HD för­kas­ta­de åta­len mot ex-land­skaps­å­kla­ga­re

Åta­len för mut- och tjäns­te­brott mot Ålands fö­re det­ta land­skaps­å­kla­ga­re har för­kas­tats ock­så i Högs­ta dom­sto­len. JensErik Budd åta­la­des för ta­gan­de av mu­ta och brott mot tjäns­te­plikt.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Åta­len hör­de ihop med hän­del­ser som in­träf­fa­de ef­ter ett krog­be­sök i Ma­ri­e­hamn på mid­som­ma­raf­ton 2015. Budd träf­fa­de på kro­gen en kvin­na som han ti­di­ga­re ha­de åta­lat för miss­han­del.

Budd och kvin­nan gick se­na­re hem till ho­nom där de haft sex­u­ellt um­gänge.

Fal­let be­hand­la­des först i hov­rät­ten ef­tersom den åta­la­de var en åkla­ga­re. Budd åta­la­des för­u­tom för mut- och tjäns­te­brott även för tving­an­de till sex­u­ell hand­ling i Åbo tings­rätt.

Dom­sto­len fann ing­en be­vis­ning på tving­an­det och till slut döm­des kvin­nan för falsk an­gi­vel­se. Al­la de öv­ri­ga åta­len för­kas­ta­des.

Riks­å­kla­ga­ren för­de ären­det till Högs­ta dom­sto­len och kräv­de att Budd ska dö­mas för ta­gan­de av mu­ta och brott mot tjäns­te­plikt och att kvin­nan ska dö­mas för gi­van­de av mu­ta.

HD skul­le ta ställ­ning till om det sex­u­el­la um­gäng­et kun­de be­trak­tas som mu­ta. Dess­utom skul­le dom­sto­len be­dö­ma be­vis­vär­det av kvin­nans oli­ka ut­ta­lan­den, som skilj­de sig från varand­ra.

HD fann inga be­vis på att Budd skul­le ha tving­at kvin­nan el­ler att de skul­le ha dis­ku­te­rat tjäns­ter och gen­tjäns­ter. Att kvin­nan sökt sig till Budds säll­skap vi­sa­de en­ligt HD ing­en strä­van ef­ter att på­ver­ka Budd. Så­le­des an­såg dom­sto­len att var­ken Budd el­ler kvin­nan gjort sig skyl­di­ga till mut­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.