T.T. Avot vin­ner från in­ner­spår

Hufvudstadsbladet - - Sport -

TRAVTIPS Många spe­la­re sing­el­strec­kar bå­de T.T. Avot och Väläh­dys då de öv­ri­ga lop­pen är svå­ra­re att be­dö­ma. Zig­ge Sil­vio har, från förs­ta spår, ett per­fekt lä­ge i sil­ver­di­vi­sio­nen men får knap­past be­hål­la led­ning­en. Ar­chie Dream är rik­tigt snabb från start och tar ti­digt upp kam­pen.

Fa­vo­ri­ten

T.T. Avot har vun­nit det mesta på sisto­ne och trä­na­ren Tu­o­mas Pöllä­nen bå­de hop­pas och tror att han slu­tar långt fram­me nu ock­så. Hings­ten har bäs­ta möj­li­ga ut­gångs­lä­ge från in­ner­spår, vil­ket är ex­tra be­ty­del­se­fullt på S:t Michels run­da trav­ba­na.

Svar­ta häs­ten

De två bäs­ta hings­tar­na just nu, Väläh­dys och Köp­pi­nen, möts i den sjät­te av­del­ning­en. Väläh­dys tar led­ning­en me­dan Köp­pi­nen, som är be­tyd­ligt lång­sam­ma­re från start, får ar­be­ta upp sig. Ing­en har dock råd med miss­tag då Saa­ga S kan över­ras­ka.

To­to76-sy­stem, 24,30 eu­ro

Avd 1: 1 Lo­lo Lee, 2 Sundsvik Mayday, 3 Flight April (9,6). Avd 2: 1 T.T. Avot (12,3). Avd 3: 2 Aro­nin Mu­isto, 1 Rus­ka­tar, 3 Ko­ivun Täh­ti (10,8).

Avd 4: 4 Faith In Li­fe, 3 Ai­ra Cloc, 9 Cal­la­way Scoop (2,7).

Avd 5: 1 Zig­ge Sil­vio, 4 Ar­chie Dream, 6 Whe­e­lie Awa­ke (12,5).

Avd 6: 3 Väläh­dys, 2 Köp­pi­nen, 10 Saa­ga S (9,6).

Avd 7: 5 Ber­tuc­cio, 4 La­go Ne­gro (11,2).

BARBRO VEHKAMäKI

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.