Fem­tio år med Väyry­nen blev lyc­ka för Fin­land

Drag­spels­konst­nä­ren Mi­ka Väyry­nen fi­ra­de si­na fem­tio år med ry­kan­de färsk in­hemsk mu­sik på pro­gram­met.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - WILHELM KVIST wilhelm.kvist@ksf­me­dia.fi

SOLORECITAL ●●Mi­ka Väyry­nen

50-års­ju­bi­le­ums­kon­sert i Mu­sik­hu­sets Ca­me­ra­ta­sal 11.10. Drag­spels­mu­sik av Wess­man, Kai­pai­nen, Sal­mesvu­o­ri, Kor­pi­jaak­ko, Hä­me­en­ni­e­mi, Ku­ja­la.

I mar­gi­na­len av den yt­ters­ta mar­gi­na­len. Där fö­re­stäl­ler man sig att en kon­sert med in­hemsk nu­ti­da konst­mu­sik för drag­spel äger rum. Än­då bjöd den här till­ställ­ning­en, in­om si­na giv­na ra­mar, på be­und­rans­värt stor va­ri­a­tion i för­hål­lan­de till drag­spe­lets este­tis­ka ut­trycks­möj­lig­he­ter.

Så är mäs­ta­ren Mi­ka Väyry­nen ock­så en gam­mal räv. Ve­te fåg­lar­na hur många ny­skriv­na verk som han har be­ställt och urupp­fört. För sin 50-års­ju­bi­le­ums­kon­sert ha­de han lå­tit be­stäl­la än­nu en hög av nya verk av någ­ra tunga namn.

Man kan kri­ti­se­ra ho­nom för va­let av en­bart man­li­ga ton­sät­ta­re – det var en präk­tig all ma­le pa­nel som po­se­ra­de på sce­nen ef­teråt. Pro­gram­bladstex­ter­na bor­de ock­så ha upp­da­te­rats till år 2017 i stäl­let för att ko­pie­ras rakt av och even­tu­ellt kun­de Väyry­nen ha läm­nat bort det sista ex­tra­num­ret och en del av snac­ket på slu­tet. Men i öv­rigt var det en när­mast per­fekt re­ci­tal, där det egent­li­ga kon­sert­pro­gram­met upp­tog blott 66 mi­nu­ter (he­la till­ställ­ning­en var över på 79).

Stom­men ut­gjor­des av tre av Jou­ni Kai­pai­nens (1956–2015) verk för so­lo­drag­spel. I det förs­ta styc­ket Ge­na (1987) lät Kai­pai­nen sig in­spi­re­ras av kro­ko­di­len i Edu­ard Uspenkis sa- go­böc­ker, så till den grad att en sa­go­lik värld byggs upp i styc­ket. Pi­a­no­ny­an­ser­na an­vänds of­ta­re än for­te­di­to och in­stru­men­ta­lis­ten får li­ra fli­tigt över tan­gen­ter­na. Kai­pai­nen und­vi­ker plikt­skyl­digt al­la tre­klang­er, men till skill­nad från många av si­na sam­ti­da ar­be­tar han med långa lin­jer och långt­gå­en­de tan­ke­gång­ar. Ges­ter­na och de sval­lan­de rö­rel­ser­na är skö­na att iakt­ta.

El­va år se­na­re, i Ven­to (1998), gör tre­klang­er­na re­dan sin en­tré. Drag­spe­let lå­ter in­led­nings­vis stort som en or­gel och ut­tryc­ket är om möj­ligt än­nu mer vir­tu­ost. Ti­teln är ge­ni­al ef­tersom den syf­tar på ett ord som ald­rig an­vänds i fins­kan för­u­tom som för­led i ven­to­vie­ras (ung. vilt främ­man­de). På ita­li­ens­ka dä­re­mot be­ty­der det vind. Som pen­dang och fort­sätt­ning på vin­den skrev Kai­pai­nen än­nu 2003 Pla­ci­do som syf­tar på det vind­stil­la, som lug­net ef­ter stor­men.

Al­la öv­ri­ga styc­ken, samt­li­ga hör­da i urupp­fö­ran­de, be­ri­ka­de hel­he­ten sti­ligt.

Har­ri Wess­mans La­men­to in me­mo­ri­am Jou­ni Kai­pai­nen som öpp­na­de kon­ser­ten var me­di­ta­tivt och ljuvt, ele­giskt och ro­fyllt, och det var som om Wess­mans simplis­tis­ka ut­tryck läm­pa­de sig sär­skilt väl för drag­spe­let.

I Ju­ha Sal­mesvu­o­ris Me­mo­ri­es and Fri­ends­hip var det som om ett och sam­ma ac­kord änd­ra­de form med små rö­rel­ser i en tät stäm­väv, likt en amö­ba, i en post­wag­nersk (post­par­si­falsk) kon­text.

I Paa­vo Kor­pi­jaak­kos So­nat nr 2, De­ad on Ti­me, kun­de man iakt­ta med stort in­tres­se in­led­ning­ens Toc­ca­ta, där en och sam­ma ton an­vän­des som en or­gel­punkt (spe­lad med en kom­bi­na­tion av stac­ca­to och tenu­to) i ett re­la­tivt högt re­gis­ter.

Ee­ro Hä­me­en­ni­e­misVe­lo­ci­tà gjor­de de­fi­ni­tivt skäl för nam­net, som en hejd­löst vir­tu­os, gläd­je­fylld upp­vis­ning, full av spän­ning och fram­å­tan­da, med stänk av hets och klapp­jakt.

Av­slut­nings­vis, som gräd­den på mo­set, kol­le­gan Ve­li Ku­ja­las smak­ful­la och in­no­va­ti­va ar­range­mang av en vals från Kar­lö.

En hejd­löst vir­tu­os, gläd­je­fylld upp­vis­ning, full av spän­ning och fram­å­tan­da, med stänk av hets och klapp­jakt.

TUULI FOTO: HEIKKI

Mi­ka Väyry­nen har urupp­fört ota­li­ga verk för drag­spel. Hans förs­ta kon­sert med en­bart in­hems­ka verk blev en sti­lig hel­het.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.