Kli­ma­t­ut­släp­pen ökar

Kli­mat­mö­te De glo­ba­la kli­ma­t­ut­släp­pen vän­tas öka i år ef­ter att ha pla­nat ut i tre års tid, vi­sar en stu­die. Ki­nas kon­junk­tur­sväng­ar är den främs­ta or­sa­ken, och EU:s slöa kli­mat­po­li­tik bi­drar, sä­ger ord­fö­ran­den för Fin­lands kli­mat­pa­nel.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TEXT: PETER BUCHERT peter.buchert@ksf­me­dia.fi

De tre se­nas­te åren har de glo­ba­la kli­ma­t­ut­släp­pen var­ken ökat el­ler mins­kat. I år ökar de igen, sä­ger en ny rap­port som lan­dar som en kall­dusch över kli­mat­mö­tet i Bonn. Ök­ning­en be­räk­nas till 2 pro­cent, och drivs främst av Ki­na. I EU och USA mins­kar ut­släp­pen, men in­te li­ka raskt som ti­di­ga­re år.

BONN Kol­di­ox­id­ut­släp­pen från värl­dens ener­gi- och in­du­stri­pro­duk­tion vän­tas öka med 2 pro­cent i år, en­ligt rap­por­ten Glo­bal Car­bon Bud­get 2017 som släpp­tes på FN:s kli­mat­mö­te i går.

– Ef­ter tre år med sta­bil ut­släpps­ni­vå är det­ta myc­ket ned­slå­en­de, sä­ger en av rap­port­för­fat­tar­na, pro­fes­sor Co­rin­ne Le Quéré vid Uni­ver­si­ty of East Ang­lia.

Rap­por­ten har ta­gits fram av 76 fors­ka­re i 15 län­der och de­lar av den har pub­li­ce­rats i tre ve­ten­skap­li­ga jour­na­ler. Kort­fat­tat sä­ger den att det bråds­kar med att stra­ma åt kli­mat­po­li­ti­ken, om man verk­li­gen ska brom­sa upp­värm­ning­en till 2 gra­der i en­lig­het med Pa­ris­av­ta­let. Co­rin­ne Le Quéré sä­ger att någ­ra av det här årets värs­ta vä­derex­tre­mer var ex­cep­tio­nellt star­ka på grund av över­skotts­vär­men:

– Var­ma­re världs­hav gyn­nar kraf­ti­ga­re or­ka­ner. I år har vi sett en gnut­ta av fram­ti­den. Vi mås­te snabbt vän­da ut­släppskur­van nedåt.

En­ligt Jo­han Rock­ström, chef för Stock­holm Re­si­li­ence In­sti­tu­te, tar mänsk­lig­he­ten på tok för höga ris­ker med kli­ma­tet.

– Kli­mat­för­änd­ring­en är här, den är far­lig och den hål­ler på att bli myc­ket vär­re, sä­ger han.

Pro­fes­sorn i mil­jö­e­ko­no­mi vid Helsing­fors uni­ver­si­tet Markku Ol­li­ka­i­nen är in­te helt över­ras­kad av att ut­släp­pen igen ökar glo­balt. Han på­pe­kar att det främst be­ror på att ut­släp­pen i Ki­na vän­tas öka med 3,5 pro­cent i år.

– Vi har ve­tat att svac­kan i Ki­nas ut­släpp de se­nas­te åren i viss mån hängt ihop med att till­växt­tak­ten för lan­dets bnp har mat­tats av. Nu bör­jar till­väx­ten ta sig igen, och det kan le­da till att ut­släp­pen ökar tem­po­rärt, sä­ger han.

Bil­lob­byn brom­sar

En­ligt rap­por­ten ris­ke­rar kol­för­brän­ning­en i Ki­na att öka i år för att in­du­stri­pro­duk­tio­nen ökat. Sam­ti­digt har till­gång­en till vat­ten­kraft mins­kat för att det reg­nat så li­te i Ki­na. Markku Ol­li­ka­i­nen som ock­så leder Fin­lands kli­mat­pa­nel på­pe­kar än­då att det in­te lig­ger någ­ra po­li­tis­ka be­slut bakom Ki­nas öka­de ut­släpp.

– De av­speg­lar sna­ra­re kon­junk­tur­va­ri­a­tio­ner, men det är för­stås myc­ket be­klag­ligt än­då.

I USA som har värl­dens näst störs­ta kol­di­ox­id­ut­släpp, ef­ter Ki­na, vän­tas ut­släp­pen mins­ka med 0,4 pro­cent i år. Det kan jäm­fö­ras med en ge­nom­snitt­lig minsk­ning på 1,2 pro­cent om året de tio se­nas­te åren.

