Di­gi­tal sorg trös­tar och skräm­mer

Me­di­er Vi­ra­la bil­der, slag­ord och hash­tag­gar på so­ci­a­la me­di­er ef­ter ter­ror­at­tac­ker kan ska­pa ge­men­skap. Men de hjäl­per ock­så vålds­ver­ka­re att full­bor­da sin fö­re­ställ­ning och byg­ger upp en med­ve­ten­het om la­tent kris, sä­ger kul­tur­ve­ta­ren Kyr­re Kvern­dokk.

Hufvudstadsbladet - - Nr 276 - ANNIKA RENTOLA annika.rentola@ksf­me­dia.fi

Vå­ra di­gi­ta­la sym­pa­tiytt­ring­ar ef­ter oli­ka ter­ror­at­tac­ker är ett sätt att ska­pa trygg­het och sam­man­håll­ning, men ökar ock­så in­sik­ten om att värl­den in­te är trygg.

– Me­di­e­dy­na­mi­ken har för­änd­rats. Trots att vi in­te är på plats är vi via so­ci­a­la me­di­er med där det hän­der och på det sät­tet lå­ter vi oss bli publik för den per­for­mans som ter­ror­hand­ling­ar ock­så all­tid är, sä­ger Kyr­re Kvern­dokk, pro­fes­sor i kul­tur­ve­ten­skap vid uni­ver­si­te­tet i Ber­gen i Nor­ge.

Kvern­dokk fors­kar för till­fäl­let i frå­gor om na­tur­ka­ta­stro­fer ur hu­ma­nis­tiskt per­spek­tiv, men da­gar­na ef­ter mas­sa­kern i Utøya fat­ta­de han in­tres­se för hur folk ut­tryck­te sin be­stört­ning, sorg och si­na räds­lor i so­ci­a­la me­di­er. Se­dan dess har han stu­de­rat di­gi­ta­la re­ak­tio­ner ef­ter oli­ka ter­ror­hand­ling­ar.

– Jag är in­tres­se­rad av vil­ken kul­tu­rell ver­kan de här bil­der­na, slag­or­den och hash­tag­gar­na har som ri­tu­el­la ut­trycks­for­mer, sä­ger han.

Med kär­lek

Da­gar­na ef­ter mas­sa­kern på Utøya i ju­li 2011 star­ta­de en mas­siv kol­lek­tiv sor­ge­pro­cess i Nor­ge. Den tog fart med ett upp­rop på Fa­ce­book, fick nä­ring av en me­ning på Twit­ter och for se­dan i väg i ett ra­san­de tem­po. Snart var tre mil­jo­ner norr­män ute på ga­tor­na. Bloms­ter­af­fä­rer­na töm­des på ro­sor och in­vå­nar­na i över 150 kom­mu­ner slöt upp i ro­sen­mar­scher för att mot­ar­be­ta hat, ta­la för kär­lek och ma­ni­fe­ste­ra ge­men­skap. Det of­fent­li­ga Nor­ge kla­ra­de in­te av att hål­la jäm­na steg med sam­ta­let på so­ci­a­la me­di­er, så i stäl­let gick myn­dig­he­ter och po­li­ti­ker med i det som re­dan fötts. Man ställ­de in den pla­ne­ra­de min­nes­stun­den i cent­rum av Oslo och del­tog i den prak­tis­ka sor­ge­rit som mar­scher­na blev.

– Det var in­te ba­ra tem­pot i de so­ci­a­la me­di­er­na som var spe­ci­ellt, in­ne­hål­let for­ma­de ock­så de­bat­ten och ska­pa­de en kär­leks­re­to­rik, sä­ger Kvern­dokk.

Al­la del­tog in­te i det of­fent­li­ga sor­ gear­be­tet. Fy­ra av tio norr­män stan­na­de hem­ma, av­slö­ja­de se­na­re boken Den of­fent­li­ge sor­gen, som red­de ut vil­ka som del­tog i bland an­nat ro­sen­mar­scher­na. Upp­slut­ning­en var än­då stor.

Det som först fång­a­de Kvern­dokk ef­ter Utøya var an­vänd­ning­en av nam­net Oslo, som fick den ena el­ler bå­da vo­ka­ler­na er­sat­ta med hjär­tan. Folk pos­ta­de hjär­tan och bil­der av ro­sor.

Kvern­dokk ta­lar om hur al­la i dag kan va­ra pro­du­cen­ter i me­di­e­land­ska­pet och for­ma de­bat­ten. Han ci­te­rar Hel­le Gen­nestad, den kvin­na som ge­nast ef­ter ka­ta­stro­fen skic­ka­de i väg en i dag be­römd tweet. Hon bad mot­ta­gar­na tän­ka på hur myc­ket kär­lek al­la norr­män kan ska­pa till­sam­mans om ba­ra en man kan få till stånd så myc­ket ont som Be­hring Brei­vik.

– Ef­ter det ta­la­de man om kär­le­ken. Vi fick en enorm na­tio­nell sam­man­håll­ning.

