Riks­da­gen bac­kar om be­sö­kar­lis­tor

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB-HBL

Riks­da­gen har änd­rat sig i frå­ga om be­sö­kar­lis­tor­na. Riks­da­gens kans­li­kom­mis­sion har be­stämt att lis­tor­na i fram­ti­den läm­nas ut till den som ber om det.

Men ef­ter att upp­gif­ter­na över­läm­nats för­störs de. Be­sö­kar­lis­tor­na för­störs dag­li­gen om ing­en be­gär att få se dem.

–Ti­di­ga­re var det ett tjäns­te­man­na­be­slut. Nu tog kans­li­kom­mis­sio­nen ställ­ning och be­stäm­de att vi trots allt gör så här. De dag­li­ga upp­gif­ter­na fås ba­ra man ber om dem i tid, sä­ger riks­da­gens för­valt­nings­di­rek­tör Pert­ti Rau­hio.

Riks­da­gens be­sö­kar­lis­tor har in­te pub­li­ce­rats även om upp­gif­ter­na en­ligt Högs­ta för­valt­nings­dom­sto­len är of­fent­li­ga.

Riks­da­gen har ock­så väg­rat ge ut upp­gif­ter­na i elektro­nisk form el­ler på pap­per. De jour­na­lis­ter som har va­rit in­tres­se­ra­de har va­rit tvung­na att kom­ma till Riks­dags­hu­set och fo­to­gra­fe­ra el­ler an­teck­na nam­nen.

Be­slu­tet trä­der i kraft den 13 ok­to­ber.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.