För­stärkt skydds­vall mot vatt­net på Åbo mo­tor­väg – ska skyd­da mot nya regn

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB -HBL

På Åbo mo­tor­väg vid Kyrk­träs­ket i Es­bo är ba­ra en kör­fil öp­pen i var­de­ra rikt­ning­en, ef­tersom över­sväm­nings­vat­ten fort­fa­ran­de lig­ger på vägen. Men tra­fi­ken löp­te rätt bra trots det i går.

– Åbo­le­den fun­ge­rar helt bra, folk har taj­mat sin av­färd från job­bet väl. Vi har hop­pats på att folk skul­le av­vi­ka li­te från si­na var­dag­li­ga ru­ti­ner och star­ta li­te ti­di­ga­re el­ler li­te se­na­re än van­ligt bå­de på mor­go­nen och på kväl­len, sa­de tra­fik­central­che­fen Mi­ka Jaa­ti­nen.

– Folk an­vän­der ock­så al­ter­na­ti­va rut­ter, till ex­em­pel Väs­ter­le­den, tilläg­ger han.

Jaa­ti­nen tror att de stäng­da kör­fi­ler­na in­te kan öpp­nas för­rän näs­ta vec­ka. Han på­min­ner bi­lis­ter­na om att skydds­val­len, som byggts mot vatt­net, än­nu är på plats näs­ta vec­ka. Jaa­ti­nen sä­ger att Tra­fik­ver­ket och För­svars­mak­ten bå­de byggt vi­da­re på skydds­val­len och för­stärkt den. Val­len, som byggts av sand­säc­kar, är för till­fäl­let cir­ka 250 me­ter lång och av­sik­ten är att byg­ga den vi­da­re tills den är 500 me­ter. Den är cir­ka 40 cm hög.

– Vi vil­le för­be­re­da oss på reg­nen nat­ten nat­ten mot fre­da­gen som kom­mer att le­da till att över­sväm­nings­vatt­net höjs li­te för­dröjt på fre­dag och lör­dag. Vatt­net kom­mer att sti­ga re­la­tivt snabbt när det reg­nar hår­da­re. Mar­ken är så pass våt att den in­te su­ger upp sär­skilt myc­ket vat­ten.

Det var i tis­dags som vatt­net sväm­ma­de upp på mo­tor­vä­gen vid Kyrk­träs­ket.

FOTO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.