Ny för­sälj­nings­ka­nal.

Kaijus Ahl­berg i Sib­bo hör till de pro­du­cen­ter som gått med i Fin­lands förs­ta food­hub, Ny­lands mat. Må­let är att gö­ra det lät­ta­re för kon­su­men­ter att kö­pa när­pro­du­ce­rad mat – och sam­ti­digt un­der­lät­ta för pro­du­cen­ter­na.

Hufvudstadsbladet - - Front Page - SPT/ANNA BACK

Ny­lands mat är en så kal­lad food­hub, och ett ex­em­pel på part­ner­skapsjord­bruk. Må­let är att mat­pro­du­cen­ter och kon­su­men­ter skri­ver kon­trakt om le­ve­rans och köp un­der en läng­re tid. Då kan kon­su­men­ter­na kom­ma med öns­ke­mål och pro­du­cen­ter­na fö­ra fram sä­songs­pro­duk­ter. Att sam­la pro­duk­ter­na i ett ge­men­samt la­ger be­ty­der ock­så stör­re fri­het för bå­da par­ter.

– En food­hub de­fi­nie­ras av att det finns högst en mel­lan­hand mel­lan pro­du­cent och kon­su­ment. Den kan bå­de rik­ta sig till pri­vat­per­so­ner el­ler till ex­em­pel till sko­lor, sjuk­hus el­ler re­stau­rang­er, sä­ger äp­pelod­la­ren och SLC-om­buds­man­nen Ri­kard Kork­man.

Kork­man är en av de dri­van­de kraf­ter­na bakom Ny­lands mat, som in­led­de verk­sam­he­ten i bör­jan av ok­to­ber. I den förs­ta fa­sen hand­lar det om att för­med­la grön­sa­ker, fisk och spann­mål via ett 6 x 2,5 me­ter stort ut­rym­me vid Her­to­näs bib­li­o­tek.

Ol­li Re­po, som va­rit ak­tiv i mat­cirk­lar i många år, kan nu även ti­tu­le­ra sig food­hub ma­na­ger.

– I Her­to­näs för­sö­ker vi ta re­da på hur det fun­ge­rar om kon­su­men­ter­na kan häm­ta si­na le­ve­ran­ser när det pas­sar dem. Med ett smart lås kan man han­te­ra vem som kom­mer in och föl­ja vem som va­rit in­ne. Just nu är det fär­di­ga kas­sar, men på sikt kan man fun­de­ra på om det är fif­figt att kon­su­men­ter­na ploc­kar ihop si­na eg­na be­ställ­ning­ar, sä­ger Re­po som än­nu in­te vet hur myc­ket va­ror som får plats och hur man skö­ter lo­gisti­ken med tom­ma lå­dor och nya le­ve­ran­ser.

Mot­sva­ran­de skrub­bar skul­le i prin­cip kun­na pla­ce­ras var som helt, till ex­em­pel på en stör­re ar­bets­plats. El­ler så kan man sam­ar­be­ta med cy­kel­bud el­ler mat­kas­se­fö­re­ta­ga­re för att få pro­duk­ter dis­tri­bu­e­ra­de än­da hem.

Ny ka­nal för pro­du­cen­ter

Tan­ken med hub­ben är att kon­su­men­ter­na ska få färs­ka, hög­klas­si­ga pro­duk­ter och att pro­du­cen­ter­na ska få en skä­lig er­sätt­ning för dem. Hub­ben skö­ter för­med­ling­en och mark­nads­fö­ring­en, me­dan pro­du­cen­ter­na kan sam­ar­be­ta om le­ve­ran­ser till lag­ret, i det­ta fall skrub­ben. En av pro­du­cen­ter­na som är med i Ny­lands mat är Malm­gård i Lo­vi­sa.

– Det pas­sar oss jät­te­bra att fö­ra pro­duk­ter till ett visst stäl­le när vi kom­mer till Helsing­fors, och att kon­su­men­ten häm­tar si­na in­köp när det pas­sar dem, sä­ger Malm­gårds äga­re Hen­rik Creutz.

Just nu är det många som vill kö­pa em­mer, men al­la vill in­te kö­ra till Lo­vi­sa för ett ki­lo­gram mjöl.

– Malm­gård är all­tid med och tes­tar nya sätt att kom­ma när­ma­re kon­su­men­ten. Hop­pas det här fun­ge­rar, sä­ger Creutz.

Kaijus Ahl­berg och Min­na Teng­vall som dri­ver Ahl­bergs träd­gård i syd­väst­ra Sib­bo ser även de Ny­lands mat som en ka­nal bland and­ra.

– Vi är en li­ten eko­lo­gisk gård. Då går det in­te att säl­ja till de sto­ra cen­tral­af­fä­rer­na, vi vill gär­na vän­da oss di­rekt till kon­su­men­ten, sä­ger Ahl­berg.

De upp­skat­tar Re­ko-ring­ar­na men det be­ty­der myc­ket jobb för dem. Först gör de en nor­mal ar­bets­dag, på kväl­len kör de runt och säl­jer.

Utö­ver Ny­lands mat pla­ne­rar de ock­så att bör­ja med di­rekt­för­sälj­ning från går­den i vår.

– Man ska be­stäl­la va­ror­na på nä­tet och se­dan häm­ta dem här, sä­ger Ahl­berg.

Sit­ra fi­nan­si­e­rar

När Ny­lands mat pre­sen­te­ra­des i Helsing­fors i går var det många som jäm­för­de mo­del­len med Re­ko-ring­ar. Som verk­sam­he­ten ser ut just nu är det i prin­cip flex­i­bi­li­te­ten i av­hämt­ning­en som skil­jer, men re­dan näs­ta år ska hub­ben kun­na le­ve­re­ra till ho­tell.

I mit­ten av 2019, när det ska fin­nas fem la­ger och tu­sen av­tal med kon­su­men­ter, fat­tas be­slut om det he­la sköts bäst i bo­lags­form med bå­de kon­su­men­ter och pro­du­cen­ter som de­lä­ga­re.

Han­na Mat­ti­la är ex­pert in­om cir­ku­lär eko­no­mi vid ju­bi­le­ums­fon­den Sit­ra, som stö­der pro­jek­tet fi­nan­si­ellt.

– Med tan­ke på Fin­lands fram­tid är det vik­tigt att ta fram en håll­bar mat­ked­ja. I det här fal­let gäl­ler det att hit­ta nya sam­ar­bets­for­mer, sä­ger Mat­ti­la. Det finns stort en­ga­ge­mang be­träf­fan­de när­pro­du­ce­rad mat på oli­ka håll. Kan and­ra ock­så få peng­ar för lik­nan­de sats­ning­ar, Han­na Mat­ti­la? – Nej, vi ska först ut­vär­de­ra det här pro­jek­tet. Men re­sul­ta­ten blir till­gäng­li­ga för al­la.

Hop­pas det här fun­ge­rar.

Hen­rik Creutz

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

FOTO: NIKLAS TALLQVIST

SMART LåS. Ol­li Re­po hål­ler i trå­dar­na på Ny­lands mat som har ett eget la­ger i Her­to­näs bib­li­o­tek. Där kan kun­der­na häm­ta si­na va­ror när det pas­sar dem. Näs­ta le­ve­rans sker i slu­tet av må­na­den.

FOTO: SPT/ANNA BACK

DRI­VAN­DE KRAFT. SLC:s om­buds­man Ri­kard Kork­man är en av kraf­ter­na bakom Ny­lands mat. Han är själv äp­pelod­la­re och har ta­git fram ett sätt att säl­ja äp­pel­trädsan­de­lar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.