Trump skrev un­der sjuk­för­säk­rings­de­kret

I lju­set av Re­pu­bli­ka­ner­nas oför­måga att ri­va upp och er­sät­ta sjuk­för­säk­rings­la­gen ”Oba­maca­re” age­rar pre­si­dent Do­nald Trump på egen hand. Han har skri­vit un­der ett pre­si­dent­de­kret som han sä­ger kom­mer att ba­na väg för top­pen­för­säk­ring­ar.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TINA MAGNERGÅRD BJERS/TT

– Vi har sam­lats för nå­got som kom­mer att va­ra kraft­fullt för vår na­tion och bra för många män­ni­skor, sa­de Do­nald Trump strax in­nan han skrev un­der pre­si­dent­de­kre­tet.

– Vi gör det här hi­sto­ris­ka till­kän­na­gi­van­det. Vi har hört om det ka­ta­stro­fa­la Oba­maca­re så länge.

En­ligt Trump är det­ta förs­ta ste­get för att för­se mil­jo­ner ame­ri­ka­ner med Oba­maca­re­lätt­na­der.

– Det här kom­mer att kos­ta den ame­ri­kans­ka re­ge­ring­en näs­tan ingen­ting och män­ni­skor kom­mer att få un­der­bar sjuk­vård. Och med män­ni­skor me­nar jag mil­jon­tals, mil­jon­tals, sä­ger Trump.

Dekre­tet ri­ver in­te upp Oba­maca­re ut­an är ett tillägg som ska ge ”top­pen­för­säk­ring­ar” till små­fö­re­ta­ga­re, en­ligt pre­si­den­ten.

– Vi kom­mer att upp­ma­na kon­gres­sen att fort­sät­ta upp­hä­va och by­ta ut Oba­maca­re. Vi kom­mer att få fan­tas­tisk sjuk­vård.

– Jag skri­ver ba­ra un­der det här för att det kos­tar ingen­ting.

Kan gå sam­man

Trump pla­ne­rar allt­så att gö­ra det lät­ta­re för små­fö­re­ta­ga­re att gå sam­man och kö­pa för­säk­ring­ar, bland an­nat via in­tres­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, och där­med und­vi­ka ”Oba­maca­res” snå­ri­ga re­gel­verk som nu rå­der för mind­re fö­re­tag. Fe­de­ra­la myn­dig­he­ter be­ordras i dekre­tet att gö­ra tillägg till reg­ler­na som om­gär­dar så­da­na stör­re för­säk­rings­köp, så att små­fö­re­ta­ga­re in­te be­grän­sas av reg­ler­na i sin hem­mas­tat, en­ligt ame­ri­kans­ka me­di­er.

Det är en fru­stre­rad pre­si­dent Trump som skri­ver un­der dekre­tet. Att ri­va upp och er­sät­ta fö­re­trä­da­rens sjuk­för­säk­rings­re­form var ett av hans – och många par­ti­kam­ra­ters – främs­ta vallöf­ten. Men trots upp­re­pa­de för­sök, och att Re­pu­bli­ka­ner­na har ma­jo­ri­te­ten i kon­gres­sens bå­da kam­rar, har man in­te kun­nat enas om en så­dan lag.

FOTO: AFP/LEHTIKUVA/MANDEL NGAN

NYTT FöRSöK. Pre­si­dent­de­kre­tet är Trumps se­nas­te försök att skro­ta Oba­maca­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.