Död­ligt skott kan ge strängt straff

Hufvudstadsbladet - - Nr 276 - KRISTOFFER NöJD kristoffer.nojd@ksf­me­dia.fi

Ha­de of­fi­cer­se­le­ver­na övat mör­ker­skjut­ning till­räck­ligt in­för öv­ning­en som led­de till att en of­fi­cer­se­lev dog? Det tyc­ker in­te åkla­ga­ren som yr­kar på att de åta­la­de för döds­o­lyc­kan i Syn­da­len i Han­gö ska dö­mas till vill­kor­li­ga fäng­el­se­straff och sto­ra bö­ter. Rät­te­gång­en mot tre of­fi­ce­ra­re och en fö­re det­ta of­fi­cer­se­lev in­led­des i går. ●●●

Rät­te­gång Fy­ra per­so­ner åta­las för tjänst­gö­rings­brott och dödsvål­lan­de i sam­band med att en be­vä­ring sköts ihjäl i Syn­da­len 2015. – Var öv­ning­en pla­ne­rad så att den gick att ge­nom­fö­ra tryggt? frå­ga­de åkla­ga­ren Ma­ri­an­na Se­mi un­der rät­te­gång­ens förs­ta dag i går i Väst­ra Ny­lands tings­rätt.

Det var frå­ga om en skjut­öv­ning un­der en av Sjö­krigs­sko­lans re­ser­vof­fi­cers­kur­ser. Öv­ning­en var en mör­ker­strids­skjut­ning. Man sköt mot en fik­tiv fi­en­de i form av själv­ly­san­de mål­tav­lor. Tav­lor­na kun­de sän­kas och hö­jas fjärr­styrt.

Skjut­ning­en sked­de grupp­vis med tre patrul­ler på ba­nan åt gång­en. I var­je patrull fanns tre of­fi­cer­se­le­ver be­väp­na­de med storm­ge­vär för­sed­da med ljus­för­stär­ka­re för mör­ker­se­en­de.

Två of­fi­ce­ra­re över­va­ka­de skjut­ning­en varav den ena ock­så styr­de tav­lor­na. Un­der skjut­ning­en sköt patrul­ler­na mot mål­tav­lor­na och drog sig se­dan till­ba­ka. Re­trät­ten sked­de ge­nom att man säk­ra­de vap­net, vän­de sig 180 gra­der, gick i den rikt­ning­en en viss sträc­ka och se­dan vän­de sig om igen för att skju­ta.

När man drog sig till­ba­ka blev en patrull läng­re bak än de and­ra. En av man­nar­na i patrul­len av­fy­ra­de sitt va­pen och skot­tet träf­fa­de en an­nan of­fi­cer­se­lev som ha­de bli­vit mel­lan skyt­ten och mål­om­rå­det. Han dog ome­del­bart.

Vill­kor­ligt el­ler bö­ter

De tre of­fi­ce­rar­na, en kap­ten­löjt­nant som led­de öv­ning­en, en pre­miär­löjt­nant som led­de skjut­ning­en och en båts­man som över­va­ka­de skjut­ning­en, åta­las för att för­sum­mat sitt an­svar för tjänst­gö­rings­sä­ker­he­ten. De an­kla­gas ock­så för att ha för­sum­mat att an­pas­sa ut­bild­ning­ens krav så att verk­sam­he­ten är trygg med be­ak­tan­de av ele­ver­nas kun­skaps­ni­vå.

Of­fi­cer­se­le­ven, som av­fy­ra­de det död­li­ga skot­tet, an­kla­gas för att in­te ha för­säk­rat sig om skjut­rikt­ning och de and­ra skyt­tar­nas po­si­tion.

Åkla­ga­ren Ma­ri­an­na Se­mi krä­ver att per­so­ner­na döms till vill­kor­ligt fäng­el­se el­ler sto­ra bö­ter.

De mål­sä­gan­de yr­kar på att de sva­ran­de ge­men­samt döms till att be­ta­la 470 000 eu­ro till den för­o­lyc­ka­de of­fi­cer­se­le­vens döds­bo. Där­till vill hans tre an­hö­ri­ga ha 7 500 eu­ro per man för det li­dan­de döds­o­lyc­kan or­sa­kat. Fa­mil­jen vill ock­så ha drygt 10 000 eu­ro för be­grav­nings­kost­na­der­na.

