Skugg­bud­ge­tar vill mins­ka klyf­tor­na

Op­po­si­tions­par­ti­er­na skil­jer sig mest i hur de öns­kar änd­ra skat­ter­na

Hufvudstadsbladet - - Front Page - SYLVIA BJON 029 080 1310, sylvia.bjon@ksf­me­dia.fi

Al­la sex op­po­si­tions­par­ti­er har pre­sen­te­rat al­ter­na­ti­va bud­ge­tar. Ge­men­samt för dem är att de vill jäm­na ut in­komst­klyf­tor mer än vad re­ge­ring­en gör, och vi­ka mer peng­ar för ut­bild­ning, sko­la och dag­vård.

Al­la op­po­si­tions­par­ti­er ver­kar ock­så va­ra nöj­da med re­ge­ring­ens sänk­ning av dag­vårds­av­gif­ter­na. So­ci­al­de­mo­kra­ter­na fö­re­slår en än­nu stör­re sänk­ning av dag­vårds­av­gif­ter­na, och fy­ra op­po­si­tions­par­ti­er vill se att den sub­jek­ti­va rät­ten till dag­vård kom­mer till­ba­ka i sin hel­het.

Med he­la sex op­po­si­tions­par­ti­er i riks­da­gen är än­då den po­li­tis­ka ska­lan väl­digt bred. Det syns främst i skat­te­po­li­ti­ken.

För förs­ta gång­en se­dan Sann­fin­län­dar­na åk­te ur re­ge­ring­en pre­sen­te­rar par­ti­et en al­ter­na­tiv bud­get, ett al­ter­na­tiv till den bud­getram som gjor­des me­dan par­ti­et än­nu satt med.

– Det har ju sku­rits i många år, ock­så den här re­ge­ring­en har spa­rat, men nu när vi har lyss­nat på sak­kun­ni­ga är vi över­ty­gan­de om att vi mås­te sat­sa på ut­bild­ning, sä­ger grup­pord­fö­ran­de Le­e­na Me­ri.

Nå­gon helom­vänd­ning är det in­te, men ett fem­ti­o­tal mil­jo­ner vill Sann­fin­län­dar­na nu åter­bör­da till grund­sko­lor och uni­ver­si­tet.

Även om Sann­fin­län­dar­nas lä­ge är spe­ci­ellt finns det ele­ment i de­ras skugg­bud­get som är be­kan­ta från ti­den då de satt i op­po­si­tion fö­re riks­dags­va­let, och en hel del käpp­häs­tar som är be­kan­ta från re­ge­ring­ens in­ter­na drag­kam­per och gräl. Bland an­nat vill Sann­fin­län­dar­na se myc­ket sträng­a­re in­vand­rings- och asyl­po­li­tik, dra bort peng­ar från fri­vil­li­ga åter­re­sor och tolk­nings­tjäns­ter. Ock­så EU-po­li­ti­ken där man ti­di­ga­re höll igen li­te kom­mer ut oför­blom­me­rat – Sann­fin­län­dar­na vill bör­ja dri­va en sänk­ning av Fin­lands an­del av EU-bud­ge­ten.

Sann­fin­län­dar­na tar sig ock­så fri­he­ten att fö­re­slå en ned­skär­ning för Yle, även om Yle­frå­gor bru­kar be-

Det har ju sku­rits i många år, ock­så den här re­ge­ring­en har spa­rat, men nu när vi har lyss­nat på sak­kun­ni­ga är vi över­ty­gan­de om att vi mås­te sat­sa på ut­bild­ning.

Le­e­na Me­ri, grup­pord­fö­ran­de för Sann­fin­län­dar­na

hand­las som par­la­men­ta­riskt sam­ar­be­te. I öv­rigt är det ing­et över­ras­kan­de Sann­fin­län­dar­na kom­mer med – i skat­te­väg är det mest om- väl­van­de att för­nya fö­re­tags­be­skatt­ning­en i rikt­ning mot est­nisk mo­dell.

Den skugg­bud­get som mest skil­jer sig från re­ge­ring­ens är Väns­ter­för­bun­dets. Den in­ne­hål­ler in­te ba­ra ett krav på att slo­pa he­la kon­kur­rens­krafts­av­ta­let, ut­an skat­te­po­li­ti­ken lig­ger ock­så långt ifrån hö­ger-

cen­ter­re­ge­ring­ens. Skat­te­höj­ning­ar­na som hos VF ska fi­nan­si­e­ra väl­färd, sko­la och so­ci­al trygg­het om­fat­tar en höjd sam­funds­skatt för fö­re­ta­gen, skärpt skatt på höga in­koms­ter och på ut­del­ning och ka­pi­talin­koms­ter.

I den and­ra än­dan av ska­lan, om man be­trak­tar skat­te­po­li­ti­ken, lig­ger SFP, som vill sän­ka in­komst­skat­ter­na än­nu mer än re­ge­ring­en gjort och i stäl­let hö­ja al­la moms­sat­ser med en halv pro­cent. SFP stö­der ock­så ett slo­pan­de av arvs­skat­ten, men har i sin skugg­bud­get ta­git ba­ra ett steg åt det hål­let och fö­re­slår lät­ta­re skatt vid ge­ne­ra­tions­skif­te i fa­mil­je­fö­re­tag.

Den sto­ra bif­fen

Det hör till att op­po­si­tio­nen pra­tar mest om vad de skul­le gö­ra an­norlun­da än re­ge­ring­en, men mel­lan ra­der­na hit­tar man ock­så vad de är nöj­da med i re­ge­ring­ens po­li­tik.

