”Trump kan in­te ra­se­ra kli­mat­po­li­ti­ken”

Kli­mat­mö­te – USA är som Dr Je­kyll och Mr Hy­de. Vi har ska­pat så star­ka ra­mar för kli­mat­po­li­ti­ken att vi in­te kan slå sön­der dem, sä­ger Paul Bod­nar, ti­di­ga­re pre­si­dent Oba­mas kli­matråd­gi­va­re, i en in­ter­vju för HBL.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - TEXT: PE­TER BUCHERT 029 080 1318, pe­ter.buchert@ksf­me­dia.fi

Hal­va USA står fort­fa­ran­de sta­digt bakom Pa­ris­av­ta­let me­dan den and­ra hal­van, in­klu­si­ve Do­nald Trump, brom­sar kli­matå­ta­gan­den. Paul Bod­nar som var Ba­rack Oba­mas kli­matråd­gi­va­re och med om att för­hand­la fram Pa­ris­av­ta­let sä­ger att av­ta­let är så starkt att Trump in­te kan för­stö­ra kli­mat­po­li­ti­ken.

Sam­ma dag som Do­nald Trump till­träd­de ra­de­ra­des al­la kli­mat­re­la­te­ra­de tex­ter på Vi­ta hu­sets webb­plats. Det kan sym­bo­li­se­ra vil­ken pre­stige pre­si­den­ten ha­de lagt i att ri­va upp kli­mat­be­slut som hans fö­re­trä­da­re Ba­rack Oba­ma ha­de an­strängt sig för att pres­sa fram.

Trump har till­satt kli­mat­för­ne­ka­re på cen­tra­la pos­ter, han har bör­jat av­veck­la Oba­mas främs­ta kli­mat­verk­tyg (Cle­an Po­wer Plan) och han har sagt att USA ska dra sig ur Pa­ris­av­ta­let.

Det sist­nämn­da be­ske­det fick på ba­ra fy­ra da­gar över tu­sen ame­ri­kans­ka fö­re­tag, stä­der, del­sta­ter och uni­ver­si­tet att gå med i en ko­a­li­tion med bud­ska­pet ”We are still in”. Rö­rel­sen har vux­it till sig, och på FN:s kli­mat­topp­mö­te i Bonn är den stör­re och ljud­li­ga­re än USA:s of­fi­ci­el­la de­le­ga­tion.

Rö­rel­sen ba­su­ne­rar ut ini­ti­a­ti­vet Ame­ri­ca’s pled­ge där del­sta­ter och fö­re­tag som mot­sva­rar hal­va USA lo- var hål­la sig till Pa­ris­av­ta­let. Bud­ska­pet är att ett skif­te från en fos­sil­ba­se­rad till en kolsnål eko­no­mi är bå­de en mil­jögär­ning och en god af­fär (se fak­taru­ta).

Me­dan kän­di­sar som Ka­li­for­ni­ens gu­ver­nör Jer­ry Brown och New Yorks ex-borg­mäs­ta­re Mi­chael Bloom­berg är rö­rel­sens front­fi­gu­rer är Paul Bod­nar en hjär­na bakom den. Bod­nar var Oba­mas kli­matråd­gi­va­re och en av USA:s cen­tra­la för­hand­la­re på kli­mat­topp­mö­te­na fö­re Trum­pre­gi­men. Till HBL sä­ger han att kli­mat­po­li­ti­ken fort­sät­ter i sam­ma rikt­ning även om USA in­te gör någon­ting på fe­de­ral ni­vå.

– Vår sig­nal till om­värl­den är att ni in­te ska lå­ta er slås ned av Do­nald Trump. Om Ame­ri­ca’s pled­ge var en stat skul­le vi va­ra värl­dens tred­je störs­ta eko­no­mi, USA med­räk­nat. Ni ska ve­ta att USA:s kli­mat­ar­be­te är på gång, sä­ger Bod­nar som nu­me­ra job­bar vid tan­kes­med­jan Rocky Mountain In­sti­tu­te.

”Ing­en eko­no­mi i kol”

Sam­ti­digt plä­de­rar USA:s of­fi­ci­el­la de­le­ga­tion i Bonn för att ”al­la ska få till­gång till sten­kol” ef­tersom ko­let kom­mer att för­bli en del av ener­gi­mix­en ett bra tag till. Det gäl­ler att gö­ra ko­let rent, he­ter det. Paul Bod­nar är in­te im­po­ne­rad. – Kol in­te ba­ra ska­dar mil­jön ut­an ock­så eko­no­min. Den fe­de­ra­la mak­tens till­tro till ko­let är märk­lig då det på vis­sa håll i USA kos­tar mer att dri­va ex­i­ste­ran­de kol­kraft­verk än att byg­ga ny so­le­ner­gi, sä­ger han.

