He­la Hel­ga Hen­schens värld vi­sas

Lek­full, strid­bar och djupt hu­ma­nis­tisk – en ny stor ut­ställ­ning vi­sar bred­den i Hel­ga Hen­schens konst­när­skap. Frukt­bar­hets­gu­din­nor, re­bel­lis­ka flic­kor och äl­gar med stjär­nor be­bor hen­nes uni­ver­sum.

Hufvudstadsbladet - - Kultur - ELIN SWEDENMARK/TT

Det fly­ger fåg­lar ge­nom he­la Hel­ga Hen­schens konst­när­skap: De sit­ter i kvin­nors hår, i en ku­pad mans­hand och dy­ker upp som ab­strak­ta skulp­tu­rer av näb­bar och ägg. Vän­ska­pen mel­lan män­ni­ska och djur är ett åter­kom­man­de te­ma. Men fjä­der­fän har en sär­skild plats.

Få­geln är en bild för Hen­schens eget ska­pan­de: skör­he­ten, rös­tens klang och fan­tasins fri­het – allt går att kopp­la till få­gelns at­tri­but, sä­ger Pa­trik Ste­orn, mu­sei­chef på Thi­els­ka gal­le­ri­et i Stock­holm, som nu lyf­ter fram konst­när­ska­pet i ut­ställ­ning­en He­la Hel­ga Hen­schen.

I år skul­le Hen­schen ha fyllt 100 år. Och även Birgitta Holm pre­sen­te­rar hen­nes liv i en bok med ti­teln Som av få­geln ge­nom­flu­gen.

Att Hel­ga Hen­schen – via sin konst – åter­vän­der till Thi­els­ka gal­le­ri­et har en sär­skild po­äng. Som li­ten lek­te hon kur­ra­göm­ma i den an­ri­ka bygg­na­den, till­sam­mans med sin mor­far Er­nest Thi­el, mu­se­ets grun­da­re.

– Thi­el var ra­di­kal un­der sin tid men Hel­ga Hen­schen var ra­di­kal på ett an­nat sätt och det är häf­tigt att öpp­na mu­se­et för de ström­ning­ar­na från 1960- och 70-ta­len, sä­ger Pa­trik Ste­orn och på­pe­kar att bå­de mor­far och dot­ter­dot­ter bröt med den bor­ger­li­ga mil­jön.

In­tres­set för Hel­ga Hen­schens per­son är stort, upp­vux­en som hon var i en känd kul­tur­fa­milj. Men i konst­histo­ri­en blir hon of­ta ute­läm­nad, ser Pa­trik Ste­orn. Det hop­pas han kun­na för­änd­ra.

– Hel­ga Hen­schens in­ställ­ning till li­vet, fylld med gläd­je, fan­ta­si och kamp­lust be­hövs i vår tid.

Svensk Pi­cas­so

Hel­ga Hen­schen ska­pa­de sta­ty­er, mål­ning­ar, ler­fi­gu­rer, il­lust­ra­tio­ner och böc­ker. Hon bör­ja­de sin kar­riär un­der 1940-ta­let då den ab­strak­ta kons­ten do­mi­ne­ra­de. Själv in­spi­re­ra­des hon av be­rät­tan­de, och sök­te sig till gam­la folk­sa­gor, grott­konst, my­ter och barn­teck­ning­ar. Ti­digt ska­pa­de hon ett uni­ver­sum av åter­kom­man­de fi­gu­rer: frukt­bar­hets­gu­din­nan med en bloms­ter­krans, bar­net som ta­lar med djur och äl­gar med stjär­nor. Fle­ra mo­tiv är bib­lis­ka.

Att stil­be­stäm­ma Hen­schen är svårt tyc­ker Pa­trik Ste­orn, som än­då ser lik­he­ter med ef­ter­krigs­konst­nä­rer som Si­ri Der­kert och Her­ta Hill­fon men ock­så Marc Cha­gall och Paul Klee. Och hon är li­te av en svensk Pi­cas­so. Han var ock­så grän­sö­ver­skri­dan­de, gjor­de sig till en för­käm­pe för fred och rätt­vi­sa och såg kons­ten som en livs­håll­ning.

Po­li­tisk kamp

Ett helt rum på Thi­els­ka gal­le­ri­et äg­nas åt Hel­ga Hen­schens il­lust­ra­tio­ner och af­fi­scher, som med hu­mor för fram den po­li­tis­ka kam­pen för jäm­ställd­het, fred och so­li­da­ri­tet. Hon blev par­ti­po­li­tiskt en­ga­ge­rad i So­ci­al­de­mo­kra­ter­nas sak, på 1960- och 70-ta­len. Själv be­nämn­de hon sin in­ställ­ning som en ”trots-allt­gläd­je”. Pa­trik Ste­orn nic­kar:

– Att in­ta bar­nets po­si­tion och en na­iv stånd­punkt blir en mot­stånds­hand­ling un­der ef­ter­krigs­ti­den. Och sam­ti­digt är den san­na op­ti­mis­ten smärt­samt med­ve­ten om al­ter­na­ti­vet, sä­ger han.

Hel­ga Hen­schen har sagt att hon var rädd för allt som barn. Då blir fan­ta­si­värl­den en till­flykt och trygg­het, tror Pa­trik Ste­orn och ser ett släkt­skap med To­ve Jans­sons dra­ma­tis­ka fi­gu­rer. Där finns även spår av Ingrid Vang-Ny­man, vars Pip­pi får en mot­sva­rig­het i Hen­schens åter­kom­man­de upp­rors­fi­gur Re­bel­la.

Pa­trik Ste­orn lyf­ter fram hu­morn, men är ock­så djupt be­rörd av Hen­schens hu­ma­nism.

– Att verk­li­gen se and­ra och ha för­må­gan att se sig själv i and­ra är en ut­gångs­punkt för mö­ten mel­lan män­ni­skor hos hen­ne. Ut­ställ­ning­en He­la Hel­ga Hen­schen vi­sas på Thi­els­ka gal­le­ri­et i Stock­holm mel­lan 14 ok­to­ber och 21 ja­nu­a­ri 2018.

GAL­LE­RI­ET FOTO: THI­ELS­KA

HELIGE FRANCISCUS. Hel­ga Hen­schens mål­ning från 1951.

FOTO: KENT ÖSTLUND/SCANPIX

HUNDRAåRSJUBILEUM. Hel­ga Hen­schen var en grän­sö­ver­skri­dan­de konst­när, ra­di­kal och po­li­tiskt ak­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.