Ett in­ti­ma­re EU-för­svars­sam­ar­be­te i kom­bi­na­tion med fort­satt ut­ö­kat sam­ar­be­te med Sve­ri­ge och USA och ett nä­ra part­ner­skap med Na­to läm­nar knap­past Fin­land helt en­samt i kris­si­tu­a­tio­ner. Men for­men av hjälp är oklar.

Tom­my Wes­terlund i le­da­ren

Hufvudstadsbladet - - Front Page - tom­my.wes­terlund@ksf­me­dia.fi TOM­MY WES­TERLUND

EU:s●för­svars­sam­ar­be­te●finns● in­skri­vet●re­dan●i●Lis­sa­bo­nav­ta­let●från●2007●men●det● har●in­te●in­te­gre­rats●och●ak­ti­ve­rats●ti­di­ga­re.●Or­sa­ken●till●att●det● nu●sker●kan●till­skri­vas●för­änd­ring­ar­na●i●värl­den●–●Ryss­lands●an­nek­te­ring●av●Krim●och●krig●i●Ukrai­na,● för­änd­ring­ar­na●i●USA●då●Do­nald● Trump●blev●pre­si­dent●och●brit­ter­nas●be­slut●att●läm­na●EU.●

Det●gick●plöts­ligt●upp●för●EU●att● man●mås­te●be­re­da●sig●på●att●stå●mer● på●eg­na●för­svars­ben.●Sam­ti­digt●gör● brex­it●det●lät­ta­re●att●öka●för­svars­sam­ar­be­tet●in­om●EU●ef­tersom●brit­ter­na●har●brom­sat●det●och●be­to­nat● en­bart●Na­to.

23 av EU:s ●28●med­lems­län­der●går● med● i● mi­li­tär­sam­ar­be­tet● Pe­sco,● per­ma­nent●struk­tu­re­rat●sam­ar­be­te,●från●bör­jan.●De●övri­ga,●för­u­tom● Stor­britan­nien,●har●en●möj­lig­het●att● kom­ma●med●se­na­re.

Sä­ker­he­ten●var●en●cen­tral●or­sak●till●att●Fin­land●gick●med●i●EU● för●drygt●20●år●se­dan.●Sig­na­len●nu● är●ock­så●att●man●gär­na●är●med●i●de● fles­ta●pro­jekt●in­om●ra­men●för●det● för­dju­pa­de●för­svars­sam­ar­be­tet.

In­om● det● nya● för­svars­av­ta­let● finns●sam­man­lagt●ett●50-tal●sam­ar­bets­pro­jekt.●Tan­ken●med●många● av●dem●är●att●gyn­na●den●eu­ro­pe­is­ka●för­svars­in­du­strin●och●även●gö­ra●län­der­nas●för­svars­sy­stem●mer● kom­pa­tib­la.

Utri­kesmi­nis­ter●●Ti­mo●So­i­ni●(Blå)● kon­sta­te­ra­de●i●mån­dags●ef­ter●att● han● ha­de● kom­mit● över­ens● med● EU-kol­le­ger­na●om●Pe­sco●att●det●har● gjorts●histo­ria.●

Fin­land●har●ve­lat●att●det●för­dju­pa­de●för­svars­sam­ar­be­tet●ska●va­ra● nå­got●mer●än●att●ba­ra●gyn­na●för­svars­in­du­strin;● det● ska● ge● ökad● trygg­het.●Fin­land●kräv­de●och●lyc­ka­des●även●få●med●en●hän­vis­ning● till●Lis­sa­bon­för­dra­gets●ar­ti­kel●42.7● i●Pe­sco-av­ta­let.●Den●sä­ger●att●”om● en●med­lems­stat●skul­le●ut­sät­tas●för● ett●väp­nat●an­grepp●på●sitt●ter­ri­to­ri­um,●är●de●övri­ga●med­lems­sta­ter­na● skyl­di­ga●att●ge●den●med­lems­sta­ten● stöd●och●bi­stånd●med●al­la●till●buds● stå­en­de●me­del”.

