Han göm­de porr­tid­ning­ar un­der roc­ken

Det finns få per­so­ner som be­vitt­nat po­li­sens jakt på smut­si­ga böc­ker och snus­ki­ga bil­der. Por­rens grand old man Tom Sjö­berg är en av dem. Han lev­de i Helsing­fors und­re värld och öpp­na­de Fin­lands förs­ta sex­bu­tik.

Hufvudstadsbladet - - Helg - SO­FIA HOLMLUND

Bland pap­pers­skrä­pet som kom med tåg­vag­nar­na till Söd­ra ham­nen hit­ta­de Tom Sjö­berg nå­got som fång­a­de hans in­tres­se. Året var 1963 och ham­nen var hans ar­bets­plats ef­tersom han job­ba­de som för­tul­la­re åt Victor Ek. Det som han såg bland skrä­pet var svens­ka sex­tid­ning­ar: Piff, Paff, Raff och Cock­tail.

Fanns här peng­ar att tjä­na? Som li­ten poj­ke ha­de han ränt på Es­ter Mi­ku­lai­nens an­tik­va­ri­at på Sjö­mans­ga­tan i jakt på se­ri­e­tid­ning­ar. Nu fanns mus­kel­tid­ning­ar, som vi­sa­de unga bif­fi­ga män i at­le­tis­ka po­ser, i skylt­fönst­ret.

– Jag tänk­te för mig själv, mån­ne hon skul­le va­ra in­tres­se­rad av mi­na tid­ning­ar?

Mi­ku­lai­nen var yt­terst mot­vil­lig men Tom Sjö­berg la­de ett knip­pe tid­ning­ar på dis­ken och gav hen­ne num­ret till Victor Eks kon­tor i Söd­ra ham­nen.

– Det räck­te ba­ra en tim­me så ring­de kär­ring­en och sa “ta ge­nast med dig så många tid­ning­ar du ba­ra kan”. Och där bör­ja­de det.

En tid för­såg han an­tik­va­ri­a­tet med porr­tid­ning­ar. Se­dan bör­ja­de han syss­la med en helt an­nan typ av af­fä­rer i Sve­ri­ge.

– Vi lang­a­de sprit i Sve­ri­ge på 1960-ta­let.

Re­na ra­ma porr­säc­kar­na

I Sve­ri­ge och Dan­mark var porr­tid­ning­ar­na myc­ket mer ex­pli­ci­ta än Fin­lands herr­tid­ning­ar. En ar­ti­kel i Skåns­ka Dag­bla­det 1950 be­skri­ver hur porr­tid­ning­ar med nak­na kvin­nor på om­sla­get häng­de i ki­os­ker­nas skylt­föns­ter i Mal­mö. An­nat var det i Fin­land där man fick bö­ter om man im­por­te­ra­de, spred el­ler sål­de det som kal­la­des för osed­li­ga pub­li­ka­tio­ner. I prak­ti­ken var porr för­bju­det i Fin­land än­da till 1990-ta­let.

Av en hän­del­se såg Tom Sjö­berg en an­nons i den svens­ka herr­tid­ning­en FIBak­tu­ellt. Där kun­de man kö­pa kort med tex­ten ”Swe­dish Press Cen­ter” för 10 kro­nor. Kor­ten var för­stås fals­ka och Sjö­berg gjor­de ge­nast en be­ställ­ning. Se­dan var det ba­ra att åka på gra­tis press­re­sa med fär­jor­na till Stock­holm. Så höll det på i någ­ra år.

– Tills en gång, det var väl på Vi­king­lin­jen, som kap­te­nen kom fram till oss och sa, ”nej nu blir det slut med det här”.