De an­kla­ga­de ne­kar till al­la an­kla­gel­ser. De tre of­fi­ce­rar­na ne­kar ock­så till ska­de­ståndskra­ven och an­ser att om tings­rät­ten fin­ner dem skyl­di­ga så är det sta­ten i egen­skap av ar­bets­gi­va­re som är er­sätt­nings­skyl­dig.

Den åta­la­de of­fi­cer­se­le­ven fö­re­slår med­ling i er­sätt­nings­frå­gan och an­ser att 4 000 eu­ro per an­hö­rig vo­re en skä­lig sum­ma.

Till­räck­ligt trä­na­de?

Ur åkla­ga­rens och de mål­sä­gan­des per­spek­tiv hand­lar det i förs­ta hand om sik­ten un­der öv­ning­en, pla­ne­ring­en och över­vak­ning­en av öv­ning­en samt ut­bild­ning­en in­nan öv­ning­en.

Of­fi­cer­se­le­ver­na ha­de övat med ljus­för­stär­ka­re ba­ra en gång in­nan, och det på en van­lig skjut­ba­na. Un­ der olycks­kväl­len var det dess­utom ex­tra mörkt. I den skar­pa öv­ning­en an­vän­de man in­te eg­na va­pen ef­tersom de sak­na­de ljus­för­stär­ka­re.

– Var öv­ning­en pla­ne­rad så att den gick att ge­nom­fö­ra tryggt? Var det möj­ligt att skju­ta tryggt? frå­ga­de Se­mi.

En­ligt de mål­sä­gan­des ad­vo­kat sat­te man myc­ket an­svar på of­fi­cer­se­le­ver­na med tan­ke på att det var mörkt och de ba­ra ha­de an­vänt ljus­för­stär­ka­re en gång.

Ing­en ny öv­ning

För­sva­rets hu­vud­sak­li­ga ar­gu­ment, för de tre of­fi­ce­rar­nas del, var att öv­ning­en ha­de ge­nom­förts för­ut ut­an pro­blem. Öv­nings­le­da­ren ha­de ett år ti­di­ga­re sett en öv­ning ge­nom­fö­ras på sam­ma sätt på sam­ma plats. Ock­så un­der olycks­kväl­len ha­de två grup­per ge­nom­fört skjut­ning­en tryggt.

Att man öva­de skjut­ning med ljus­för­stär­ka­re på skjut­ba­na och in­te i ter­räng­en be­rod­de på att det in­te fanns sa­ni­tä­rer till­gäng­li­ga då. I ter­räng­en öva­de man dock dag­tid.

För­sva­ret an­ser att det in­te hand­la­de om en spe­ci­ellt krä­van­de öv­ning – ut­an om grund­läg­gan­de kun­skap för ett spa­nings­kom­pa­ni in­om sjö­strids­kraf­ter­na. Det var frå­ga om of­fi­cer­se­le­ver som re­dan ha­de kla­rat många gall­ring­ar.

Trod­de han såg tav­la

Den an­kla­ga­de of­fi­cer­se­le­ven häv­da­de i sitt för­svar att han rik­ta­de sitt va­pen mot en tav­la på mål­om­rå­det – en tav­la som lik­na­de hjäl­mar­na myc­ket. Ef­tersom han var i patrul­len längst till väns­ter, som ha­de fått or­der om att av­lägs­na sig först, ha­de han ing­en tav­la rakt fram­för sig ut­an rik­ta­de skot­tet mot hö­ger men nog in­om sek­torn. Han kun­de in­te ve­ta om tav­lor­na var ne­re el­ler up­pe vid det la­get. Och med blot­ta ögat kun­de of­fi­cer­se­le­ver­na in­te se någ­ra and­ra än de två man­nar­na i den eg­na grup­pen.

Of­fi­cer­se­le­vens för­svar häv­dar att för­hål­lan­de­na var så­da­na att det fanns många risk­fak­to­rer. Där­för be­stri­der man att det var frå­ga om dödsvål­lan­de.

Rät­ten har re­ser­ve­rat fy­ra da­gar för be­hand­ling­en av fal­let.

FOTO: LINA ENLUND

ÖDESDIGER ÖV­NING. Skjut­ning­en sked­de grupp­vis med tre patrul­ler åt gång­en. En för­be­re­dan­de öv­ning gjor­des dag­tid, men in­te i mör­ker, som den egent­li­ga öv­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.