”Om det finns en fin­ländsk bubb­la är den väl­digt li­ten”

Nor­dea gör en djup­dyk­ning i de nor­dis­ka bo­stads­mark­na­der­na ut­an att få syn på någ­ra rik­tigt sto­ra oros­moln. I Fin­land föl­jer ban­ken nog­grant med hur en allt stör­re del av skul­den lig­ger på hus­bo­la­gen.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - SPT/ANNA BACK

Pri­ser­na i Ny­land, i syn­ner­het Helsing­fors, är i en klass för sig när Nor­dea grans­kar den fin­länds­ka bo­stads­mark­na­den. Men när bo­stads­pri­ser­na klätt­rar mot nya hund­ra­tu­sen­tal i Helsing­fors har man all­tid kun­nat ryc­ka på ax­lar­na och kon­sta­te­ra att det är än­nu dy­ra­re i Stock­holm.

På se­na­re tid har spe­ku­la­tio­ner­na om en svensk bo­stads­bubb­la ökat, det har skett en in­broms­ning på bo­stads­mark­na­den och nu fö­reslås amor­te­rings­kra­ven skär­pas. Frå­gan är om det­sam­ma kan ske i Fin­land.

Chefsa­na­ly­ti­kern Pa­si Sor­jo­nen på Nor­dea av­fär­dar allt bub­bel­prat, trots att de fin­länds­ka hus­hål­lens skuld­sätt­nings­grad har för­dubb­lats på 2000-ta­let. Bo­stä­der­na har bli­vit dy­ra­re i re­la­tion till de ny­länds­ka hus­hål­lens dis­po­nib­la in­koms­ter, men det är ett un­dan­tag. På så gott som alla öv­ri­ga or­ter kor­re­le­rar bo­stads­pri­ser­na med de dis­po­nib­la in­koms­ter­na.

– Om det finns risk för pris­ras gäl­ler det in­te en viss stad. Vi ta­lar i så fall om en viss typ av bo­stad på ett visst om­rå­de, sä­ger Sor­jo­nen.

Vil­ken bo­stads­typ och var?

– Et­tor, kanske. Var tän­ker jag in­te bör­ja gis­sa, men in­te i Ker­vo i alla fall.

Stor ny­pro­duk­tion

Svag­he­ten i Nor­de­as ana­lys är att den byg­ger på för­sälj­ning­en av äld­re bo­stä­der, in­te ny­pro­duk­tion. För att för­stå Sor­jo­nens var­ning mås­te man tit­ta på färsk bygg­sta­tistik.

En­ligt bygg­bran­schens för­bunds­or­ga­ni­sa­tion Ra­ken­nus­te­ol­li­su­us se­nas­te pro­gnos bör­jar det byg­gas 43 000 bo­stä­der i Fin­land i år. Mot­sva­ran­de an­tal har in­te re­gi­stre­rats se­dan bör­jan av 1990-ta­let. Ald­rig ti­di­ga­re har an­de­len nya bo­stä­der i fler­vå­nings­hus va­rit så stor, tre av fy­ra. Bo­stä­der­na är mind­re än för­ut, när den ge­nom­snitt­li­ga stor­le­ken på en ny­byggd bo­stad var 63 kvadrat­me­ter för tio år se­dan är vi nu ne­re i 45 kvadrat­me­ter.

En­ligt Ra­ken­nus­leh­ti har för­sälj­ning­en av ny­pro­duk­tion mins­kat, trots att ut­bu­det ökat kraf­tigt. Se­dan april har an­ta­let nya bo­stä­der till sa­lu ökat med 50 pro­cent till när­ma­re 4 300, skri­ver tid­ning­en. Nor­dea hör till dem som no­te­rat att bo­stads­pla­ce­ra­re, som of­ta kö­per de mind­re bo­stä­der­na, bli­vit mind­re köp­sug­na. Det är här Sor­jo­nen ser en po­ten­ti­ell bubb­la.

Hus­hål­lens kon­sum­tion oro­ar

I sin rap­port fo­ku­se­rar Nor­dea på någ­ra tren­der per land i Fin­land, Nor­ge, Sve­ri­ge och Dan­mark (se fakta). En av de fin­länds­ka tren­der­na hör ihop med ny­pro­duk­tio­nen – allt fler kö­per bo­stad där hus­bo­la­get har en stor skul­dan­del. På Nor­dea föl­jer man med vad det­ta be­ty­der på sikt, ef­tersom man sam­ti­digt har no­te­rat en an­nan trend.

– De två tre se­nas­te åren har hus­hål­len spa­rat mind­re. Man får hop­pas att de är be­red­da på att rän­tor­na sti­ger, sä­ger af­färs­chef Ri­ik­ka Lai­ne-To­lo­nen.

Hon re­kom­men­de­rar att man läg­ger un­dan peng­ar som mot­sva­rar en rän­ta på 6 pro­cent.

– Frå­gan är vad som hän­der i ett bo­lags­ak­tie­bo­lag med stor skul­dan­del ifall en ak­tieä­ga­re in­te kan skö­ta si­na be­tal­ning­ar, sä­ger Lai­ne-To­lo­nen.

Hen­nes kol­le­ga Tom Mil­ler und­rar om alla kö­pa­re har en re­a­lis­tisk bild av ris­ker­na med ett stort lån ifall för­sälj­nings­pri­set till ex­em­pel är en tred­je­del av det skuld­fria pri­set.

Ban­ken har än­då in­te no­te­rat någ­ra tec­ken på mins­kad ef­ter­frå­gan på bolån. I ok­to­ber öka­de ut­lå­ning­en i Fin­land med 17 pro­cent om man jäm­för med sam­ma må­nad i fjol, hit­tills i år har man lå­nat ut över 4,5 mil­jar­der.

Frå­gan är vad som hän­der i ett bo­lags­ak­tie­bo­lag med stor skul­dan­del ifall en ak­tieä­ga­re in­te kan skö­ta si­na be­tal­ning­ar. Ri­ik­ka Lai­ne-To­lo­nen

FOTO: LEHTIKUVA/MARKKU ULANDER

Pa­si Sor­jo­nen an­ser in­te att bo­stads­lå­nen är ett pro­blem i Fin­land.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.