Från Stock­holm kör­de de ner till Mal­mö och Kö­pen­hamn och hand­la­de. Först var det We­ek­end Sex, som det var stor ef­ter­frå­gan på hem­ma i Fin­land. Språ­ket ha­de in­te så stor be­ty­del­se. Snart ha­de tid­ning­ar­na färg­bil­der. Den kun­de man kö­pa i par­ti­af­fä­ren Co­lor Cli­max i Kö­pen­hamn från år 1965. Snart ha­ka­de ock­så den svens­ka tid­ning­en Pri­va­te på färgtren­den.

Porr­tid­ning­ar­na frak­ta­de de hem på al­la upp­tänk­li­ga sätt.

– Vi var många kil­lar som ha­de långa roc­kar med fack där man fick in 100-150 tid­ning­ar. Ibland tog de fly­get hem. – Det blev hett i flyg­pla­net när man mås­te sit­ta med roc­ken på. Flyg­vär­din­nan frå­ga­de om vi in­te vill ta av oss roc­kar­na. “Nej, nej”, sva­ra­de vi me­dan svet­ten ba­ra rann på oss.

And­ra gång­er göm­des porr­tid­ning­ar­na bland smuts­tvät­ten på fär­jan hem. Ett an­nat al­ter­na­tiv var att fäl­la in tid­ning­ar­na i hem­li­ga si­do­fack på per­son­bi­lar.

– Ef­ter­frå­gan blev he­la ti­den stör-

re och stör­re. Vi sål­de till al­la bu­ti­ker i Helsing­fors, de var tio fem­ton styc­ken.

Af­fä­rer­na gick strå­lan­de. En tid­ning som kos­ta­de två fins­ka mark i Kö­pen­hamn tog han tju­go mark för i Helsing­fors.

Slap­pa ålän­ning­ar

Sjö­berg och hans gäng var in­te de en­da som kör­de bi­lar las­ta­de med porr till Fin­land. ”328 kg PORR” skrek en ru­brik i Nya Pres­sen den 24 april 1970.

– Det var verk­li­gen myc­ket fu­la och smut­si­ga bil­der i des­sa tid­ning­ar. Man kan in­te fat­ta att bå­de svens­kar och dans­kar har in­tres­se av att lä­sa så­dan smör­ja, sa­de en tull­man i Tor­neå som tid­ning­en in­ter­vju­at.

Se­na­re sam­ma som­mar skrev Nya Pres­sen om ett an­nat stort porr­kap. 2 000 tid­ning­ar ha­de då fast­nat i tul­len i Lill­mälö färj­hamn i Par­gas:

”En Sve­rige­fin­län­da­re bakom rat­ten låg ovan­ligt tungt på fjäd­ring­en, trots att bi­len in­te fö­re­föll sär­skilt tungt las­tad. Tul­len tog sig en titt un­der sä­te­na. Sy­nen som möt­te dem var obe­skriv­lig. Porr, porr, porr …”

Tom Sjö­bergs porr­smugg­ling blev allt mer an­sen­lig. Vi ta­lar allt­så om lång­tra­da­re ful­las­ta­de med svensk och dansk porr. Lång­tra­dar­na dund­ra­de in från Tor­neå i norr till Åland i sö­der. De åländs­ka tull­män­nen ha­de en li­be­ral in­ställ­ning.

– De var in­te in­tres­se­ra­de av att be­slag­ta porr. Ålän­ning­ar­na var mer som svens­kar­na.

”Po­li­sen var li­te arg”

I år är det fem­tio år se­dan Tom Sjö­berg, mest känd från Röd­ber­gens und­re värld, öpp­na­de sin sex­bu­tik på Lil­la Ro­berts­ga­tan. Bu­ti­ken het­te nå­got i stil med An­tik­va­ri­at & To­bak, han minns in­te det ex­ak­ta nam­net läng­re. Där göm­de man de olag­li­ga tid­ning­ar­na in­u­ti sto­ra bib­lar som in­nan­dö­met var ut­sku­ret på.

– När folk kom in och ki­ka­de tänk­te de, aha, här tror man på Gud.

