­gan­det●som●på­gått●se­dan●dess.●Fo­tout­ställ­ning­en●100 år med rå­ge●öpp­nas● i●Vil­la●Ha­gasund●i●dag.

–●Vi●har●re­dan●un­der●en●läng­re●tid● ta­git●med●stads­bor●när●vi●byg­ger●upp● nya●ut­ställ­ning­ar,●det●är●ett●sätt●att● gö­ra●folk●del­ak­ti­ga.●Nu●vil­le●vi●en­ga­ge­ra●de●all­ra●älds­ta●in­vå­nar­na●och● det●var●in­te●helt●lätt.●Ing­en●av●oss●tre● som●ar­be­tat●med●ut­ställ­ning­en●ha­de● ens●träf­fat●en●hund­ra­å­ring●ti­di­ga­re.● Nu●kän­ner●vi●sju●pig­ga,●ak­ti­va●och●en­ga­ge­ra­de●se­ni­o­rer●väl­digt●bra,●be­rät­tar●mu­sei­lek­tor●Mar­juk­ka Si­h­vo­la.

Va­ri­e­ran­de histo­ri­er

De●sju●hu­vud­per­so­ner­na●i●sta­dens●

ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning har valts ut i sam­råd med ve­te­ra­nom­buds­man­nen och re­pre­sen­te­rar helt van­li­ga stads­bor; här finns id­rotts­man­nen, ar­be­ta­ren, lot­tan, di­a­ko­nis­san och stor­fa­miljs­mam­man. Al­la tre män­nen har för­sva­rat lan­det vid fron­ten un­der kri­gen, två av dem ska­da­des all­var­ligt. Två av kvin­nor­na är ogif­ta, den tred­je är mam­ma till fjor­ton barn. De har al­la sin egen histo­ria att be­rät­ta.

– Vi har in­ter­vju­at hund­ra­å­ring­ar­na bå­de hem­ma och på stan, vi har träf­fat fa­mil­je­med­lem­mar och pra­tat om barn­do­men, upp­väx­ten och hur hem­met såg ut. Men i ut­ställ­ning­en pre­sen­te­rar vi in­te he­la de­ras livs­hi­sto­ria, ut­an vi har valt att lyf­ta fram ett te­ma som har va­rit be­ty­del­se­fullt för dem, för­kla­rar Myrén.

Fo­tout­ställ­ning­en do­mi­ne­ras av sju fle­ra kvadrat­me­ter sto­ra fo­to­kol­lage, ett med var­je hund­ra­å­ring. Var­je kol­lage är sam­man­satt av tre fo­to­gra­fi­er – ett gam­malt foto med en Helsing­for­s­vy i bak­grun­den, ett ny­ta­get foto från sam­ma plats och ett por­trätt på per­so­nen i frå­ga.

Två fin­lands­svens­kar med

En av de förs­ta per­so­ner som be­sö­kar­na får mö­ta i Vil­la Ha­gasund är 103-åri­ga Gun­nel Sten­bäck, präst­dot­tern från Åland som ut­bil­da­de sig till di­a­ko­nis­sa, spe­ci­a­li­se­ra­de sig på vård av per­son med ut­veck­lings­stör­ning och äls­ka­de att re­sa runt i värl­den – hon har be­sökt 52 län­der. På väg­gen häng­er pri­va­ta bil­der från så­väl barn­doms­hem­met på Åland som ut­lands­re­sor till Egyp­tens py­ra­mi­der. Fo­to­kol­la­get do­mi­ne­ras av stads­mu­se­ets foto från Di­a­ko­nis­san­stal­tens kyr­ka, som är en vik­tig plats för Gun­nel.

Helsing­fors­föd­da Torsten Lil­je­bergs histo­ria fo­ku­se­rar på hans id­rotts­in­tres­se, han är täv­lings­padd­la­ren från Drum­sö som sut­tit sto­ra de­lar av sitt liv i ka­jak och ock­så del­ta­git i olym­pis­ka spe­len en gång, vis­ser­li­gen ba­ra på re­serv­plats. Fo­ton från det Lil­je­bergs­ka fa­mil­jeal­bu­met av­slö­jar att in­te ens kri­get hind­ra­de ho­nom från att trä­na padd­ling, på ett foto står han på en stock i ett di­ke nå­gon­stans vid öst­fron­ten och trä­nar ba­lans.

Det hi­sto­ris­ka fo­to­gra­fi­et i hans fo­to­kol­lage är ta­get ut­an­för Drum­sö med Gräsvi­ken i bak­grun­den och fö­re­stäl­ler en grupp padd­la­re från Torstens för­e­ning Drum­sö Ka­no­tis­ter.

Torsten ”Nappus” Lil­je­berg är an­nars be­kant för HBL:s lä­sa­re se­dan ti­di­ga­re, då Stefan Lundberg gjor­de en stor in­ter­vju med ho­nom in­för 100-års­da­gen i ok­to­ber i fjol. Han och hust­run Ha­ga var ock­så bjud­na på själv­stän­dig­hets­bal hos pre­si­dent Sau­li Ni­i­ni­stö och fru Jen­ni Hau­kio i fjol och var bland de förs­ta att häl­sa på värd­pa­ret. Ögon­blic­ket för­e­vi­ga­des av HBL-fo­to­gra­fen Niklas Tallqvist – ock­så den bil­den finns fak­tiskt med på ut­ställ­ning­en.

Ut­ställ­ning­en 100 år med rå­ge in­går i pro­gram­met för Fin­lands 100-års­ju­bi­le­um. Den öpp­nas i dag i Vil­la Ha­gasund på Man­ner­heim­vä­gen 13 och på­går fram till den 25 mars 2018. I vil­lans öv­re vå­ning på­går en an­nan fo­tout­ställ­ning med bil­der ur stads­mu­se­ets fo­to­sam­ling, som vi­sar hur äld­re per­so­ner har skild­rats vid oli­ka tid­punk­ter och hur äld­re stads­bor syns i ga­tu­bil­den. Det är gra­tis in­trä­de till bäg­ge ut­ställ­ning­ar­na.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

SJU BE­RäT­TEL­SER. Ju­bi­le­ums­ut­ställ­ning­en 100 år med rå­ge be­ly­ser Helsing­fors ur sju äld­re stads­bors per­spek­tiv – de har al­la pas­se­rat hund­ra­års­strec­ket. Mu­sei­lek­tor Mar­juk­ka Si­h­vo­la och pro­du­cent Tu­o­mas Myrén öpp­nar ut­ställ­ning­en i Vil­la Ha­gasund i dag.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.