Bo­stads­mark­na­den i öv­ri­ga Nor­den

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Det byggs mer än på 25 år, men det är ba­ra i Stock­holm som det finns be­lägg för bostads­brist. Kraf­ti­ga priskor­ri­ge­ring­ar bru­kar kom­ma ef­ter en tid med stor bo­stads­pro­duk­tion, men för att det ska ske räk­nar ex­per­ter­na med att det även be­hövs för­änd­ring­ar i hus­hål­lens be­tal­nings­för­må­ga, till ex­em­pel en ökad ar­bets­lös­het el­ler hög­re rän­tor. Går­da­gens för­slag till skärp­ta amor­te­rings­krav är in­te av den mag­ni­tu­den, en­ligt Nor­dea. Oslo på­min­ner om Stock­holm. Många år med lå­ga rän­tor och väx­an­de in­koms­ter har fått bo­stads­pri­ser­na att tre­dubb­las se­dan 2000. De se­nas­te må­na­der­na har bo­stads­pri­ser­na mins­kat nå­got, en trend som vän­tas fort­sät­ta. Dä­re­mot för­ut­spås ing­et pris­ras. För att kö­pa en bo­stad i Oslo ska man ha 15 pro­cent eget ka­pi­tal, för att kö­pa en pla­ce­rings­bo­stad för­ut­sätts he­la 40 pro­cent eget ka­pi­tal. Fi­nan­s­kri­sen 2008 slog hårt mot den dans­ka bo­stads­mark­na­den, men nu klätt­rar pri­ser­na upp­åt i he­la lan­det – all­ra mest ut­an­för de sto­ra stä­der­na. Skuld­sätt­nings­gra­den för de dans­ka hus­hål­len har mins­kat med näs­tan 50 pro­cent se­dan 2009, men är fort­fa­ran­de 270 pro­cent. Det kan jäm­fö­ras med 127,6 pro­cent i Fin­land, 185 pro­cent i Sve­ri­ge och 225 pro­cent i Nor­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.