För att maske­ra den olag­li­ga verk­sam­he­ten sål­de han ock­så helt van­li­ga böc­ker och to­bak.

Un­der de förs­ta åren var kun­der­na en­bart män.

– ”Det är till en kom­pis, det är till nå­gon som lig­ger på sjuk­hu­set”, sa­de de all­tid då de kom och köp­te tid­ning­ar­na.

– Då i bör­jan med Piff, Paff och Cock­tail var det oskyl­digt. Kvin­nor­na var in­te ens nak­na, det var inga sex­ak­ter. Se­dan blev tid­ning­ar­na hår­da­re och hår­da­re.

De förs­ta kvinn­li­ga kun­der­na bör­ja­de dy­ka upp i bör­jan av 1970-ta­let.

– De kom in i bu­ti­ken myc­ket för­sik­tigt. Nu för ti­den på sex­mäs­sor är det kvin­nor­na som kö­per mer än kar­lar­na.

Un­ge­fär sam­ti­digt kom Tom of Fin­lands gay­tid­ning Ka­ke in i sor­ti­men­tet. Ka­ke var en mus­ku­lös ka­rak­tär med po­lis­mös­sa.

– Po­li­sen var li­te arg på de där tid­ning­ar­na.

I sor­ti­men­tet fanns även sex­böc­ker som sål­des un­der disk. Till ex­em­pel den svens­ka an­to­lo­gin Kär­lek I–IV där för­fat­ta­ren Bengt An­der­berg var hu­vud­re­dak­tör. I dag är ur­sprung­li­ga ut­gå­vor av de förs­ta de­lar­na nä­ra nog omöj­li­ga att få tag på. Ex­em­plar av gam­la Piff, Paff och Raff från 1960-ta­let har bli­vit ret­ro. Dem säl­jer Tom Sjö­berg i dag för 10 eu­ro styck.

– Fins­ka porr­böc­ker blev ald­rig rik­tigt po­pu­lä­ra på 1960-ta­let, de kom så sent att ing­en or­ka­de med böc­ker.

De förs­ta mas­sa­gesta­var­na, till­ver­ka­de i Tyskland, bör­ja­de Sjö­berg säl­ja kring 1970.

– Oskyl­di­ga gre­jer. De som finns nu blir man ju ibland rädd för, sä­ger han.

Le­van­de bil­der kom på Su­per 8-film i svart­vitt och ut­an ljud. Mot slu­tet av 1970-ta­let dök Be­ta­max­och VHS-fil­mer­na upp.

– En halv­tim­mes tysk Ta­bu-film på VHS kos­ta­de 500 mark ut­om­lands, här i Fin­land fick man be­ta­la 1 500 mark.

Po­lis­che­fen kol­la­de på porr?

Ibland gjor­de po­li­sen raz­zi­or men Tom Sjö­berg låg ste­get fö­re och ha­de fle­ra la­ger på oli­ka plat­ser. I bör­jan be­slag­tog po­li­sen tid­ning­ar där det fanns nak­na bröst el­ler böc­ker som in­ne­höll or­det ”knul­la”.

Han upp­le­ver att po­li­sen in­te var så väl­digt in­tres­se­rad av att slå till mot porr­bu­ti­ker­na. I vis­sa fall ska po­lis­che­fer­na själ­va ha kon­su­me­rat be­slag­ta­gen porr i ett låst rum på Ro­berts­ga­tans po­lis­sta­tion.

– Po­li­sen som be­rät­ta­de det för mig sa­de att de he­la ti­den tit­ta­de på fil­mer där.

Myc­ket gick ock­så po­li­sen för­bi. Su­o­ma­lai­nen Kir­jakaup­pa sål­de eng- els­ka porr­böc­ker, men po­li­sen mis­sa­de dem för att de in­te kun­de eng­els­ka.