Den●har●åbe­ro­pats●en●gång,●av● Frank­ri­ke●ef­ter●ter­ro­rist­då­den●i●Pa­ris●för●två●år●se­dan.●Men●det●är●högst● oklart●vad●”stöd●och●bi­stånd●med●al­la●till●buds●stå­en­de●me­del”●egent­li­gen●om­fat­tar.●Det●kan●gäl­la●mi­li­tär● hjälp,●men●li­ka­väl●en­dast●ci­vil.

Ar­ti­kel 42.7 ●kan●jäm­fö­ras●med●den● of­ta●nämn­da●ar­ti­kel●5●i●Na­to­för­dra­get,●men●det●finns●skill­na­der.●Ar­ti­kel●5●sä­ger●att●ett●an­grepp●mot●ett● med­lems­land●bör●ses●som●ett●an­grepp●mot●he­la●Na­to●och●då●vid­tas●så­da­na●åt­gär­der●som●man●an­ser●nöd­vän­di­ga●”in­klu­si­ve●an­vänd­ning●av●va­pen­makt”.

I●EU:s●nya●för­svars­av­tal●sägs●ock­så●ut­tryck­li­gen●att●Na­to●ut­gör●grun­den●för●de●fles­ta●med­lems­län­der­nas●för­svar.

Fin­land hör till●●de●län­der●som●mest● har●sett●fram●emot●ett●när­ma­re●för­svars­sam­ar­be­te●in­om●uni­o­nen,●in­te●minst●på●grund●av●att●vi●in­te●är● med­lem●i●Na­to.●

Sve­ri­ge●har●in­te●li­ka●iv­rigt●som● Fin­land●dri­vit●på●och●un­der­stött●ett● tä­ta­re●för­svars­sam­ar­be­te●in­om●EU.● Re­ak­tio­ner­na●ef­ter●mån­da­gens●av­tal●är●ock­så●be­tyd­ligt●me­ra●av­mät­ta● i●Sve­ri­ge●än●i●Fin­land.●Det●kan●be­ro● på●att●Sve­ri­ge●ser●EU:s●för­svar●som● nå­got●be­tyd­ligt●mind­re●än●Fin­land● gör.●Det●kan●ock­så●ha●att●gö­ra●med● Sve­ri­ges●spe­ci­el­la●nä­ra●sam­ar­be­te● med●USA.●

Och●ing­en●an­nan­stans●har●ar­ti­kel●42.7●po­äng­te­rats●som●i●Fin­land.

Mot­stån­det mot Na­to●●i●Fin­land●är● fort­sätt­nings­vis●stort●och●få●ton­gi­van­de●po­li­ti­ker●stö­der●tan­ken●på●ett● med­lem­skap.●I●stäl­let●för­li­tar●man● sig●på●EU-med­lem­ska­pet●och●strä­van●att●nu●öka●för­svars­sam­ar­be­tet● in­om●uni­o­nen●be­teck­nas●som●en● väx­an­de●trygg­hets­ga­ran­ti.

Vi●får●än­då●in­te●glöm­ma●att●EU● in­te●har●en●en­da●ge­men­sam●sol­dat●el­ler●ett●en­da●ge­vär.●En●stor●ge­men­sam●ar­mé●ga­ran­te­ras●en­dast● ge­nom●ett●Na­to­med­lem­skap.●Men● ett●in­ti­ma­re●EU-för­svars­sam­ar­be­te● i●kom­bi­na­tion●med●fort­satt●ut­ö­kat● sam­ar­be­te●med●Sve­ri­ge●och●USA● och●ett●nä­ra●part­ner­skap●med●Na­to●läm­nar●knap­past●Fin­land●helt●en­samt●i●kris­si­tu­a­tio­ner.●Men●for­men● av●hjälp●är●oklar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.