Del­ta i lu­cia­va­let ochlu­ci­ain­sam­ling­en!

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Här är de tio kan­di­da­ter­na för Fin­lands Lu­cia 2017. Då du rös­tar på en lu­ci­a­kan­di­dat del­tar du sam­ti­digt i lu­ci­ain­sam­ling­en. De in­sam­la­de med­len an­vänds för att stö­da ut­sat­ta barn­fa­mil­jer. För många är var­da­gen tung att han­te­ra – så tung att de lö­per risk för att bli ut­mat­ta­de. Ge­nom att er­bju­da möj­lig­het till av­brott i var­da­gen, samtal och råd­giv­ning med fa­mil­jear­be­ta­re och kam­rat­stöd i grupp med and­ra i lik­nan­de livs­si­tu­a­tion kan vi fö­re­byg­ga att pro­ble­men yt­ter­li­ga­re ho­par sig. Vi vet att till och med ett li­tet stöd och män­ni­skor som tror på en kan va­ra av­gö­ran­de för ett barns fram­tid. Med de in­sam­la­de med­len ord­nar Folk­häl­san bland an­nat Fa­mil­jeK­raft­lä­ger, där fa­mil­jen har möj­lig­het att fri­gö­ra sig från de var­dag­li­ga syss­lor­na – för­äld­rar­na får tid att fun­de­ra på sitt för­äld­ra­skap me­dan bar­nen ges möj­lig­het till fri­tids­sys­sel­sätt­ning­ar de kanske an­nars in­te skul­le ha möj­lig­het att pro­va på. Vi ord­nar ock­så För­äld­raK­raft­kam­rat­stöds­grup­per, som sär­skilt rik­tar sig till för­äld­rar med ton­å­ring­ar, och Mam­maK­raft­grup­per för gra­vi­da.

RÖS­TA SE­NAST 29 NO­VEM­BER

Du kan rös­ta på Fin­lands Lu­cia via Folk­häl­sans webb­plats, via sms el­ler ge­nom att fyl­la i en röst­se­del. Du kan läm­na in din röst­se­del och ditt bi­drag i nå­got av Folk­häl­sans hus el­ler i Luc­kor­na. Du kan ock­så pos­ta röst­se­deln till den adress som finns an­gi­ven på röst­se­deln. Läs me­ra om Lu­cia på Folk­häl­sans, Hufvud­stads­bla­dets och Svens­ka Yles webb­plat­ser. Du kan ock­så del­ta i in­sam­ling­en ut­an att rös­ta.

1 Sa­bi­na Si­e­vä­nen Es­bo

6 Ida-Ma­ria Andersson Kors­holm

2 Em­my Wik­ström Sib­bo

7 Victo­ria Turu­nen Van­da

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.