Inga spår ef­ter pas­sa­ge­ra­re som ham­na­de i vatt­net

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TOBIAS PETTERSSON

En pas­sa­ge­ra­re på fär­jan Sil­ja Se­re­na­de ham­na­de i vatt­net ute till havs vid två­ti­den nat­ten mot mån­da­gen, upp­ger sjö­r­ädd­nings­cen­tra­len i Åbo. Söko­pe­ra­tio­nen på nor­ra Östersjön in­led­des ome­del­bart.

Tre and­ra pas­sa­ge­rar­far­tyg som rör­de sig i när­om­rå­det lar­ma­des. Sam­ti­digt skic­ka­de kust­be­vak­ning­en ut patrull­bå­tar från Kö­kar och Ma­ri­e­hamn.

Dess­utom del­tog rädd­nings­he­li­kopt­rar från bå­de Fin­land och Sve­ri­ge i spa­ning­ar­na på det höst­kal­la ha­vet, men lyc­ka­des in­te lo­ka­li­se­ra per­so­nen. Luft­tem­pe­ra­tu­ren un­der nat­ten var strax över noll gra­der. Drygt tre tim­mar se­na­re, kloc­kan 05.45, av­slu­ta­des spa­ning­ar­na ut­an re­sul­tat.

En­ligt upp­gif­ter till HBL un­der mån­dags­för­mid­da­gen hop­pa­de pas­sa­ge­ra­ren, en ung man, san­no­likt över re­ling­en från far­ty­gets tolf­te däck. Fall­höj­den är näs­tan 30 me­ter. Vat­ten­tem­pe­ra­tu­ren var kring 10 gra­der. Man­nen ha­de läm­nat ett av bå­tens dis­ko­tek strax fö­re hop­pet.

På grund av hän­del­sen och rädd­nings­för­sö­ken var Sil­ja Se­re­na­de ett par tim­mar för­se­nad.

– Far­ty­get an­löp­te ham­nen i Stock­holm un­ge­fär kloc­kan 11.45, upp­gav kom­mu­ni­ka­tions­chef Ma­ri­ka Nöjd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.