Pre­si­dent­val i Kir­gi­zis­tan

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Sön­da­gen den 15 ok­to­ber går Kir­gi­zis­tan till pre­si­dent­val. Just nu är det sam­man­lagt el­va kan­di­da­ter som del­tar. Fle­ra har dra­git sig ur i för­tid.

●●De två hu­vud­kan­di­da­ter­na är so­ci­al­de­mo­kra­ter­nas So­o­ron­bai Je­em­be­kov och re­pu­bli­kans­ka par­ti­ets Ömür­bek Ba­ba­nov. Je­em­be­kov an­kla­gar Ba­ba­nov för att ha kom­mit över sin för­mö­gen­het olag­ligt och ho­tar med att dra ho­nom in­för rät­ta.

●●Ba­ba­nov pro­fi­le­rar sig som ung, dy­na­misk och ka­ris­ma­tisk af­färs­man. I mot­sats till de öv­ri­ga kan­di­da­ter­na för­sö­ker han ock­så ap­pel­le­ra till lan­dets et­nis­ka mi­no­ri­te­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.