”Gör skill­nad, Me­la­nia”

I ett öp­pet brev till Me­la­nia Trump upp­ma­nar för­fat­ta­ren So­fi Ok­sa­nen USA:s pre­si­dent­fru att be­sö­ka kvin­no­jou­rer och hjäl­pa of­fer för sex­han­del och traf­fic­king att trä­da fram och vitt­na om över­grepp.

Hufvudstadsbladet - - Nr 276 - ANNIKA HäLLSTEN 029 080 1331, annika.hall­sten@ksf­me­dia.fi

I ett öp­pet brev till USA:s förs­ta dam, Me­la­nia Trump, upp­ma­nar So­fi Ok­sa­nen pre­si­dent­hust­run, som föd­des i Slo­ve­ni­en, att in­te ti­ga vad gäl­ler sex­han­del. Bil­li­ga, vi­ta kvin­nor från Ös­teu­ro­pa är ef­ter­trak­ta­de på den in­ter­na­tio­nel­la sex­mark­na­den. ”Var en förs­ta dam som för­änd­rar värl­den”, skri­ver So­fi Ok­sa­nen i sitt brev som pub­li­ce­rats i Ex­pres­sen.

”Ty­värr är du det bäs­ta som hänt på evig­he­ter för den ös­teu­ro­pe­is­ka kvin­no­mark­na­den”, skri­ver So­fi Ok­sa­nen i sitt brev till Me­la­nia Trump.

I bre­vet kon­sta­te­rar So­fi Ok­sa­nen att den ös­teu­ro­pe­is­ka kvin­no­bil­den i po­pu­lär­kul­tu­ren se­dan Sov­je­tu­ni­o­nens fall är för­knip­pad med pro­sti­tu­tion, tut­tar, höga klac­kar och rys­ka maf­fi­asnub­bar.

”Du är förs­ta dam i Ame­ri­kas för­en­ta sta­ter men var­je gång du hör din egen ac­cent på tv är kvin­nan i ru­tan pro­sti­tu­e­rad, el­ler strip­pa el­ler postor­der­fru. Och hon får in­te sär­skilt många re­pli­ker för vad skul­le va­ra po­äng­en?”

Bre­vet har pub­li­ce­rats i svens­ka Ex­pres­sen.

Ok­sa­nen kon­sta­te­rar att Me­la­nia Trump, som är född i Slo­ve­ni­en, har gett den ti­gan­de hust­run, hon som ac­cep­te­rar sin ma­kes sex­is­tis­ka kom­men­ta­rer ett an­sik­te.

”Var­je ar­ti­kel om de kränk­ning­ar du fått ut­stå i ditt äk­ten­skap säl­jer fler ung­karls­re­sor, loc­kar fler kun­der till dejt­nings­ap­par­na och tolk­tjäns­ter­na. Det är där­för din tyst­nad in­te är din pri­vat­sak. Den på­ver­kar oräk­ne­li­ga kvin­nors liv och möj­lig­he­ter”, skri­ver Ok­sa­nen.

I den glo­ba­la sex­in­du­strin är de bil­li­ga, vi­ta ös­teu­ro­pe­is­ka tje­jer­na i dag den mest ef­ter­trak­ta­de va­ran. I län­der med sva­ga so­ci­a­la skydds­nät och ut­bredd kor­rup­tion är för­ut­sätt­ning­ar för traf­fic­king och sex­ar­be­te ut­märk­ta. Ju mer eko­no­misk till­växt, desto stör­re jäm­ställd­het och fär­re kvin­nor som tving­as pro­sti­tu­e­ra sig.

”Men vi be­hö­ver fort­fa­ran­de hjälp och vi be­hö­ver det från kvin­nor som du. Var en förs­ta dam som för­änd­rar värl­den som pre­si­dent­fru­ar fö­re dig”, skri­ver Ok­sa­nen och upp­ma­nar Me­la­nia Trump att grun­da en stif­tel­se, be­sö­ka kvin­no­jou­rer, spri­da med­ve­ten­het, hjäl­pa män­ni­skor att kän­na igen teck­nen på traf­fic­king och över­grepp och hjäl­pa off­ren att vå­ga trä­da fram.

”Bryt din tyst­nad och vi kom­mer att väl­kom­na dig med öpp­na ar­mar. Du kan gö­ra skill­nad, Du kan bli vår hjäl­te.”

FOTO: EVY NICKSTRöM

FOTO: EPA-EFE/JIM LO SCALZO

PRE­SI­DENT­HUST­RUN. Me­la­nia Trump kun­de ar­be­ta för sex­of­fer, om hon vil­le det.

FOTO: CATA PORTIN

FöR­FAT­TA­REN. So­fi Ok­sa­nen upp­ma­nar USA:s förs­ta dam att in­te ti­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.