Du är in­te det du äter

Hufvudstadsbladet - - Nr 307 - Pep­pe Öh­man i blog­gen Brev från Ame­ri­ka, ame­ri­ka.blogg.hbl.fi

●●●Det finns få sa­ker som en­ga­ge­rar me­del­klas­sen och upp­åt så myc­ket som mat. Mat är in­te ba­ra nä­ring, ut­an ock­så en form av iden­ti­tets­ska­pan­de och gud nå­de den som vå­gar kri­ti­se­ra den and­ra val av mål­tid. När stads­full­mäk­ti­ge i Helsing­fors fö­reslog en ve­ge­ta­risk dag i vec­kan fanns det folk som blev all­de­les ur­sin­ni­ga. Ba­ra i stats­full­mäk­ti­ge fö­re­gicks för­sla­get av en het, fle­ra tim­mar lång de­batt. Stäm­ning­en i kom­men­tarsfäl­ten in­ter­net över var fö­ga över­ras­kan­de in­te så myc­ket bätt­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.