Å and­ra si­dan an­ser han att det är bra att kol dis­ku­te­ras ef­tersom fle­ra län­der i Bonn talar vac­kert om kli­mat­gär­ning­ar fastän de sub­ven­tio­ne­rar kol med skat­te­peng­ar. Ock­så Do­nald Trump un­der­lät­tar för kol­kraf­ten.

– Jag för­står in­te var­för. Vi har 50 000 jobb in­om ko­l­in­du­strin, men fem gång­er fler in­om so­le­ner­gi. Eko­no­min sä­ger till Trump att det är för sent för att gö­ra ko­let stort igen. Hur känns det för dig, ef­ter fle­ra års kli­mat­ar­be­te, att pre­si­den­ten vill ra­se­ra allt? – I den mån det är per­son­ligt kän­ner jag mig oer­hört upp­munt­rad av att USA in­te får and­ra G-20-sta­ter med sig, att ett G-19 sä­ger nej, vi ska fixa det här.

Det vi­sar en­ligt Bod­nar att Pa­ris­av­ta­let är starkt, att för­hand­lar­na har lyc­kats kon­stru­e­ra det så att det tål till­fäl­li­ga stör­ning­ar.

– USA är li­te som Dr Je­kyll och Mr Hy­de. När vi är Je­kyll byg­ger vi till­sam­mans med and­ra upp en ram som är för stark för att vi ska kun­na kros­sa den när vi för­änd­ras till Hy­de. Nu står USA där och ri­ver i ra­men, men kon­struk­tio­nen hål­ler. Det känns bra.

Tak­ten blir av­gö­ran­de

Den kon­struk­tio­nen pla­ne­ra­des grund­ligt. Pre­si­dent Oba­ma vil­le ha ett starkt Pa­ris­av­tal ef­ter fi­askot i Kö­pen­hamn sex år in­nan, och Paul Bod­nar blev hans ar­ki­tekt. Tak­ti­ken var att först av­ta­la med Ki­na. Bod­nar var en spin­del i nä­tet när kli­mat­po­li­ti­kens su­per­mak­ter i hem­lig­het kom över­ens bi­la­te­ralt. Att de kun­de vi­sa upp en enad front mot om­värl­den blev en nyc­kel till Pa­ris­av­ta­let.

– Ki­na och USA var li­te av varand­ras mot­po­ler. Vi var tvung­na att byg­ga upp för­tro­en­de och för­stå­el­se för varand­ra. Se­dan kun­de vi pres­sa varand­ra att gö­ra li­te mer än om vi ta­git vå­ra kli­mat­be­slut se­pa­rat, sä­ger Bod­nar.

Men nu, när Pa­ris­av­ta­let ska im­ple­men­te­ras, går det trögt. I Bonn blan­das hot­bil­der om re­kord­höga kol­di­ox­id­ni­vå­er i at­mo­sfä­ren och ökan­de ut­släpp med ota­li­ga tek­nis­ka och eko­no­mis­ka lös­ning­ar på ek­va­tio­nen – och med bris­tan­de po­li­tisk vil­ja.

– Den sto­ra bil­den blir att vi går i rätt rikt­ning, men tem­pot blir av­gö­ran­de. Vi mås­te ras­ka på om vi ska nå tvågra­ders­må­let, sä­ger Bod­nar.

Han ser kli­ma­tut­ma­ning­en som ett sä­re­get tek­nik­pro­blem.

– Det bru­kar in­te fin­nas tids­grän­ser för tek­nis­ka in­no­va­tio­ner. Halv­le­da­ren och mo­bil­te­le­fo­nen ut­veck­la­des ut­an de­ad­li­ne, men här spe­lar ti­den in. Där­för hand­lar allt om att öka tak­ten för att av­veck­la ko­let.

Hin­ner vi?

– Jag tror vi kom­mer att und­vi­ka de mest för­ödan­de kon­se­kven­ser­na. Frå­gan är hur nä­ra må­let vi når.

FOTO: EPA/PHILIPP GUELLAND

INTERNATIONELLT SAM­AR­BE­TE. En­ligt Paul Bod­nar är Pa­ris­av­ta­let starkt för att för­hand­lar­na har lyc­kats kon­stru­e­ra det så att det tål till­fäl­li­ga stör­ning­ar. På bild en av pa­vil­jong­er­na på kli­mat­kon­fe­ren­sen.

FOTO: PE­TER BUCHERT

POSITIVT BUDSKAP. Paul Bod­nar in­ty­gar att över hal­va USA fort­sät­ter kli­mat­ar­be­tet obe­ro­en­de av vad pre­si­dent Trump gör. – Jag kan in­te kon­trol­le­ra ame­ri­kansk po­li­tik, ing­en kan, men vi har byggt ett internationellt sy­stem som fix­ar kli­ma­tut­ma­ning­en, sä­ger han.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.