”Vi tänk­te att det här är okej”

Tom Sjö­berg blev till slut trött på smugg­lan­det. 1975 gick han till Tull­sty­rel­sen och vi­sa­de si­na pro­duk­ter. En Pi­ku­lin­skij som ha­de hand om ham­nar­na för­säk­ra­de ho­nom om att det går bra att han tar in tid­ning­ar­na så länge som han be­ta­lar tull för dem.

– Las­ter­na blev stör­re och stör­re och ing­en gjor­de raz­zi­or i bu­ti­ken så vi tänk­te att det här är okej. Det var myc­ket po­le­mik på den ti­den om att por­ren bor­de släp­pas fri, att det är rik­tigt to­kigt att ha en lag från 1927 som ska­par trub­bel för fö­re­ta­gar­na.

1982 kom den sto­ra raz­zi­an. Po­li­sen töm­de hans bu­ti­ker på Al­berts­ga­tan 12 och 38, King’s Sex på Lil­la Ro­berts­ga­tan plus en lång­tra­da­re. Be­sla­get var värt fem mil­jo­ner mark, mot­sva­ran­de över två mil­jo­ner eu­ro i dag. – Det var gans­ka sto­ra peng­ar. Sjö­berg fäll­des för förs­ta gång­en i rät­ten för smugg­ling, sprid­ning av osed­li­ga pub­li­ka­tio­ner och för lik­gil­tig­het för för­bud el­ler på­bud. Det blev ett år i fäng­el­se och en sum­ma på 3,8 mil­jo­ner mark till sta­ten. Han över­kla­ga­de till hov­rät­ten, men fick nej.

In­te hel­ler pre­si­dent Mau­no Koivisto vil­le för­kor­ta hans dom.

Själv tyc­ker Tom Sjö­berg att han bor­de ha fått till­ba­ka de peng­ar han be­ta­lat i tull på va­ror­na. Och så tror han att do­men föll av and­ra or­sa­ker.

– Jag ha­de levt ett gans­ka hårt liv med allt möj­ligt fuf­fens och fif­fel som de ald­rig fick fast mig för. Det här var en hämndak­tion från sta­ten. Rätt­vi­sans arm är all­tid lång, men kanske in­te så rätt­vis.

I höst kom upp­följ­ning­en på in­ter­vjubo­ken Röö­pe­ri. Ock­så den nya boken har han skri­vit till­sam­mans med jour­na­lis­ten Har­ri Nykä­nen.

Han har en lus­tig anek­dot från ut­giv­nings­fes­ten för den förs­ta boken som hölls på gam­la Ra­vin­to­la Kan­nu (i dag Pu­navu­o­ren Ah­ven).

– Då dök det upp över 300 gangst­rar och 25 po­li­ser från den ti­den. Al­la ”do­ka” och kom ihåg. Det var hygg­li­ga ka­ve­rin. Det har in­te hänt ti­di­ga­re och al­la dun­ka­de varand­ra i ryg­gen.

FOTO: KARI HAKLI/HELSING­FORS STADSMUSEUM

SLITNA KVAR­TER. Stads­de­len Röd­ber­gen var sli­ten och kri­mi­nellt be­las­tad på 1960-ta­let.

FäNGELSETID. – Det värs­ta när man satt in­ne var när man på fre­da­gar­na gick till kan­ti­nen. Där fick man kö­pa sam­ma tid­ning­ar som man satt in­ne för, sä­ger Tom Sjö­berg. FOTO: KARL VILHJáLMSSON

FOTO: HAR­RI AHOLA/HELSING­FORS STADSMUSEUM

”AN­TIK­VA­RI­AT”. I bör­jan kal­la­de Tom Sjö­berg sin sex­bu­tik för An­tik­va­ri­at & To­bak, för att döl­ja det egent­li­ga syf­tet. År 1979 stod det fortfarande an­tik­va­risk bok­han­del på skylt­fönst­ret, som nu öp­pet vi­sa­de upp Hust­ler, Play­boy, Pent­house och and­ra...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.