I världs­tre­an EU vän­tas ut­släp­pen mins­ka med ba­ra 0,2 pro­cent i år (mot i snitt 2,2 pro­cent 2007–2016). Även om EU kom­mer att nå sitt ut­släpps­mål för 2020 har tak­ten mat­tats av så myc­ket att Eu­ro­pe­is­ka mil­jö­by­rån EEA var­nar för att EU kan mis­sa sitt kli­mat­mål till 2030.

Ol­li­ka­i­nen läg­ger en del av skul­den på Tyskland och för­bunds­kans­ler Ang­e­la Mer­kel.

– Av­matt­ning­en i den eu­ro­pe­is­ka ut­släpps­minsk­ning­en är ett pin­samt fak­tum. Den be­ror i allt stör­re mån på Tyskland. Mer­kel gör näs- tan ingen­ting åt sten­kols­ut­släp­pen.

Ol­li­ka­i­nen sä­ger att Tyskland bör­jar stic­ka ut i jäm­fö­rel­se med öv­ri­ga Väs­teu­ro­pa, in­te minst för att lan­dets bil­in­du­stri brom­sar det eu­ro­pe­is­ka kli­mat­ar­be­tet:

– Eu­ro­pa hål­ler på att för­lo­ra på mark­na­den för el­bi­lar. USA är klar världs­et­ta rent tek­niskt, och ki­ne­ser­na tar ef­ter. Eu­ro­pa och Tyskland bi­ter sig fast i gam­mal tek­nik och hål­ler på att tril­la av ut­veck­ling­en. Det är oro­väc­kan­de.

Co­rin­ne Le Quéré sä­ger att det är myc­ket all­var­ligt att EU, me­dan man fo­ku­se­rat på att kö­ra ner kol­kraf­ten, har för­bru­kat mer ol­ja och gas än för­ut.

– EU mås­te bred­da per­spek­tiv och stry­pa ut­släp­pen från tra­fik, trans­port och fas­tig­hets­upp­värm­ning. Det är klart att oli­ka EU-län­der har oli­ka för­ut­sätt­ning­ar och ener­gi­mix, men det vik­ti­ga är att alla an­sträng­er sig, för nu mås­te ut­släpps­minsk­ning­en ac­ce­le­re­ra. Det oro­ar mig att tak­ten har mat­tats av.

Skärp­ning krävs

In­di­ens ut­släpp vän­tas öka med 2 pro­cent i år, ef­ter att ha ökat med i snitt 6 pro­cent om året set se­nas­te de­cen­ni­et.

– In­di­en har in­sett att det lö­nar sig för dem att sat­sa stort på so­le­ner­gi. De har så gott som över­gett tan­ken på att gö­ra el på sten­kol, sä­ger Markku Ol­li­ka­i­nen.

Glo­balt vän­tas de av män­ni­skan or­sa­ka­de kol­di­ox­id­ut­släp­pen från ener­gi och in­du­stri öka till 37 gi­ga­ton. Räk­nar man med ut­släp­pen från för­änd­rad mar­kan­vänd­ning blir den to­ta­la mas­san i år 41 gi­ga­ton, vil­ket är mer än nå­gon­sin.

– Om in­te ut­släp­pen snart bör­jar mins­ka för­lo­rar vi chan­sen att brom­sa kli­mat­för­änd­ring­en till två gra­der, sä­ger Co­rin­ne Le Quéré.

Hon på­ta­lar ris­ken för att män­ni­skan kon­su­me­rar upp he­la sin ”kol­di­ox­id­bud­get” in­om 20–30 år. Med det av­ser hon den mängd kol­di­ox­id vi har råd att släp­pa ut ut­an risk för att spräc­ka tvågra­ders­må­let. Markku Ol­li­ka­i­nen be­dö­mer än­då att vi re­dan är nä­ra en vänd­punkt.

– Framö­ver är ut­veck­ling­en i Ki­na och In­di­en vik­ti­gast, sä­ger han.

EU mås­te bred­da per­spek­tiv och stry­pa ut­släp­pen från tra­fik, trans­port och fas­tig­hets­upp­värm­ning.

FOTO: EPA/SASCHA STEINBACH

PROTEST. ”Ing­en fram­tid i fos­si­le­ner­gin”, sä­ger den ki­ne­sis­ka tex­ten i en in­stal­la­tion som Gre­en­pe­a­ce har rig­gat upp på Neu­rath brun­kols­kraft­verk i Gre­ven­bro­ich un­der det på­gåen­de kli­mat­mö­tet i Bonn. Bå­de Ki­na och Tyskland är fort­satt kraf­tigt...

FOTO: PETER BUCHERT

OROLIG. Kli­mat­fors­ka­ren Co­rin­ne Le Quéré sä­ger att det bråds­kar att mins­ka ut­släp­pen ock­så in­om EU, även om Ki­na är den främs­ta or­sa­ken till att de glo­ba­la ut­släp­pen ökar i år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.