Bli en del av vår histo­ria – in­läm­ning på­går till hös­tens auk­tio­ner

Hufvudstadsbladet - - Helg -

Värl­dens älds­ta auk­tions­hus har öpp­nat i Helsing­fors.

Vi sö­ker fin­ländsk konst av He­le­ne Sch­jerf­beck, Al­bert Edel­felt, Ak­se­li Gal­lenKal­le­la, Pek­ka Ha­lo­nen, Rei­dar Sä­re­stö­ni­e­mi, Ma­ria Wi­ik, Elin Da­ni­el­son-Gam­bo­gi, Amé­lie Lun­dahl, Ee­ro Jär­ne­felt, Hu­go Sim­berg, Wä­inö Aal­to­nen, Lai­la Pul­li­nen, Magnus Enc­kell, Wer­ner Holm­berg, El­len Thes­leff, Jus­si Män­ty­nen med fle­ra.

Samt klas­sisk rysk konst av Il­ja Re­pin, Ivan Ai­va­zov­sky, Con­stan­tin Ma­kow­sky, Ivan Shish­kin, Alex­ei Bo­go­ljuboff, Vla­di­mir Ma­kow­sky, Kon­stan­tin Ko­ro­vin, Ivan Bi­li­bin, Na­ta­lia Gon­cha­ro­va, Niko­lay Bog­da­nov-Bel­sky, Fe­o­dor Bru­ni, Marc Cha­gall, Mi­chail Clodt, Mik­hail Vru­bel, Alex­an­der De­i­ne­ka, Alex­ei Har­la­moff, Ark­hip Ku­indz­hi, Isaak Le­vi­tan, Nicho­las Ro­e­rich, Va­len­tin Se­rov med fle­ra.

Väl­kom­men att kon­tak­ta oss re­dan idag!

He­le­na Laakso: he­le­na.laakso@auk­tions­ver­ket.com • 050 518 0616

Rei­dar Sä­re­stö­ni­e­mi. Såld för € 33.800

Marc Cha­gall. Såld för € 14.300

He­le­ne Sch­jerf­beck. Såld för € 615.000

Ivan Ai­va­zov­ski. Såld för € 135.000

Al­bert Edel­felt. Såld för € 310.000

Ee­ro Jär­ne­felt. Såld för € 4.400

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.