De­sign ska lö­sa pro­blem på hac­kat­hon

Stu­de­ran­de vid Aal­to-uni­ver­si­te­tet ord­nar i bör­jan på no­vem­ber det störs­ta de­sign­hac­kat­ho­net av sitt slag. Un­der eve­ne­mang­et Dash vill man ha an­vän­da­ren i fo­kus och lö­sa pro­blem med hjälp av tvär­ve­ten­skap­li­ga pro­blem­lö­sa­re och de­sign­tänk.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - STAFFAN SMÅROS staffan.sma­ros@ksf­me­dia.fi

För någ­ra vec­kor se­dan blev det klart att man ska få fö­da upp och säl­ja in­sek­ter som mat i Fin­land. In­sek­ter är en mil­jö­vän­lig nä­rings­käl­la, men hur ska man egent­li­gen få den sto­ra mas­san att äta in­sek­ter? Det här är ett av de pro­blem som det tvär­ve­ten­skap­li­ga de­sign­hac­kat­ho­net Dash vill ta sig an. Hac­kat­ho­nets ini­ti­a­tiv­ta­ga­re Ax­el Ce­dercreutz sä­ger att man vill ska­pa ett eve­ne­mang där man tar sig an äkta pro­blem med an­vän­da­ren i fo­kus.

– Jäm­fört med and­ra hac­kat­hon, där man of­ta har en kort tid att kom­ma på nå­gon ny lös­ning och ut­veck­lar en pro­dukt, har vi ta­git en ana­ly­tisk del med i pro­ces­sen. Vå­ra ut­ma­ning­ar är på en li­te hög­re nivå, sä­ger Ce­dercreutz.

Bland de fem ut­ma­ning­ar som del­ta­ga­re kan an­mä­la sig till finns ock­så rik­tigt sto­ra ak­tu­el­la ru­bri­ker som ”Hack the he­alt­h­ca­re” (red. övers. Hac­ka häl­so­vår­den) och ”Hack the job” (red. övers. Hac­ka ar­be­tet). Med den ana­ly­tis­ka de­len av­ser Ce­dercreutz att del­ta­gar­na får två vec­kor tid på sig att un­der­sö­ka och fors­ka i sitt pro­blem in­nan själ­va hac­kat­ho­net, för att på det här sät­tet föl­ja en na­tur­lig de­sign­pro­cess.

– Först gör du un­der­sök­ning, sen ut­veck­lar du. Det kre­a­ti­va tän­kan­det kom­mer först ef­ter att det ana­ly­tis­ka är gjort.

De­sig­ner sak­na­des

Ce­dercreutz fick idén till hac­kat­ho­net ef­ter att en som­mar ha stu­de­rat web­b­ut­veck­ling i Ka­na­da och där träf­fat män­ni­skor som stu­de­ra­de an­vän­dar­de­sign.

– När jag kom­mit hem och tit­ta­de på vad den fins­ka upp­starts­sce­nen och till ex­em­pel hac­kat­ho­net Jun­c­tion gjor­de, så in­såg jag att vi helt och hål­let sak­na­de de­sig­ner i pro­ces­sen, sä­ger Ce­dercreutz.

Till­sam­mans med me­d­or­ga­ni­sa­tö­ren Ii­da Pa­lo­suo tog han kon­takt med de­signstu­de­ran­de för att ta re­da på vad de­sig­ner är in­tres­se­ra­de av.

– De sa att de in­te vill gö­ra nå­got en­dast med and­ra de­sig­ner. Det som häm­tar mest vär­de är att man gör tvär­ve­ten­skap­li­ga pro­jekt, så att man får fle­ra oli­ka syn­vinklar på ett pro­blem. Då tänk­te vi att vi ord­nar ett eve­ne­mang där egent­li­gen al­la ska kun­na vi­sa upp vad de går för.

Dash är ock­så öp­pet för vem som helst sä­ger Ce­dercreutz. De sö­ker allt från de­sig­ner och ko­da­re till lä­ka­re och ent­re­pre­nö­rer.

– Du be­hö­ver in­te kun­na allt, ut­an det räc­ker att du kan din sak väl så pa­rar vi ihop dig med and­ra män­ni­skor och ska­par lag som kan många oli­ka sa­ker och har många oli­ka syn­vinklar på pro­ble­met.

Dash ord­nas förs­ta hel­gen i no­vem­ber, men de­ad­li­ne för an­mä­lan är det här vec­ko­slu­tet.

FOTO: AAL­TO UNIVERSITET/MIKKO RASKINEN

ARRANGöRER. Aal­to-stu­de­ran­de Ii­da Pa­lo­suo och Ax­el Ce­dercreutz hål­ler i ar­range­mang­en av de­sign­hac­kat­ho­net.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.