Kir­gi­zis­tan

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Hu­vud­stad: Bi­sj­kek

●●In­vå­na­re: 6 mil­jo­ner

●●Of­fi­ci­el­la språk: kir­gi­zis­ka och rys­ka.

●●Re­li­gi­on: Ma­jo­ri­te­ten är sun­ni­mus­li­mer, ut­om den rys­ka mi­no­ri­te­ten som är rys­kor­to­dox.

●●Folk­grup­per: kir­gi­zer (73%), uz­be­ker (14%), rys­sar (6%), ki­ne­ser (1,1%), ui­gu­rer (0,9%)

●●Kir­gi­zis­tan blev själv­stän­digt ef­ter Sov­je­tu­ni­o­nens fall 1991. Lan­dets förs­ta pre­si­dent As­kar Aka­jev var en re­spek­te­rad aka­de­mi­ker som med ti­den blev allt­mer kor­rum­pe­rad. År 2005 stör­ta­des Aka­jev i den så kal­la­de tul­pan­re­vo­lu­tio­nen och blev tvung­en att fly lan­det. Han ef­ter­träd­des av Kur­man­bek Ba­ki­jev, som ock­så han stör­ta­des i en ny re­vo­lu­tion 2010. Där­ef­ter ut­bröt ett kort in­bör­des­krig mel­lan kir­gi­zer och uz­be­ker i sta­den Osj. Cir­ka 2 000 dog, ma­jo­ri­te­ten av dem uz­be­ker.

●●Kir­gi­zis­tan är det en­da land i Cen­tra­la­si­en som fle­ra gång­er har hål­lit val som har god­känts av OSSE som nå­gorlun­da fria och rätt­vi­sa – trots be­ty­dan­de bris­ter i pro­ce­du­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.