Eri­ka Bi­tan­ji sjung­er för si­na för­äld­rar

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio - LINUS BRäNNSTRöM/TT

■ ■■Eri­ka Bi­tan­ji dan­sa­de■och■sho­wa­de■loss■i■bå­de■kval­fi­na­len■och■ den■förs­ta■fre­dags­fi­na­len.■Men■för­ra■vec­kan■vi­sa­de■hon■upp■en■ny■si­da■av■sig■själv■då■hon■sjöng■en■bal­lad­ver­sion■av■Da­vid Gu­et­tas och■ Si­as■Ti­ta­ni­um.

–■Det■känns■som■att■jag■ha­de■min■ bäs­ta■dag.■Jag■var■nöjd,■men■det■kan■ så■klart■all­tid■bli■bätt­re,■sä­ger■hon.

Ef­ter■fram­trä­dan­det■upp­märk­sam­ma­de■pro­gram­le­da­ren■Gi­na Di­rawi att■Eri­ka■Bi­tan­ji■stod■och■ ska­ka­de.

–■Jag■är■ju■van■vid■att■stå■på■ sce­nen■och■sjunga■el­ler■dan­sa■in­för■en■publik■men■att■se­dan■ha■fy­ra■per­so­ner■som■ska■kom­men­te­ra,■det■känns■jät­te­kons­tigt.■Det■är■ där­för■jag■blir■så■ner­vös,■för■man■ vet■ald­rig■vad■ju­ryn■ska■sä­ga.

Men■ju­ryn■gil­la­de■fram­trä­dan­det■och■den■här■vec­kan■fort­sät­ter■ Eri­ka■Bi­tan­ji■på■bal­lad­spå­ret■när■ hon■ger■sig■på■Beyon­cés Ha­lo.

–■Det■är■en■låt■som■jag■tyc­ker■ myc­ket■om.■Jag■kan■ock­så■be­rät­ta■en■histo­ria■med■den■–■det■är■en■ låt■som■jag■kan■sjunga■för■nå­gon,■ in­te■ba­ra■nå­got■som■jag■sjung­er■ för■att■vi­sa■mi­na■”skills”.■Jag■ska■ sjunga■den■för■mi­na■för­äld­rar,■det■ känns■väl­digt■bra.

Eri­ka■Bi­tan­ji■har■dock■in­te■ helt■och■hål­let■lagt■upp­tem­po­num­ren■bakom■sig.■Om■hon■blir■ kvar■i■täv­ling­en■kom­mer■det■att■

bli■än­nu■mer■fart­fylld■dans.

–■Jag■gil­lar■bå­da.■Jag■gil­lar■att■ va­ra■en■”en­ter­tai­ner”■och■dan­sa■ och■sjunga■sam­ti­digt■men■jag■vill■ ock­så■sjunga■bal­la­der■och■för­med­la■käns­la.■Jag■tror■in­te■att■man■be­hö­ver■väl­ja,■världs­ar­tis­ter■gör■bå­da■gre­jer­na.

Hon■ser■Idol■som■en■chans■att■ bli■sedd■och■kny­ta■kon­tak­ter.■Rent■ täv­lings­mäs­sigt■har■hon■inga■mål.

–■ Jag■ viss­te■ in­te■ ens■ om■ jag■ skul­le■gå■vi­da­re■från■min■au­di­tion.■Mitt■mål■var■se­dan■topp■21■ och■där­ef­ter■topp■12.■Nu■är■må­let■ ba­ra■att■gå■vi­da­re■var­je■vec­ka.■Det■ är■in­te■bra■att■ha■för■höga■för­vänt­ning­ar,■då■kan■man■bli■kros­sad. TV4 21.00

FOTO: FRED­RIK SANDBERG / TT

KäRLEKSTEMA. Eri­ka Bi­tan­ji sjung­er Beyon­cés Ha­lo för si­na för­äld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.