”Fin­land be­hö­ver si­na in­du­stristä­der”

Re­gi­ons­tä­der­na i Fin­land är för­lo­ra­re i sam­hälls­ut­veck­ling­en. De­ras pro­blem kan än­då lö­sas och Fin­land be­hö­ver dem, sä­ger ut­re­da­ren Ant­ti Ran­ta­kok­ko som skri­vit en rap­port om re­gi­ons­tä­der­na.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FNB

Re­gi­ons­tä­der­na har miss­gyn­nats i för­hål­lan­de till de störs­ta väx­an­de stä­der­na och lands­byg­den, sä­ger ut­re­da­ren Ant­ti Ran­ta­kok­ko. En­ligt ho­nom finns det knappt nå­gon forsk­ning om re­gi­ons­tä­der­na. Det vill han änd­ra på.

– Re­gi­o­ner­na är kärn­om­rå­den för det in­dust­ri­el­la Fin­land, sä­ger han.

Re­gi­ons­tä­der­na är of­ta ti­di­ga­re ar­be­tar­stä­der med skogs­in­du­stri och tung me­tall­in­du­stri. Bland re­gi­ons­tä­der­na finns ock­så hamn­stä­der. Typiskt är att de är näst störs­ta stad i si­na land­skap.

En­ligt Ran­ta­kok­ko har re­gi­ons­tä­der­na va­rit de som för­lo­rat mest på grund av struk­turom­vand­ling­ar­na un­der de se­nas­te de­cen­ni­er­na. Re­gi­ons­tä­der­nas små re­gi­o­na­la eko­no­mi­er är ock­så myc­ket sår­ba­ra i aku­ta struk­turom­vand­ling­ar.

Ran­ta­kok­ko lyf­ter fram Rau­mo och Nys­tad som po­si­ti­va ex­em­pel där en gynn­sam struk­turom­vand­ling på­går. Ut­veck­ling­en vid väst­kus­ten är an­nars ock­så po­si­tiv och i in­lan­det ut­gör Ää­ne­ko­ski en klar vin­na­re tack va­re sitt nya bio­raf­fi­na­de­ri.

Ut­bild­ning har stor be­ty­del­se

Ran­ta­kok­ko fö­re­slår sam­ar­bets­pro­gram mel­lan re­gi­ons­tä­der­nas och sta­ten.

– Det vik­ti­gas­te är att le­ta ge­men­sam­ma svar på ge­men­sam­ma pro­blem och att ska­pa fun­ge­ran­de riksom­fat­tan­de lös­ning­ar.

Ran­ta­kok­ko sä­ger att pro­gram­met skul­le om­fat­ta fle­ra ele­ment, bland an­nat sats­ning­ar på in­no­va­tions­mil­jön, tra­fi­kin­fra­struk­tu­ren och ut­bild­ning­en.

I de fles­ta re­gi­ons­tä­der­na mins­kar be­folk­ning­en me­dan an­de­len pen­sio­nä­rer ökar. Ar­bets­lös­he­ten är hög sam­ti­digt som stä­der­na har brist på kom­pe­tent ar­bets­kraft. Risk­fi­nan­sie­ring är svår att få.

–Be­ty­del­sen av yr­kes­hög­sko­lor och and­ra sta­di­ets ut­bild­ning är stor, sä­ger Ran­ta­kok­ko.

Rap­por­ten togs emot av kom­mu­noch re­form­mi­nis­ter Anu Ve­hvi­lä­i­nen (C), ener­gi- och mil­jö­mi­nis­ter Kim­mo Ti­i­li­ka­i­nen (C) och nä­rings­mi­nis­ter Mi­ka Lin­ti­lä (C).

Ti­i­li­ka­i­nen an­ser att be­folk­nings­minsk­ning­en går att stop­pa. Han sä­ger att re­gi­ons­tä­der­na er­bju­der en sund livsmil­jö med lå­ga bo­stads­kost­na­der.

– För­änd­ring­en är lång­sam, men den är på väg, tror han.

FOTO: LEHTIKUVA/VESA MOILANEN

ANT­TI RAN­TA­KOK­KO.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.