Snö­sko­ter­pi­on­jä­ren över­går till sol­cel­ler

När upp­starts­fö­re­ta­get So­no vi­sa­de si­na förs­ta pla­ner på el­bi­len Sion blev Pau­li Ah­vo­nen i Lo­vi­sa så in­tres­se­rad att han bo­ka­de in sig på en prov­kör­ning i Ber­lin nu un­der sen­hös­ten. Pro­to­ty­pen upp­fyll­de hans för­vänt­ning­ar. 2019 kom­mer en Sion med sol­cel­le

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - FOTO: PAU­LI AH­VO­NEN

Myc­ket av det nya som hän­der in­om el­bils­sek­torn sker ut­an­för de tra­di­tio­nel­la bil­fa­bri­ker­na. Små upp­starts­fö­re­tag har frä­scha vi­sio­ner, och många av dem får ihop så myc­ket peng­ar från små­in­ve­ste­ra­re att de kan vi­sa upp en pro­to­typ. Av dem är det dess­utom fle­ra som går vi­da­re till till­verk­ning.

So­no i Tyskland har kom­mit så långt att två ex­em­plar av el­bi­len Sion, med sol­cel­ler mon­te­ra­de på al­la le­di­ga ytor, är på tur­né till sju stä­der på kon­ti­nen­ten. Pau­li Ah­vo­nen, ti­di­ga­re ak­tiv i snö­sko­ter- och ut­om­bordar­bran­schen, åk­te från Lo­vi­sa till Ber­lin för att se och tes­ta bi­len.

– Den dag jag ha­de bo­kat tid kom det folk he­la da­gen i en strid ström, och så har det va­rit på al­la stäl­len, sä­ger han.

Ah­vo­nen no­te­ra­de en del bris­ter i pro­to­ty­pen, men de kom­mer att åt­gär­das in­nan till­verk­ning­en star­tar.

– Det var fram­för allt all­de­les för trångt för väns­ter fot. Den an­vänds ju in­te när man kör, men man mås­te kun­na sit­ta be­kvämt. Jag fick hö­ra att det finns möj­lig­het att bred­da ut­rym­met med 10 cen­ti­me­ter ut­an pro­blem, och det räc­ker mer än väl, sä­ger han.

Spar­tansk och lyx­ig

In­te­ri­ö­ren i Sion ser till sto­ra de­lar tra­di­tio­nellt prak­tisk ut, om än gans­ka spar­tansk. Ett un­dan­tag är läsplat­tan som fun­ge­rar som pek­skärm i mit­ten av in­stru­ment­brä­dan. Dör­rar­na och mitt­kon­so­len har re­jä­la ut­rym­men för för­va­ring, och er­go­no­min ver­kar god.

Luft­filt­ret un­der in­stru­ment­pa­ne­len ly­ser grönt av mos­sa un­der in­stru­ment­brä­dan. Det är äk­ta mos­sa, och den kan fil­tre­ra bort 20 pro­cent av par­tik­lar­na i luf­ten sam­ti­digt som den ut­jäm­nar fuk­tig­he­ten i luf­ten. De tre se­pa­ra­ta sto­lar­na i bak­sä­tet kan ju­ste­ras in­di­vi­du­ellt el­ler fäl­las ner så man får en plan gol­vy­ta där bak.

– Bi­len har dess­utom drag­krok, det har min­sann in­te al­la el­bi­lar, sä­ger Ah­vo­nen. Ett släp på 750 ki­lo kan man dra, men det för­kor­tar na­tur­ligt­vis räck­vid­den.

En smart de­talj är att bi­len har kon­tak­ter för al­la ex­i­ste­ran­de ladd­nings­sy­stem plus ett schu­ko-ut­tag om man mås­te de­la med sig av ener­gin åt nå­gon med­tra­fi­kant. Sam­ti­digt kan ut­ta­get an­vän­das till ex­em­pel när man fix­ar med bå­ten på stran­den och be­hö­ver tryck­tvätt el­ler el­verk­tyg.

En Sion kos­tar 15 680 eu­ro med de­mon­stra­tions­ra­batt, och till det kom­mer om­kring tre pro­cent i skatt. Det är, som Pau­li Ah­vo­nen sä­ger, en pe­ti­tess. Han ser det som en plikt att job­ba för att el­bi­lis­men i Fin­land ska bli van­li­ga­re, och han är en över­ty­gad fö­re­språ­ka­re för lång­sam ladd­ning.

– Det är smart, eko­no­miskt och de­mo­kra­tiskt att ut­nytt­ja de tio tim­mar­na mel­lan 22 och 08 när Fin­land in­te ut­nytt­jar den el­ka­pa­ci­tet som re­dan finns. Går man en bit ut­an­för par­ke­rings­hu­sen och de dy­ras­te kvar­te­ren i stä­der­na är det säl­lan snabb­ladd­ning med dy­ra ini­ti­al­kost­na­der som folk i förs­ta hand frå­gar ef­ter. Elektri­ci­tet som in­te an­vänds för­svin­ner ju ba­ra, så det är kor­kat att in­te sat­sa på de 10 gi­ga­wat­tim­mar som lös­görs un­der nat­ten när Fin­land so­ver och bi­lar­na står stil­la, sä­ger han.

Po­äng­en med So­no är fram­för allt att den har sol­cel­ler på ut­si­dan. Max­i­mal räck­vidd är 250 kilo­me­ter, men man kan få upp till 30 kilo­me­ter per dag ex­tra via de 330 in­te­gre­ra­de cel­ler­na. När man brom­sar tar bat­te­ri­er­na ock­så till­va­ra den spil­le­ner­gi som alst­ras.

Ka­ros­sen av po­lykar­bo­nat är helt rost­fri och bi­len har ABS-brom­sar, krock­kud­dar och an­tisladd, pre­cis som man ska för­vän­ta sig av en ny bil. Ser­vicen är en­kel och de­lar­na kan man be­stäl­la via nä­tet. Det finns ock­så steg för steg-ma­nu­a­ler, så vil­ken me­ka­ni­ker som helst kan re­pa­re­ra bi­len om man in­te själv tror att man kla­rar det. 029 080 1348, dan.kronqvist@ksf­me­dia.fi

TEXT: DAN KRONQVIST

Bi­len är lätt­las­tad, och de tre se­pa­ra­ta sto­lar­na i bak­sä­tet kan fäl­las ner till ett plant golv.

ALLT PAS­SAR. Bi­len har ut­tag för al­la ladd­nings­stan­dar­der plus ett van­ligt schu­ko-ut­tag. MOSSIGT. Luft­re­na­ren och av­fuk­ta­ren in­ne­hål­ler äk­ta mos­sa. Den skö­ter sig själv och fil­te­rar bort par­tik­lar ur luf­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.