HIFK:s sä­song fort­sät­ter med li­gakval – ”Vi för­tjä­nar in­te mer än det här”

Fot­boll Ef­ter en his­ke­lig ry­sa­re var HIFK tvung­et att läm­na skid­sta­di­on i Lah­tis med häng­an­de hu­vud. För­lus­ten mot FC Lah­ti be­ty­der att HIFK:s sä­song fort­sät­ter med li­gakval mot Hon­ka.

Hufvudstadsbladet - - Sport -

Den sista halv­tim­men av årets li­ga­fot­bolls­sä­song var en rik­tig na­gel­bi­ta­re. I Lah­tis käm­pa­de hem­ma­la­get om en plats i Eu­ro­pa me­dan HIFK hop­pa­des på att und­vi­ka elf­te­plat­sen och li­gakva­let mot Hon­ka.

Två plus­gra­der, snö­blan­dat regn ge­nom he­la mat­chen och en gro­pig, sli­ten gräs­plan gjor­de spe­lan­det så gott som omöj­ligt. Men un­der­hål­lan­de var det. Bäg­ge la­gen an­föll som to­ki­ga och tog sto­ra ris­ker i sitt spel. Mållä­ge­na var­va­de varand­ra då spe­lar­na hal­ka­de om­kring på pla­nen.

Ef­ter 90 mi­nu­ter av allt an­nat än vac­ker fot­boll stod mat­chen 1–1 – ett re­sul­tat som ha­de gjort bäg­ge la­gen be­svik­na.

Det hög­dra­ma­tis­ka av­gö­ran­det kom först på stopp­tid då FC Lah­tis kom på en boll i egen för­svars­zon ef­ter HIFK:s hör­na. Fa­reed Sa­dat vän­ta­de vid mitt­lin­jen och han fick en lång pass­ning och kom en­sam ige­nom till­sam­mans med San­te­ri Hostik­ka. Med två mot noll ha­de in­hop­pan­de mål­vak­ten och li­ga­de­bu­tan­ten To­mi Mik­kels­son ing­en chans och Hostik­ka kun­de skju­ta Lah­tisla­get till Eu­ro­pa­spel.

– Det var en hård match, sä­ger HIFK:s Mikael Fors­sell och blic­kar ut mot den gytt­ji­ga gräs­pla­nen.

Han är be­svi­ken, men lyc­kas ock­så se nå­got po­si­tivt i den grym­ma dus­ten.

– I och för sig var det en fan­tas­tisk match. Jag tror att jag näs­tan ald­rig haft en så­dan match där bå­da la­gen har haft så myc­ket att spe­la för, sä­ger han.

Ju läng­re mat­chen spe­lats desto mind­re ha­de spe­lan­det med fot­boll att gö­ra. Pla­nen var som en po­ta­tiså­ker och var­je bak­åt­pass­ning till mål­vak­ten kän­des ris­ka­bel.

– Pla­nen var jät­te­då­lig och vi visste fö­re mat­chen att det är ing­en vits att kom­ma hit och för­sö­ka spe­la fot­boll – då gör man ba­ra miss­tag. Bå­da la­gen sat­te myc­ket långa bol­lar, sä­ger Fors­sell.

Ef­ter­ly­ser hjär­ta

Mat­chen i Lah­tis bör­ja­de näs­tan tio mi­nu­ter se­na­re än den sista om­gång­ens and­ra mat­cher, vil­ket gav en ex­tra kryd­da. Det su­sa­de till på läk­ta­ren då det blev klart att bäg­ge la­gens chan­ser att nå sitt mål fortfarande le­ver: KuPS se­ger över PS Ke­mi läm­na­de dör­ren till li­gan på glänt för HIFK:s del och Il­ves bor­t­a­se­ger på Åland be­tyd­de att FC Lah­ti ha­de en chans att nå Eu­ro­pa­spel.

HIFK ha­de si­na lä­gen men hem­ma­la­get drog det läng­re strå­et.

– Vi för­tjä­nar in­te mer än det här, men jag tyc­ker att vi för­tjä­nar att va­ra i li­gan, sä­ger Fors­sell som näs­ta vec­ka mö­ter Hon­ka i ett dub­bel­mö­te där pri­set är ett li­ga­kon­trakt för 2018.

På ons­dag möts Hon­ka och HIFK i hu­vud­stads­re­gi­o­nens der­by i Ha­galund och på lördag av­görs allt i Tölö. Hon­ka vann 16 av si­na 27 mat­cher i Et­tan, HIFK tog sex seg­rar på 33 li­ga­mat­cher.

– Hon­ka har ing­et att för­lo­ra. Det här la­get (HIFK) har kom­mit upp från läg­re di­vi­sio­ner och det finns spe­la­re som gått he­la vägen med la­get. Jag vet att hjär­tat finns. Vi kom­mer att käm­pa och kom­mer att in­te ge nå­got gra­tis. Nu gäl­ler det att läm­na den här mat­chen bakom sig och bör­ja kon­cen­tre­ra sig på ons­dag.

HIFK:s sä­song har va­rit blytung och en ned­flytt­ning skul­le va­ra en vid­rig kli­max på en för­skräck­ligt svår sä­song. Men ve­te­ra­nen Fors­sell, 36, väl­jer att se po­si­tivt på det he­la.

– Det blir ro­li­ga mat­cher. Vi mås­te kun­na nju­ta av de här mat­cher­na. Den som vin­ner får ett stort pris. För­stås ha­de vi ve­lat säk­ra li­gaplat­sen re­dan nu, men nu mås­te vi ännu käm­pa för att för­tjä­na plat­sen.

”Känns som en be­straff­ning”

Den an­nars så gla­da chefsträ­na­ren Antti Mu­u­ri­nen var ned­stämd på press­kon­fe­ren­sen, spe­ci­ellt jäm­fört med kol­le­gan To­ni Kor­ke­a­kun­nas som var en po­pu­lär man i VIP-rum­met ef­ter mat­chen. Glå­por­den reg­na­de över Mu­u­ri­nen då han gick mot la­gets om­kläd­nings­rum. Kor­ke­a­kun­nas fick en dusch av kra­mar, handslag och kär­leks­fyll­da.

– Vi ha­de ett par lä­gen men när man in­te lyc­kas så lyc­kas man in­te. När Lah­tis bör­jar fes­ta så fort­sät­ter vi ar­be­ta ännu i en vec­ka. Det känns som en be­straff­ning. Men må­let är att hål­las kvar i li­gan och det ska vi käm­pa om till det sista. 029 080 1401 tommi.willberg@ksf­me­dia.fi

TOMMI WILLBERG

FOTO: LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

TäN­KER PO­SI­TIVT. Mikael Fors­sell vill att la­get – trots en grym press – nju­ter av sä­song­ens sista mat­cher.

HEIKKI SAUKKOMAA FOTO: LEHTIKUVA /

Antti Mu­u­ri­nens man­skap får ladda om. Nu vän­tar li­gakval mot Hon­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.