Bostads­pri­ser i Stock­holm mat­tas av

Ef­ter fle­ra år av kraf­tig sti­gan­de bostads­pri­ser i syn­ner­het i Stock­holm har pris­upp­gång­en mat­tats av un­der hös­ten. Men hand­lar det om en bubb­la på väg att spric­ka, el­ler är det en sund kor­ri­ge­ring?

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - ANNA SVARTSTRöM

STOCK­HOLM Var­ning­ar för kom­man­de pris­ras har hörts i fle­ra år i Sve­ri­ge och in­te minst i Stock­holm, där bo­stads­pri­ser­na i in­nersta­den näs­tan har för­dubb­lats på tio år.

Nu kom­mer lar­men allt tä­ta­re. Fle­ra ak­tö­rer ta­lar om läng­re för­sälj­nings­ti­der, ut­gångs­pri­ser som sänks för att bo­stä­der­na in­te går åt och ett stör­re ut­bud på mark­na­den.

Ock­så sta­tisti­ken ty­der på en av­matt­ning. Nya siff­ror pre­sen­te­ras i dag men en­ligt Per-Ar­ne San­de­gren, ana­lys­chef på Svensk mäklar­sta­tistik för­stär­ker de ten­den­sen som från hös­ten: Pri­ser­na står stil­la el­ler pe­kat li­te nedåt.

Det här är tyd­li­gast i Stock-

holm, där fy­ra av tio bo­stads­af­fä­rer görs, men märks ock­så i and­ra stor­stads­om­rå­den.

Mäkla­re som Da­gens in­du­stri har in­ter­vju­at ta­lar om pris­ned­gång­ar på till och med 10–15 pro­cent, men det har in­te Svensk Mäklar­sta­tis­tiks sam­la­de siff­ror vi­sat.

En­ligt San­de­gren är en av­matt­ning till och med önsk­värd, ef­ter pri­sök­ning­ar på till och med 30 pro­cent på tre år. De fles­ta bo­stads­ä­ga­re är re­jält på plus även om pri­ser­na skul­le sjun­ka med ex­em­pel­vis tio pro­cent.

– Om det blir kraf­ti­ga pris­fall kan det på­ver­ka och bli ne­ga­ti­va ef­fek­ter, med­ger än­då San­de­gren.

Bo­stä­der byggs igen

Ce­ci­lia Her­mans­son, fors­ka­re vid Kung­li­ga tek­nis­ka hög­sko­lan, sä­ger att det ef­ter en så stark upp­gång all­tid finns en risk för ett ras, men tror än­då in­te på pris­fall på 20–25 pro­cent.

– Det kan kom­ma sätt­ning­ar men in­te den krasch en del är räd­da för.

Det be­ror en­ligt hen­ne på att mak­ro­e­ko­no­min är i ba­lans. Det finns ock­så go­da si­dor med en pris­ned­gång, bland an­nat så att det blir lät­ta­re för unga att kom­ma in på mark­na­den, me­nar Her­mans­son.

Lars Jonung, na­tio­na­le­ko­nom och pro­fes­sor eme­ri­tus, är mer kri­tisk.

– Jag ser att ris­ken är stor att vi kom­mer att upp­täc­ka att pris­höj­ning­en har va­rit för kraf­tig.

Men om pris­fal­let blir fem el­ler tret­tio pro­cent sä­ger han är omöj­ligt ve­ta.

– Si­tu­a­tio­nen är all­var­lig. Så hög upp­gång i kre­dit­vo­ly­mer och pris­upp­gång har vi in­te haft i Sve­ri­ges histo­ria. Det bör inge oss stor oro.

Att bo­stads­mark­na­den sval­nar be­ror bland an­nat på att pro­duk­tio­nen ef­ter år av bostads­brist nu är i gång i en takt som se­nast fö­re­kom på 1970-ta­let, och det igen finns ett ut­bud. Sam­ti­digt har de kom­mit till fram­för allt till i en dy­ra­re pris­klass där det ver­kar fin­nas en mätt­nad.

Oro in­för amor­te­rings­krav spe­lar in och tyd­ligt är att hus­hål­len är allt mer in­ställ­da på sänk­ta pri­ser, vil­ket en un­der­sök­ning som pub­li­ce­ra­des på mån­da­gen vi­sar.

FOTO: ARI LUOSTARINEN

VISNING På GåNG. Ett allt­för li­tet bo­stads­byg­gan­de, god in­komst­ut­veck­ling och lå­ga rän­tor har lett till en kraf­tig pris­upp­gång på den svens­ka bo­stads­mark­na­den. Nu mat­tas den av.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.