Malm­ströms mål: Via Le­vi och Eu­ro­pacu­pen till OS

Al­pint I fjol tog sä­song­en slut re­dan i no­vem­ber och året in­nan kna­ka­de det till i knät i de­cem­ber. Nu blic­kar ska­de­för­följ­da Gran­kul­la­å­ka­ren Victor Malm­ström med fris­ka knän iv­rigt fram­åt på OS-sä­song­en.

Hufvudstadsbladet - - Sport - TOMMI WILLBERG 029 080 1401, tommi.willberg@ksf­me­dia.fi

26-åri­ga lands­lagså­ka­ren Victor Malm­ström är på gott hu­mör. Knäska­dor­na som pi­nat ho­nom de se­nas­te sä­song­er­na är ba­ra ett otrev­ligt min­ne i back­spe­geln och han har en lyc­kad som­mar, som in­ne­höll en över­rask­nings­re­sa till Ar­gen­ti­na, bakom sig.

– Som­ma­ren gick bra. Jag har ta­git det lugnt, trä­nat hårt, so­vit bra och ätit gott – allt­så det van­li­ga. Det var en rik­tigt bra som­mar.

På vå­ren tes­ta­de han ski­dor i en må­nad och som­ma­ren präg­la­des av en hel del fys­trä­ning som var­va­des med trä­nings­lä­ger i Mel­la­neu­ro­pa. I au­gusti av­bröts lands­lags­läg­ret i schwei­zis­ka Saas-Fee på grund av då­ligt och osta­bilt vä­der och trä­nings­led­ning­en fick tän­ka om.

– Trä­nar­na be­stäm­de att vi fly­ger till­ba­ka hem och drar i väg till Ar­gen­ti­na i stäl­let. Där var vi i tre vec­kor i jät­te­bra för­hål­lan­den. Av 21 da­gar kun­de vi åka på 17 da­gar.

Den ab­rup­ta änd­ring­en av pla­ner stör­de in­te det mins­ta.

– Nej, inga pro­blem. Det finns myc­ket biff i Ar­gen­ti­na och jag gil­lar biff. Stäl­let var be­kant och vi fick myc­ket ut av läg­ret, sä­ger Malm­ström le­en­de.

Är in­te rädd för ska­dor

Världs­cup­sä­song­en kör i gång i ös­ter­ri­kis­ka Söl­den om drygt två vec­kor men på grund av små kän­ning­ar i ryg­gen väl­jer Malm­ström att in­le­da sä­song­en där den tog slut i fjol: i hem­ma­täv­ling­en i Le­vi. Med hans ska­de­histo­rik vill man ju pre­cis in­te ris­ke­ra nå­got in­för OS-sä­song­en.

– Jag har haft li­te knäska­dor här och där. Se­nast var det me­nis­ken som gick sön­der. Ef­ter det har det va­rit helt bra och knä­na fun­ge­rar bra nu, sä­ger Gran­kul­la­å­ka­ren som se­nast haft en hel sä­song 2014–2015.

Trots en mas­sa svå­ra ska­dor för­hål­ler sig 26-åring­en po­si­tivt till sin kar­riär. Ska­dor­na hör till och det är in­te myc­ket man kan gö­ra åt det. Re­ha­bi­li­te­rings­trä­ning och lä­kar­un­der­sök­ning­ar är väl be­kan­ta för Malm­ström.

– Jag li­tar myc­ket på lä­kar­na. De kom­mer att kom­ma på en så­dan tek­no­lo­gi att mi­na knän än­nu kan må bra när jag är 60 år. Jag är en kil­le som le­ver en dag i ta­get. För­sö­ker gö­ra det bäs­ta av det jag hål­ler på med, vil­ket nu är al­pin ski­dåk­ning. Jag tän­ker in­te så myc­ket på hur krop­pen är i fram­ti­den. Jag kon­cen­tre­rar mig på mi­na mål och gör allt för att nå dem.

Eko­no­miskt sett är långa sjuk­le­dig­he­ter hår­da smäl­lar för id­rot­ta­re. För spon­so­rer­na är id­rot­ta­ren myc­ket me­ra värd fram­för tv-ka­me­ror­na än på sjuk­stu­gan. För Malm­ströms del har al­pin åk­ning än­då ald­rig hand­lat om peng­ar.

– In­te blir man rik på det här men jag gör det för kär­le­ken till spor­ten, sä­ger han.

Na­tions­plats i sik­te

Då det är en sä­song med OS in­pric­kat i ka­len­dern byg­ger id­rot­tar­na sitt täv­lings­sche­ma med tan­ke på sä­song­ens störs­ta täv­ling. Så ock­så Malm­ström, som sik­tar på att få re­sa till Py­e­ong­chang ef­ter års­skif­tet. För till­fäl­let har Fin­land två na­tions­plat­ser på herr- och en na­tions­plats på dam­si­dan men trä­nings­led­ning­en hop­pas att tre-fy­ra her­rar och ett par da­mer slut­li­gen re­ser till Syd­ko­rea.

– Att ta en na­tions­plats till OS är ab­so­lut mitt mål. Mitt förs­ta mål är att ta ner­åt min rank­ning i Eu­ro­pacu­pen och så dra till OS och där ta en pla­ce­ring i topp-30, topp-20, me­nar Malm­ström.

Ef­ter världs­cu­pen i Le­vi är det Eu­ro­pacu­pen som gäl­ler för Malm­ström. Cu­pen hål­ler en hård nivå då fle­ra sla­lom- och stor­sla­lom­spe­ci­a­lis­ter ut­ö­kar mäng­den täv­ling­ar ge­nom att vid si­dan om världs­cu­pen ock­så täv­la i Eu­ro­pacu­pen. 2012 vann Malm­ström Eu­ro­pacup­täv­ling­en i Le­vi och han har yt­ter­li­ga­re två pris­palls­plat­ser på tur­nén. Sä­song­en 2014–2015 av­slu­ta­de han Eu­ro­pacup­sä­song­en med en fjär­de­plats i slo­va­kis­ka Jas­na.

För­u­tom Malm­ström är ock­så lands­lags­kom­pi­sar­na Samu Torsti och Ee­me­li Pi­ri­nen ute ef­ter OS-bil­jet­ter.

Samt­li­ga täv­lar i bäg­ge cu­per och är ak­tu­el­la i OS-spe­ku­la­tio­ner­na – om re­sul­tat­ni­vån är bra nog.

– Det är ba­ra bra med en in­bör­des­täv­ling. Det blir li­te fräs på trä­ning­ar­na, sä­ger Malm­ström.

Re­san mot Py­e­ong­chang bör­jar som sagt på hem­ma­snö.

– Det är all­tid kul med hem­ma­täv­ling. All­ting fun­ge­rar bra där och jag kom­mer bra över­ens med Le­vi­bac­ken. Det är ba­ra att ta sig till and­ra åket där, sä­ger Malm­ström.

Mitt förs­ta mål är att ta ner­åt min rank­ning i Eu­ro­pacu­pen och så dra till OS och där ta en pla­ce­ring i topp-30, topp-20. Victor Malm­ström

FOTO: LEHTIKUVA/MARTTI KAINULAINEN

SKADEFöRFöLJD. Victor Malm­ströms två se­nas­te sä­song­er har för­störts ti­digt på grund av ska­dor. Nu sik­tar han på OS i Py­e­ong­chang.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.