Den sto­ra bif­fen i re­ge­ring­ens bud­get­för­slag för näs­ta år är en märk­bar sänk­ning av da­gis­av­gif­ter­na. För många fa­mil­jer blir det den all­ra störs­ta för­änd­ring­en i plån­bo­ken – en som rentav med rå­ge kan kom­pen­se­ra för bort­fal­let i se­mester­peng för de of­fent­ligt an­ställ­da, be­ro­en­de på hur många barn man har på da­gis. Näs­tan 7 000 fa­mil­jer till kom­mer att få gra­tis da­gis i re­ge­ring­ens för­slag, och sys­kon­ra­bat­ten blir stör­re.

Ing­et av op­po­si­tions­par­ti­er­na har haft ett ord på tvä­ren till det­ta.

Tvärtom har SDP hop­pat på slä­den i il­fart och fö­re­slår nu än­nu stör­re sänk­ning­ar i da­gis­av­gif­ter­na än vad re­ge­ring­en gör.

– Egent­li­gen är det re­ge­ring­en som följt SDP:s råd, sä­ger par­ti­ord­fö­ran­de Ant­ti Rin­ne (SDP), som an­ser att det här ska va­ra det förs­ta ste­get mot helt av­gifts­fri dag­vård.

Det är san­ning med mo­di­fi­ka­tion – visst re­a­ge­ra­de op­po­si­tio­nen och SDP kraf­tigt i riks­da­gen då re­ge­ring­en först var på väg att hö­ja da­gis­av­gif­ter­na. Men in­te hel­ler SDP har i sin för­ra skugg­bud­get fö­re­sla­git en så­dan sänk­ning i da­gis­av­gif­ten som re­ge­ring­en nu gjort.

Om det var op­po­si­tio­nens suff­le­ran­de som fick re­ge­ring­en att gö­ra sin helom­vänd­ning från höj­ning till sänk­ning av da­gis­av­gif­ten kan man ock­så be­tviv­la. En sänk­ning av dag­vårds­av­gif­ten har va­rit en del av åt­gär­der­na för att mins­ka trösk­lar­na till ar­bets­li­vet, och det ar­be­tet del­tog eko­no­mer, forsk­nings­in­sti­tut, fle­ra mi­ni­ste­ri­er och ar­bets­mark­nads­or­ga­ni­sa­tio­ner.

Ing­et op­po­si­tions­par­ti har hel­ler gått åt re­ge­ring­ens tilläggs­an­slag för mo­der­skaps­bi­dra­get, där­e­mot vill al­la ut­om KD och Sann­fin­län­dar­na åter­in­fö­ra sub­jek­tiv rätt till full dag­vård.

Ock­så för­svars­an­sla­gen har

gått fria från någ­ra nämn­vär­da in­grepp.

Ut­bild­ning väc­ker mest re­ak­tio­ner

Al­la op­po­si­tions­par­ti­er, obe­ro­en­de av par­ti­färg och ide­o­lo­gi, är över­ens om att det sku­rits för myc­ket i ut­bild­ning och sko­la, och fö­re­slår mer an­slag för grupp­stor­le­kar och forsk­ning. Sum­mor­na som par­ti­er­na de­lar ut till ut­bild­ning är mel­lan 60 och 500 mil­jo­ner.

Samt­li­ga skugg­bud­ge­tar sät­ter för­hopp­ning­ar­na till att åt­gär­der mot grå eko­no­mi ska ge allt från 50 mil­jo­ner till ett par hund­ra mil­jo­ner i in­täk­ter att de­la ut.

Så gott som al­la kom­mer ock­så med för­slag om var man kan spa­ra i fö­re­tags­stö­den – nå­got som re­ge­ring­en haft i sitt pro­gram men nu över­läm­nat till en par­la­men­ta­risk ar­bets­grupp.

Skugg­bud­ge­tar­na får allt­så i år en dub­bel­roll som de­batt­öpp­na­re i två sto­ra frå­gor som är un­der be­red­ning: Hur man ska skä­ra i fö­re­tags­stö­den, och hur man ska för­nya fa­mil­je­le­dig­he­ter­na. I frå­ga om fa­mil­je­le­dig­he­ter­na är Väns­ter­för­bun­det och SFP be­red­da att skju­ta till mest peng­ar i näs­ta års bud­get.

Op­po­si­tio­nens al­ter­na­ti­va bud­get­för­slag ska de­bat­te­ras i ple­num i dag. Det var un­der för­ra riks­dags­pe­ri­o­den som tra­di­tio­nen med skugg­bud­ge­tar för­stärk­tes så, att op­po­si­tions­par­ti­er­na fick riks­da­gens in­for­ma­tions­tjänst till sitt för­fo­gan­de för att gö­ra be­räk­ning­ar och en syn­lig plats för de­batt i ple­num.

FOTO: LEHTIKUVA/HEIKKI SAUKKOMAA

SPE­CI­ELLT Lä­GE. Sann­fin­län­dar­na var med om att gö­ra den nu­va­ran­de bud­getra­men, men kom­mer nu som op­po­si­tions­par­ti med en al­ter­na­tiv bud­get. Skugg­bud­ge­ten pre­sen­te­ra­des av grup­pord­fö­ran­de Le­e­na Me­ri.

FOTO: LEHTIKUVA/ JUSSI NUKARI

MINS­KA INKOMSTSKILLNADERNA. SDP:s Ant­ti Lind­t­man, Ant­ti Rin­ne och Kris­ta Ki­uru vill skär­pa skat­ter­na i öv­re än­dan och hö­ja bi­drag och pen­sio­ner

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.