Är e-sport en sport?

Hufvudstadsbladet - - Tv & Radio -

E­sport och ga­ming ökar kraf­tigt. Re­dan 2010 grun­da­des e­sport­för­bun­det i Fin­land och ny­li­gen god­kän­des e­sport som en gren bland and­ra i för­sva­rets id­rotts­sko­la. Men är det en sport el­ler in­te? På den punk­ten är Prak­ticums re­surs­lä­ra­re Karl Ögland, X3M:s Björn Karls­son och Yle Spor­tens An­ders Nor­dens­wan av helt oli­ka åsikt. De­batt­le­da­re är An­ki Kar­hu. Yle Ve­ga 12.03 och 22.45

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.