Ta sig hit – en ut­ma­ning

Hufvudstadsbladet - - Helg -

●●En av or­sa­ker­na till att El­ba för­bli­vit en gömd pär­la, för­u­tom för ita­li­ens­ka tu­ris­ter, är att det krä­ver li­te pla­ne­ring och tid att ta sig dit.

●●Pi­sa är när­mas­te flyg­plats, men dit har Helsing­fors inga vet­ti­ga flyg­för­bin­del­ser (dä­re­mot fly­ger Nor­wegi­an och Ry­a­nair di­rekt från Stock­holm). Till Rom el­ler Mi­la­no kan man fly­ga di­rekt. Di­rekt tåg går till ex­em­pel från Rom till Cam­pig­lia Ma­rit­ti­ma. Där kan man ta lo­kal­tåg till Pi­om­bi­no Ma­rit­ti­ma var­i­från fär­jor går i skyt­tel­tra­fik till Por­to­fer­raio, Ca­vo och Rio Ma­ri­na på El­ba. Fär­jor går ock­så till och från Kor­si­ka och Sar­di­ni­en.

●●Di­rek­ta buss­för­bin­del­ser går från Mi­la­no och Flo­rens till ham­nen i Pi­om­bi­no.

●●Många fö­re­drar att hy­ra bil på sin Ita­li­en­se­mes­ter vil­ket un­der­lät­tar att ta sig till El­ba och runt på ön, men med lo­kal buss når man de fles­ta stäl­len. Det är dock rätt tidsö­dan­de. Cy­kel kan va­ra ett snab­ba­re al­ter­na­tiv.

●●Or­ter­na på El­ba är in­te ex­plo­a­te­ra­de för tu­rism och upp­bygg­da kring sto­ra ho­tell­kom­plex. Ho­tell finns men lä­gen­het, B&B, Airb­nb och Agri­tu­ris­mo är van­li­gast.

●●Fle­ra strän­der är na­tursträn­der så to­a­lett och an­nan ser­vice finns in­te på al­la.

●●Räk­na in­te hel­ler med att kun­na va­ra upp­kopp­lad he­la ti­den. Var­ken wi-fi el­ler mo­bil­nät fun­ge­rar över­allt.

●●Mer in­fo: in­fo­el­ba.com, tre­ni­ta­lia.com, direct­fer­ri­es.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.