Gra­vi­di­tets­di­a­be­tes drab­bar allt fler– vikt och ål­der på­ver­kar

På tio år har har an­de­len kvin­nor med gra­vi­di­tets­di­a­be­tes för­dubb­lats. Det be­ror främst på att mam­mor väger mer och är äld­re när de fö­der.

Hufvudstadsbladet - - Ny­he­ter - SPT/JEN­NY BLOMQVIST

I dag fi­ras den in­ter­na­tio­nel­la di­a­be­tes­da­gen som i år upp­märk­sam­mar di­a­be­tes som drab­bar kvin­nor, främst gra­vi­di­tets­di­a­be­tes. Of­tast hand­lar det om ett till­fäl­ligt di­a­be­tes­till­stånd som nor­ma­li­se­ras ef­ter för­loss­ning­en, men i vis­sa fall är det frå­gan om en kro­nisk sjuk­doms­form som bry­ter ut un­der gra­vi­di­te­tens på­frest­ning­ar. Hög ål­der, ärft­li­ga fak­to­rer, ti­di­ga­re gra­vi­di­tets­di­a­be­tes, över­vikt och barn som föds sto­ra är de hu­vud­sak­li­ga risk­fak­to­rer­na. På tio år har an­de­len gra­vi­da som drab­bas av till­fäl­lig di­a­be­tes för­dubb­lats från drygt 6 pro­cent till 12,6.

– Det be­ror ock­så på att de fles­ta gra­vi­di­te­ter in­te är pla­ne­ra­de, vil­ket kan gö­ra kvin­nans ut­gångs­lä­ge säm­re, sä­ger dok­tor Pir­jo Ilan­ne-Pa­rik­ka, spe­ci­a­list­lä­ka­re in­om in­tern­me­di­cin och över­läka­re på Di­a­be­tes­för­bun­det.

Ger säl­lan sym­tom

Gra­vi­di­tets­di­a­be­tes ger of­tast in­te någ­ra sym­tom och där­för upp­täcks till­stån­det så gott som all­tid först i scre­e­ning­en mel­lan vec­ka 24 och 28. Se­dan mil­len­ni­e­skif­tet mäts soc­ker­be­last­ning­en hos näs­tan al­la gra­vi­da kvin­nor. Un­dan­ta­gen är unga kvin­nor med myc­ket lågt BMI och ut­an di­a­be­tes i släk­ten. Sjuk­do­men kan bry­ta ut när som helst, men of­tast ef­ter den 20:e gra­vi­di­tets­vec­kan. Ju ti­di­ga­re sjuk­do­men på­träf­fas, desto lät­ta­re är den att skö­ta.

– Ung­e­fär häf­ten av dem som har haft gra­vi­di­tets­di­a­be­tes in­sjuk­nar se­na­re i typ 2-di­a­be­tes och högt blod­tryck. De har ock­så en hög­re risk att drab­bas av di­a­be­tes typ 1. Där­för är det oer­hört vik­tigt att föl­ja upp blod­soc­ker­ni­vå­er­na ock­så ef­ter gra­vi­di­te­ten, vil­ket många glöm­mer, sä­ger Ilan­ne-Pa­rik­ka.

Kvin­nor som har me­di­ci­ne­rats bör kon­trol­le­ras 6–12 vec­kor ef­ter för­loss­ning­en, och res­ten om ett år. Där­ef­ter sker kon­trol­ler­na var­je till vart tred­je år.

Kost, mo­tion och in­sulin­tablet­ter

Ge­nom att und­vi­ka ett re­gel­bun­det soc­kerin­tag, hål­la vik­ten nor­mal och rö­ra på sig kan man mins­ka ris­ken att drab­bas av gra­vi­di­tets­di­a­be­tes, åt­minsto­ne när det gäl­ler den mil­da­re va­ri­ant som kal­las ned­satt glu­ko­sto­le­rans och be­hand­las ut­an me­di­ci­ne­ring. Myc­ket av det vi vet om gra­vi­di­tets­di­a­be­tes är tack va­re den fram­stå­en­de fin­länds­ka Ra­di­elstu­di­en. Fors­kar­na har ta­git re­da på

hur re­gel­bun­den mo­tion och häl­so­sam­ma mat­va­nor på­ver­kar ris­ken för gra­vi­di­tets­di­a­be­tes. I stu­di­ens förs­ta del del­tog 800 mam­mor med si­na barn, som någ­ra år se­na­re följ­des upp i en ny stu­die.

– En­ligt Ra­di­el-stu­di­en kan man till 38 pro­cent fö­re­byg­ga gra­vi­di­tets­di­a­be­tes ge­nom ef­fek­tiv livsstils­hand­led­ning, sä­ger Ilan­ne-Pa­rik­ka.

Kost och mo­tion är ock­så kär­nan i be­hand­ling­en av gra­vi­di­tets­di­a­be­tes, men ung­e­fär en fem­te­del be­hö­ver me­di­ci­ne­ring. Då rör det sig of­ta om en sym­tom­fri di­a­be­tes som in­te för­svin­ner ef­ter för­loss­ning­en.

– Om mam­man är nor­mal­vik­tig är det ett tec­ken på ett pro­blem i bukspottskör­teln. Ti­di­ga­re be­hand­la­des al­la med in­suli­nin­jek­tio­ner, men en stor ny­het är in­su­lin i ta­blett­form, met­for­min. Tablet­ter­na un­der­lät­tar bå­de för per­so­na­len och för pa­ti­en­ter­na, sä­ger Ilan­ne-Pa­rik­ka.

Ef­tersom fy­ra av fem kla­rar sig ut­an me­di­ci­ne­ring, är det vik­tigt att få till­räck­ligt stöd för att kun­na sty­ra häl­san i rätt rikt­ning.

– Få lyc­kas ge­nom­fö­ra till­räck­li­ga för­änd­ring­ar med hjälp av all­män­na råd. Det be­hövs in­di­vi­du­ell kostråd­giv­ning, sä­ger Ilan­ne-Pa­rik­ka.

FO­TO: LEH­TIKU­VA/KIM­MO MäNTYLä

FöREBYGGANDE AR­BE­TE. Se­dan mil­le­ni­e­skif­tet mä­ter råd­giv­ning­en soc­ker­be­last­ning­en hos näs­tan al­la gra­vi­dakvin­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.