Åta­let mot skan­dal­ki­rur­gen läggs ned – ”Han var oakt­sam”

Sve­ri­ge Svensk åkla­ga­re läg­ger ner brotts­ut­red­ning­en mot ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni som ope­re­rat in syn­te­tis­ka luft­stru­par i pa­ti­en­ter ut­an ve­ten­skap­lig pröv­ning. – Vi kan in­te be­vi­sa att det ha­de bli­vit ett bätt­re ut­fall med en an­nan be­hand­lings­me­tod, sä

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANNA SVARTSTRÖM anna.svart­strom@ksf­me­dia.fi

STOCKHOLM 2010 an­ställ­des stjärn­ki­rur­gen Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni som gäst­pro­fes­sor vid Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet i Stockholm och på del­tid som över­läka­re vid Ka­ro­lins­ka uni­ver­si­tets­sjuk­hu­set.

2011–2013 gjor­de han tre ope­ra­tio­ner vid sjuk­hu­set där luft­stru­par av plast täck­ta med stam­cel­ler sat­tes in. Tan­ken var att de skul­le växa fast, men så sked­de in­te.

Al­la tre pa­ti­en­ter har dött. Etis­ka till­stånd och till­stånd från Lä­ke­me­dels­ver­ket för att an­vän­da den obe­prö­va­de me­to­den sak­na­des.

2014 läm­na­des an­mäl­ning­ar om forsk­nings­fusk in, men var­ken då­va­ran­de rek­torn el­ler Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tets etis­ka råd såg fog för an­mäl­ning­ar­na.

I ju­ni 2015 in­led­des än­då en brotts­un­der­sök­ning om miss­tänkt grovt vål­lan­de till an­nans död och grovt vål­lan­de till kropps­ska­da. Och i går kom så åkla­ga­ren med be­sked om för­un­der­sök­ning­en in­för ett om­fat­tan­de pressupp­båd i po­lishu­set i Stockholm. Fal­let har väckt ock­så in­ter­na­tio­nell upp­märk­sam­het.

En­ligt för­un­der­sök­nings­le­da­ren, kam­mar­å­kla­ga­re Jen­nie Nor­din, har Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni age­rat oakt­samt och i strid mot ve­ten­skap och be­prö­vad er­fa­ren­het.

Åta­let mot ho­nom läggs än­då ned.

– Vi an­ser att det är oakt­samt, men sen kan vi in­te be­styr­ka brott i för­läng­ning­en för vi kan in­te be­vi­sa hur det ha­de bli­vit om han ha­de gjort nå­got an­nat, sä­ger hon.

Ock­så i ett fjär­de fall var Mac­chi­a­ri­ni miss­tänkt, det hand­lar om en per­son som han har ope­re­rat med en an­nan me­tod och som ska­dats all­var­ligt men fort­fa­ran­de le­ver. Där går det en­ligt Jen­nie Nor­din in­te att be­vi­sa att han age­rat oakt­samt.

And­ra la­gar

En­ligt Jen­nie Nor­din är möj­lig­he­ter­na att fäl­la Mac­chi­a­ri­ni nu ut­töm­da även om mål­sä­gan­de – de an­hö­ri­ga – kan be­gä­ra om­pröv­ning.

Un­der press­kon­fe­ren­sen för hon fram att lä­ke­me­delsla­gen och etik­pröv­nings­la­gen bor­de ses över i Sve­ri­ge så att pre­skrip­tions­ti­der­na skul­le för­läng­as från nu­va­ran­de två år – och kom­mer med en an­ty­dan om att Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni kun­de ha prö­vats en­ligt dem. Brot­ten hann än­då föråld­ras.

Lät­tad Mac­chi­a­ri­ni

Pa­o­lo Mac­chi­a­ri­ni häl­sar via sin ad­vo­kat, Björn Hur­tig, att han är glad att för­un­der­sök­ning­en läggs ned. Till ny­hets­by­rån TT sä­ger Hur­tig än­då att bå­de han och Mac­chi­a­ri­ni är för­vå­na­de över be­döm­ning­en att Mac­chi­a­ri­ni skul­le ha age­rat oakt­samt.

– Sam­ti­digt som de sä­ger att man in­te kan re­do­vi­sa att nå­gon an­nan me­tod skul­le ha va­rit bätt­re.

Sa­bi­na Sai­di är ad­vo­kat och mål­sä­gan­de­bi­trä­de för fle­ra an­hö­ri­ga och sä­ger till Da­gens Ny­he­ter att hen­nes kli­en­ter är be­svik­na.

– Vi får ta till oss be­slu­tet och se vad vi kom­mer gö­ra.

Bengt Ger­din, pro­fes­sor eme­ri­tus, har grans­kat Mac­chi­a­ri­nis verk­sam­het och sä­ger till tid­ning­en att han in­te är för­vå­nad över åkla­ga­rens be­slut ef­tersom det in­te går att be­vi­sa att pa­ti­en­ter­na dött av ope­ra­tio­ner­na el­ler att de skul­le ha för­kor­tat de­ras liv. Han be­to­nar än­då att Mac­chi­a­ri­ni bru­tit ”mot al­la la­gar vad gäl­ler pa­ti­ent­sä­ker­het och etik in­om vår­den”.

Oscar Si­mon­son är en av de fy­ra lä­ka­re som slog larm om ki­rur­gens me­to­der. En­ligt ho­nom ty­der be­slu­tet på att ”det finns en enorm rättso­sä­ker­het in­om svensk forsk­ning och sjuk­vård”.

– Det ser ut som att man kan gö­ra vad som helst med en pa­ti­ent. Man be­hö­ver in­te föl­ja reg­ler och la­gar, var­ken ju­ri­diskt el­ler rent etiskt, sä­ger han till Svens­ka Dag­bla­det.

FOTO: MOSTP­HO­TOS

KRI­TIK MOT SJUK­HU­SET. Trots den fri­an­de do­men rik­tar man an­nat ut­re­da­ren Sten Heck­s­cher kri­tik mot Ka­ro­lins­ka in­sti­tu­tet för att det an­ställ­de en per­son med så många ne­ga­ti­va re­fe­ren­ser.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.