Fri­hets­käm­pen som kom ge­nom bak­dör­ren

Med sin ka­rak­tä­ris­tis­ka Be­at­les­fri­syr och tjoc­ka glas­ö­gon­lin­ser är Car­les Puig­de­mont, 54, in­te sin­ne­bil­den för en re­vo­lu­tio­när fri­hets­käm­pe. Han med­ger att han ax­lat rol­len mer el­ler mind­re av en slump.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ste­fan.lund­berg@ksf­me­dia.fi

Sin bak­grund som jour­na­list de­lar han med många and­ra po­li­ti­ker. Ett brin­nan­de in­tres­se för po­li­tik le­der lätt till ett ”byte av si­da”.

”Jag gjor­de min en­tré ge­nom bak­dör­ren i sista mi­nu­ten och av en slump”, sa­de han när han i fjol, till ock­så sin egen över­rask­ning, ha­de valts till le­da­re för den ka­ta­lans­ka re­gi­o­na­la re­ge­ring­en.

Han blev en kom­pro­mis­ser­nas kom­pro­miss när man mås­te fin­na en ut­väg i den låsta si­tu­a­tion som ha­de upp­stått mel­lan de oli­ka ka­ta­lans­ka se­pa­ra­tis­tis­ka själv­stän­dig­hets­par­ti­er­na som ha­de vun­nit det ka­ta­lans­ka par­la­mentsva­let i sep­tem­ber 2015. Par­ti­er­na ha­de – och har – ingen­ting an­nat ge­men­samt än kra­vet på själv­stän­dig­het. I de fles­ta and­ra frå­gor står de på bar­ri­ka­der­na, ock­så mot varand­ra.

Puig­de­monts fö­re­gång­a­re Ar­tur Mas kun­de in­te ac­cep­te­ras av de lil­la se­pa­ra­tist­par­ti­et CUP, som fick en våg­mäs­tar­roll.

Mas kas­ta­des över­bord och Puig­de­mont val­des med rös­ter­na 70 för, 63 emot och två tom­ma.

”För någ­ra tim­mar se­dan var jag borg­mäs­ta­re i Gi­ro­na (ca 100 000 in­vå­na­re) och jag kun­de in­te tro att jag skul­le be­fin­na mig här i dag i den­na si­tu­a­tion”, sa­de han ef­ter va­let.

”Men ibland mås­te man ta an­svar för så­dant som man in­te har fö­re­ställt sig”, fort­sat­te han.

Fe­gis el­ler bråk­sta­ke?

Nej, han ha­de knap­past fö­re­ställt sig att han skul­le be­fin­na sig så mel­lan två el­dar, som han gör i dag, när han stu­de­ra­de ka­ta­lansk fi­lo­so­fi. El­ler när han som så många and­ra av­bröt stu­di­er­na och bör­ja­de äg­na sig åt jour­na­li­stik.

Han ser in­te ba­ra ut som en man som är ute på sju fam­nars vat­ten – han är det ock­så.

De na­tio­na­lis­tis­ka själv­stän­dig­hets­iv­rar­na ser ho­nom som en fe­gis och de mo­de­ra­ta, som an­ser det för­nuf­ti­ga­re att stan­na kvar i fe­de­ra­tio­nen, ser ho­nom som en omed­gör­lig bråk­sta­ke.

Kol­le­ger­na från ti­den som jour­na­list och chefre­dak­tör på den ka­ta­lans­ka lo­kal­tid­ning­en El Punt i Gi­ro­na minns i al­la fall att Puig­de­mont re­dan då ha­de ba­ra ett mål för ögo­nen: ett själv­stän­digt Ka­ta­lo­ni­en.

Kol­le­gan Xe­vi Xir­go sa­de, när han in­ter­vju­a­des för The New York Ti­mes, att Puig­de­mont långt fö­re al­la and­ra an­såg att Ka­ta­lo­ni­en in­te pas­sar in i Spa­ni­en.

”Han har all­tid för­sva­rat allt som har med Ka­ta­lo­ni­en att gö­ra, språ­ket, kul­tu­ren histo­ri­en. Han är in­tres­se­ra­de av många and­ra sa­ker, bland an­nat av det eu­ro­pe­is­ka byg­get, men ett fritt Ka­ta­lo­ni­en har överskug­gat allt an­nat i hans liv”, sa­de Xir­go.

En hung­rig lä­ser in­te me­nyn

Puig­de­mont har of­ta an­kla­gats för att han ba­ra ta­lar om själv­stän­dig­he­ten, men in­te vad den kom­mer att in­ne­bä­ra för re­gi­o­nen. Hans svar är ta­lan­de: ”Om du är hung­rig vet du att du vill äta. Du vet in­te vad som finns på me­nyn, kanske in­te din fa­vo­ri­trätt, men du äter än­då.”

Egent­li­gen vill Puig­de­mont läm­na po­li­ti­ken och Bar­ce­lo­na så fort som möj­ligt. Re­dan för ett år se­dan sa­de han att det är dags gö­ra det när själv­stän­dig­he­ten är säk­rad. Som or­sak angav han att ”åter­få en viss för­lo­rad nor­ma­li­tet”.

Frå­gan är om han nå­gon­sin mer kom­mer att åter­få den.

FOTO: AFP/LEHTIKUVA / PIERRE-PHILIPPE MARCOU

SJäLVSTäNDIGHETSKäMPE. Car­les Puig­de­mont upp­ma­nar till fred­ligt mot­stånd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.