”Jag är trött på ski­ten”

Ef­ter at­ten­ta­tet mot den frans­ka sa­tir­tid­skrif­ten Char­lie Heb­dos re­dak­tion i Pa­ris kom hash­tag­gen ”Je­su­i­schar­lie” (Jag är Char­lie), som ett ställ­nings­ta­gan­de för ytt­ran­de­fri­het. Man vi­sa­de att man är med­ve­ten, tar ställ­ning. Hash­tag­gen har i dag an­vänts minst sju mil­jo­ner gång­er över he­la värl­den och ef­ter den har ”Je su­is” om­for­mats vid nya at­tac­ker, till ex­em­pel ef­ter bom­ber­na på flyg­plat­sen i Brys­sel vå­ren 2016 då den fick for­men #JeSu­isSickOfT­hisS­hit, #JagÄrUt­ledPåDenHärSki­ten.

Här för Kvern­dokk in ett nytt per­spek­tiv. Med ”Je su­is ...” har de so­ci­a­la me­di­er­nas an­vän­da­re åskåd­lig­gjort räc­kan av våld­sam­ma ter­ro­rist­at­tac­ker. De har sam­man­län­kats.

– Och i mot­sats till kär­leks­bud­ska­pet i Nor­ge lyfts nu en an­nan slags med­ve­ten­het fram. Man ser ked­jan av hän­del­ser. Vi blir påmin­da om al­la des­sa at­tac­ker och slås av tan­ken om att de kan kom­ma igen. Så le­ver vi med en mas­siv cir­ku­la­tion av nå­got som rik­tar upp­märk­

Så le­ver vi med en mas­siv cir­ku­la­tion av nå­got som rik­tar upp­märk­sam­he­ten mot sam­hälls­ris­ker och räds­la. Det full­bor­dar själ­va ter­ror­hän­del­sen.

sam­he­ten mot sam­hälls­ris­ker och räds­la. Det full­bor­dar själ­va ter­ror­hän­del­sen.

Ef­ter döds­skjut­ning­ar­na på klub­ben Ba­taclan i Pa­ris hös­ten 2015 var re­ak­tio­ner­na på Fa­ce­book an­norlun­da än fy­ra år in­nan i Nor­ge. Nu er­bjöds ett färg­fil­ter i tri­ko­lo­rens fär­ger att läg­ga över sin pro­fil­bild. Folk hit­ta­de ock­så mar­ke­ring­en för att vi­sa att de själ­va är i sä­ker­het. Fa­ce­book­an­vän­da­re ut­an­för Frank­ri­ke la­de fil­ter över si­na pro­fil­bil­der, ut­tryck­te sin be­stört­ning över hän­del­ser­na – och pos­ta­de ar­ki­ve­ra­de tu­rist­bil­der från Pa­ris. Eif­fel­torn ef­ter Eif­fel­torn dök upp i folks flö­den.

Kvern­dokk har fun­de­rat över av­stån­det mel­lan ter­ror­hän­del­ser och publik.

– Angrep­pen sked­de sent en fre­dag kväll och på lör­dags­mor­go­nen var nä­tet re­dan fyllt av bil­der som mar­ke­ra­de sorg och ge­men­skap. Tu­rist­bil­der­na blev en iden­ti­fi­ka­tions­fak­tor – man kun­de kän­na ge­men­skap med och när­het till en plats man be­sökt. Här flyt­tar sam­ti­digt fo­kus från off­ret till me­diebru­kar­na själ­va och de­ras upp­le­vel­ser. Tri­ko­lor­filt­ret blev se­dan kri­ti­se­rat för att va­ra eu­ro­cent­riskt. Fa­ce­book­pro­fi­len Has­san Jal­loul frå­ga­de var den li­ba­ne­sis­ka flag­gan fanns när 40 per­so­ner dö­da­des i Li­ba­non da­gen in­nan at­tac­ken i Pa­ris. Var­för var Pa­ris vik­ti­ga­re att sör­ja än en stad läng­re bort, ut­an­för Eu­ro­pa? Du ta­lar om den så kal­la­de ka­ta­strof­publi­ken. Har so­ci­a­la me­di­er ba­ra

bli­vit en ny form av den gu­la press­sen, en möj­lig­het för oss att få ba­da i hemsk­he­ter­na? – Det är en vik­tig po­äng. En be­kant till mig har sagt att män­ni­skor har ett be­hov av att iden­ti­fi­e­ra sig med ka­ta­stro­fer. Ett slags sätt att sä­ga ”tit­ta på mig, jag är ock­så en del av sor­gen här”. De här ri­ter­na kan helt en­kelt bringa re­da när sam­häl­let kom­mit i oord­ning.

Fa­ce­book­pro­fi­len Has­san Jal­loul frå­ga­de var den li­ba­ne­sis­ka flag­gan fanns när 40 per­so­ner dö­da­des i Li­ba­non da­gen in­nan at­tac­ken i Pa­ris. Var­för var Pa­ris vik­ti­ga­re att sör­ja än en stad läng­re bort, ut­an­för Eu­ro­pa?

Kyr­re Kvern­dokk är en av fö­re­lä­sar­na på Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pets se­mi­na­ri­um Na­tio­nel­la ri­ter och re­pre­sen­ta­tio­ner av na­tio­nen, som på­går tors­dag–fre­dag i Helsing­fors.

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

äKTA? Fors­ka­ren Kyr­re Kvern­dokk har fors­kat i hur vi re­a­ge­rar på so­ci­a­la me­di­er vid ka­ta­stro­fer. Vi vi­sar sym­pa­ti för off­ren, men vad be­ty­der det egent­li­gen?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.