Fin­lands hem­li­ga se­ger­va­pen vill ut­om­lands

Fot­boll Se­dan IFK Ma­ri­e­hamn-bac­ken Al­bin Granlund gjort täv­lings­de­but i lands­la­get har Fin­land in­te för­lo­rat en en­da match. Nu hop­pas yt­ter­bac­ken på en proffskar­riär ut­om­lands.

Hufvudstadsbladet - - Sport - HBL-FNB–VICTOR SUNDQVIST

– Det är någon­ting jag drömt om se­dan jag var rik­tigt li­ten, sä­ger 28­åring­en vars kon­trakt med IFK Ma­ri­e­hamn lö­per ut ef­ter sä­song­en.

Un­der mån­da­gen av­slu­ta­de Fin­land sitt VM­kval med 2–2 hem­ma mot Tur­ki­et, ef­ter en sen kvit­te­ring av Bay­er Le­ver­ku­sens Jo­el Po­h­jan­pa­lo.

IFK Ma­ri­e­hamns Al­bin Granlund, som spe­la­de 90 mi­nu­ter i fre­da­gens 1–1­match bor­ta mot Kro­a­ti­en, åter­fanns på bän­ken men fick ing­en spel­tid.

Fin­land slu­tar näst sist i kval­grup­pen och sam­la­de sam­man­lagt på sig nio po­äng på tio mat­cher. No­ter­bart är att Fin­land ta­git åt­ta av si­na nio po­äng – och in­te för­lo­rat en en­da match – se­dan Par­gas­bör­di­ge Granlund täv­lings­de­bu­te­ra­de mot Is­land den 2 sep­tem­ber (Fin­land vann den mat­chen med 1–0).

Granlund sä­ger att han tar kor­re­la­tio­nen med en klackspark.

– Det stäm­mer ju för­vis­so, sä­ger Granlund och skrat­tar:

– Men mot Tur­ki­et tog vi ock­så po­äng, trots att jag in­te spe­la­de.

Sam­ti­digt är Granlund än­då nöjd med den se­nas­te ti­dens fram­trä­dan­den.

– Det är jät­te­ro­ligt att få re­pre­sen­te­ra lands­la­get. Fram­för allt är det en stor ära.

I sam­band med att Al­bin Granlund och Fin­land un­der fre­da­gen krys­sa­de bor­ta mot Kro­a­ti­en kros­sa­de man kro­a­ter­nas dröm om att nå en di­rekt­plats till VM. I stäl­let lyc­ka­des Is­land vin­na kval­grup­pen fö­re just Kro­a­ti­en, som allt­så får sik­ta in sig på playoff. Hur var det att spe­la mot Kro­a­ti­en? – Jag tyc­ker att vi gjor­de det rik­tigt bra och re­sul­tatmäs­sigt var det ju en full­träff. Att vi skul­le ta po­äng bor­ta mot en av värl­dens bätt­re fot­ bollsna­tio­ner, som dess­utom ha­de all­ting att spe­la för, var det nog få som trod­de.

– För egen del njöt jag me­ra av den and­ra halv­le­ken än den förs­ta. I förs­ta halv­lek stod jag för en del miss­tag, fle­ra än jag van­ligt­vis bru­kar gö­ra.

Det kro­a­tis­ka lands­la­get in­ne­hål­ler fle­ra världs­stjär­nor så som Ma­rio Mand­zu­kic (Ju­ven­tus), Lu­ka Modric (Re­al Madrid), Ivan Ra­ki­tic (Bar­ce­lo­na) och Ivan Pe­ri­sic (In­ter). – Sto­ra namn, no­te­rar Granlund. – Det var nog väl­digt an­norlun­ da jäm­fört med en match i li­gan. Mot så­na spe­la­re finns det in­te ut­rym­me för miss­tag, för då smäl­ler det di­rekt.

Vill ut­om­lands

När FNB pra­tar med Al­bin Granlund är han till­ba­ka på Åland och har just av­slu­tat ett trä­nings­pass med IFK Ma­ri­e­hamn.

Hur går tan­kar­na?

– Nå, må­let – el­ler sna­ra­re dröm­men – är ju att spe­la ut­om­lands. Det är en dröm jag haft än­da se­dan jag var rik­tigt li­ten.

– Och nu när jag har bå­de Cham­pi­ons Le­a­gue­ och VM­kval på mitt cv är det klart att jag hop­pas kun­na ta ste­get vi­da­re.

Hit­tills har den 28­åri­ge yt­ter­bac­ken in­te gjort klart med nå­gon ny klubb.

–Vi får se vad som hän­der un­der hös­ten och vin­tern. I dags­lä­get har jag in­te någ­ra an­bud från and­ra klub­bar på mitt bord. Är en kon­trakts­för­läng­ning med IFK ett al­ter­na­tiv? – Jag sam­ta­lar så klart ock­så med IFK. Men hur det blir åter­står att se.

Nu när jag har bå­de Cham­pi­ons Le­a­gue- och VM-kval på mitt cv är det klart att jag hop­pas kun­na ta ste­get vi­da­re. Al­bin Granlund

FOTO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

TRIVS I LANDS­LA­GET. Al­bin Granlund sä­ger att det är en stor ära att dra på sig lands­lags­dres­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.