Tra­ge­di i Borgå: Pap­pan miss­tänks för mord

En pap­pa miss­tänks ha kniv­hug­git sitt barn i cent­rum av Borgå. Treå­ring­en av­led se­na­re på sjuk­hu­set. Då­det ut­reds som mord. Pap­pan ska ti­di­ga­re ha dömts för miss­han­del av sitt and­ra barn.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - HBL-SPT-ÖN

Det var vid åt­ta­ti­den på mån­dags­mor­go­nen som po­li­sen i Borgå fick larm om ett vålds­brott i en lek­park i cen­tra­la Borgå. När patrul­len kom på plats vi­sa­de det sig att off­ret var ett treå­rigt barn.

Bar­nets pap­pa ha­de ba­ra en kort stund in­nan olov­li­gen häm­tat bar­net från bar­nets hem. Han tog med sig bar­net till den när­lig­gan­de lek­plat­sen i Ly­cei­par­ken, där han av okänd an­led­ning bör­ja­de miss­hand­la bar­net. Bland an­nat slog pap­pan bar­net med kniv.

Po­li­sen kun­de gri­pa pap­pan på brotts­plat­sen. Pap­pan gjor­de mot­stånd mot po­li­sen, men po­li­sen brot­ta­de ner ho­nom.

Bar­net togs ome­del­bart med he­li­kop­ter till sjuk­hu­set, men dog där.

Mordut­red­ning

Pap­pan är kring 40 år och fransk med­bor­ga­re. För­un­der­sök­nings­le­da­ren kom­mis­sa­rie Jy­ri Hil­tunen vet in­te hur länge pap­pan har bott i Fin­land.

– Vi har pra­tat med ho­nom, han pra­tar bra eng­els­ka, sä­ger Hil­tunen.

För­hö­ret med pap­pan äger rum i dag. Hit­tills har po­li­sen pra­tat med ho­nom ba­ra kort. Dis­kus­sio­nen hand­la­de om pap­pans för­svars­ad­vo­kat samt för­hörs­språ­ket.

Fle­ra per­so­ner blev vitt­ne till hän­del­ser­na.

– Vi har hört vitt­nen samt den patrull som var på plats, sä­ger kom- mis­sa­rie Jy­ri Hil­tunen.

En­ligt MTV var bar­nets för­äld­rar in­vol­ve­ra­de i en ut­dra­gen vård­nads­tvist där pap­pan ti­di­ga­re ska ha miss­hand­lat mam­man och i som­ras fört bort bar­net till Kari­bi­en. För­hål­lan­det tog slut 2016 men man­nen ha­de väg­rat flyt­ta. Han vräk­tes ge­nom ett be­slut i tings­rät­ten i april. Dess­förin­nan ha­de mor och barn till­bring­at tre vec­kor på skydds­hem. Ef­ter att man­nen vräkts tog han fle­ra gång­er bar­net med sig, mot mam­mans vil­ja.

Sorg, ils­ka och för­tviv­lan

Bisko­pen i Borgå stift Björn Vik­ström ut­ta­la­de sig på Fa­ce­book med an­led­ning av då­det, bland an­nat för att med­de­la att för­sam­ling­en er­bju­der sam­tals­hjälp.

– Den tra­gis­ka kniv­hugg­ning­en av ett li­tet barn här i Borgå väc­ker bå­de sorg, ils­ka och för­tviv­lan. De när­lig­gan­de sko­lor­na var in­te di­rekt drab­ba­de, men ele­ver­na såg ut­ryck­nings­for­do­nen, he­li­kop­tern och folk­sam­ling­en.

Borgås stads­di­rek­tör Juk­kaPek­ka Uju­la ut­ta­la­de sig ock­så i ett press­med­de­lan­de.

– Kniv­hugg­ning­en av ett barn har djupt ska­kat många Borgå­bor. Jag fram­för mitt var­ma del­ta­gan­de till off­rets an­hö­ri­ga, sä­ger Uju­la i press­med­de­lan­det från sta­den.

Borgå stad flag­ga­de på halv stång vid stads­hu­set i går. En min­nes­stund äger rum vid plat­sen för då­det i Ro­sen­par­ken i dag kloc­kan 13.30.

FOTO: KRISTOFFER åBERG

FOTO: LEHTIKUVA/JUSSI NUKARI

TRA­GE­DI. Många Borgå­bor kom med blom­mor och ljus till plat­sen för kniv­då­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.