Du­bi­er om för­hör i Aar­nio-fal­let

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Det finns för­hörs­rap­por­ter som di­rekt kopp­lar den ti­di­ga­re che­fen för nar­ko­tika­po­li­sen i Helsing­fors, Ja­ri Aar­nio till om­fat­tan­de drog­han­del. Men det är in­te sagt att rät­ten kan an­vän­da sig av ma­te­ri­a­let, vil­ket fram­gick i går när be­hand­ling­en av den så kal­la­de ”Malm­kvin­nan” Ma­ri Ro­ma­nos för­hörs­rap­por­ter fort­sat­te i Helsing­fors hov­rätt.

Ro­ma­nos för­svar krä­ver att för­hörs­rap­por­ter­na sätts i be­vis­för­bud ef­tersom po­li­sen in­te be­hand­la­de Ro­ma­no kor­rekt un­der för­un­der­sök­ning­en. För­sva­ret mo­ti­ve­rar ock­så kra­vet med att Ro­ma­nos fö­re det­ta rätts­bi­trä­de var be­ru­sad un­der en del av för­hö­ren.

Man­nen som fun­ge­ra­de som ut­re­da­re vid Centralkri­mi­nal­po­li­sen ha­de bland an­nat gett Ro­ma­no över 3 000 eu­ro och en sko­ter. Han döm­des för tjäns­te­brott i au­gusti i fjol.

Åkla­gar­na upp­ger att Ro­ma­no lu­ra­de po­lis­ut­re­da­ren och in­te tvärtom. Den ena av dem kon­sta­te­ra­de än­då att så­väl po­li­sen som rätts­bi­trä­det age­ra­de osak­ligt men att det in­te kränk­te Ro­ma­nos rät­tig­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.