13

Ba­ra en må­nad ef­ter att Nor­ge skrev på kli­matav­ta­let från Pa­ris gav sam­ma lands re­ge­ring till­stånd för ol­je­borr­ning i ti­di­ga­re stäng­da om­rå­den i Ark­tis. Fel, me­nar mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner som har stämt nors­ka sta­ten. Det som kal­las år­hund­ra­dets rät­te­gång på­gå

Hufvudstadsbladet - - Front Page - anna Svart­ström anna.svart­strom@ksf­me­dia.fi Käl­lor: NRK, Af­ten­pos­ten, Dag­bla­det, Gre­en­pe­a­ce, Sve­ri­ges Ra­dio.

bo­lag fick i fjol av Nor­ges re­ge­ring li­cen­ser för att le­ta ef­ter ol­ja och gas i Ark­tis. Nu har mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner stämt nors­ka sta­ten.

Utan­för tings­rät­ten i Oslo står se­dan i mån­dags en is­kall skulp­tur. In­ne på­går en rät­te­gång i en bränn­het frå­ga: Är be­slu­tet att tillå­ta ol­je­borr­ning i Ba­rents hav ett brott mot den nors­ka grund­la­gen?

Det är Na­tur och ung­dom och Gre­en­pe­a­ce som har rest is­skulp­tu­ren och som har stämt nors­ka sta­ten för brott mot pa­ra­graf 112.

Den sä­ger att ”al­la har rätt till en mil­jö som sä­ker­stäl­ler häl­san, och till en na­tur där pro­duk­tions­ka­pa­ci­tet och mång­fald be­va­ras”. Den så kal­la­de mil­jö­pa­ra­gra­fen för ock­så fram att na­tu­rens re­sur­ser ska dis­po­ne­ras ut­i­från ett lång­sik­tigt per­spek­tiv samt för kom­man­de ge­ne­ra­tio­ner. De stat­li­ga myn­dig­he­ter­nas roll be­to­nas.

Där­för var det fel av Nor­ges re­ge­ring att i fjol ge tret­ton bo­lag li­cen­ser för att le­ta ef­ter gas och ol­ja i Ba­rents hav i Ark­tis, me­nar or­ga­ni­sa­tio­ner­na.

Truls Gu­low­sen, ord­fö­ran­de för Gre­en­pe­a­ce i Nor­ge, sä­ger en­ligt ett press­med­de­lan­de att de stäm­mer sta­ten å fol­kets väg­nar, och att dom­sto­len mås­te ”säk­ra in­te ba­ra norr­män­nens men al­la män­ni­skors rätt till en sund mil­jö”.

Un­der den förs­ta rät­te­gångs­da­gen, på tis­da­gen, lyf­ter mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­nas ad­vo­kat Ema­nu­el Fe­in­berg fram att ol­je­borr­ning­en sker i ett om­rå­de ”med helt sä­re­gen och unik eko­lo­gi”. En olyc­ka skul­le va­ra en ka­ta­strof.

Han pe­kar ock­så på att ol­je­in­du­strin och för­brän­ning­en står för sto­ra ut­släpp av växt­hus­ga­ser. Att ol­je­borr­nings­lo­ven be­vil­ja­des ba­ra en må­nad ef­ter att lan­dets mil­jö- och kli­mat­mi­nis­ter un­der­teck­na­de kli­matav­ta­let – som ett av de förs­ta län­der­na – från Pa­ris är på så sätt ”fun­da­men­talt pa­ra­dox­alt” me­nar den and­ra ad­vo­ka­ten, Cat­hri­ne Ham­bro.

– De här åt­gär­der­na är full­stän­digt oac­cep­tab­la ur ett kli­mat­per­spek­tiv, sä­ger hon.

”En fö­re­ställ­ning”

Nors­ka sta­tens ad­vo­kat, Fred­rik Se­jersted, vid­hål­ler att mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­na tol­kar pa­ra­graf 112 långt utan­för det som var tänkt när den an­togs. En­ligt ho­nom för­bju­der in­te la­gen be­slut som kan ha ne­ga­ti­va kon­se­kven­ser för mil­jön, men för­plik­ti­gar sta­ten att vid­ta åt­gär­der så att de skad­li­ga följ­der­na åt­gär­das.

I sitt in­led­nings­an­fö­ran­de kal­lar han, en­ligt NRK, rätts­fal­let för ”ame­ri­kansk grund­lags­ak­ti­vism” och me­nar att rätts­sa­len nu an­vänds som po­li­tisk are­na.

– Det­ta är en fö­re­ställ­ning, sä­ger Se­jersted och hän­vi­sar till al­la ak­ti­vi­te­ter som ord­nas i Oslo i sam­band med rät­te­gång­en, me­di­e­upp­märk­sam­he­ten – och den där is­skulp­tu­ren.

på­ver­kar and­ra fall?

Det in­ter­na­tio­nel­la in­tres­set för rät­te­gång­en är stort. Oli­ka kän­di­sar har ställt upp för mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­na och ju­ri­dik­pro­fes­sor­na Ole Kristi­an Fau­chald be­to­nar att den är en del av en trend med mil­jörät­te­gång­ar – fle­ra på­går i oli­ka län­der.

– Det som sker i Nor­ge i det här fal­let kom­mer att på­ver­ka hur de här frå­gor­na be­döms på an­nat håll, sä­ger han till NRK.

Men så är för­stås ock­så ut­fal­let i frå­gan om själ­va ol­jeut­vin­ning­en högin­tres­sant. Gu­low­sen på Gre­en­pe­a­ce sä­ger att en se­ger för mil­jö­or­ga­ni­sa­tio­ner­na skul­le på­ver­ka till­del­ning­en av fram­ti­da ol­je­li­cen­ser.

Re­ge­rings­ad­vo­ka­ten Se­jersted hål­ler med om att en för­lust, ur sta­tens syn­vin­kel, skul­le le­da till en för­änd­ring av norsk ol­je- och gas­po­li­tik – även om han in­te tror på en så­dan ut­gång.

Och får Nor­ge fort­sät­ta borr­ning­ar­na i Ark­tis igen är det san­no­likt att and­ra län­der föl­jer ef­ter.

de­lad opi­ni­on

I ett land som har byggt sin ri­ke­dom på ol­ja är frå­gan in­te okon­tro­ver­si­ell. I den så kal­la­de ol­je­fon­den finns nu mer än 1 000 mil­jar­der dol­lar och 185 000 per­so­ner i Nor­ge sys­sel­sätts di­rekt och in­di­rekt av nä­ring­en. Ol­je­bo­la­gen, med stat­li­ga Sta­toil i spet­sen, är mäk­ti­ga.

De störs­ta par­ti­er­na Høy­re, Frem­skrittspar­ti­et och Ar­bei­der­par­ti­et är för prov­borr­ning­ar i Ark­tis och ock­så läng­re sö­derut, bland an­nat vid Lo­fo­ten.

Men opi­ni­o­nen är de­lad. Fle­ra mind­re par­ti­er vill ha ett slut på ex­plo­a­te­ring­en, vil­ket kom fram till ex­em­pel i hös­tens val­rö­rel­se. Och i en un­der­sök­ning sva­ra­de 44 pro­cent av norr­män­nen att de vill be­grän­sa norsk ol­je­verk­sam­het för att be­grän­sa ut­släp­pen – mot 42 pro­cent som in­te vill gö­ra det.

I Oslo ska rät­te­gång­en av­slu­tas på tors­dag om en vec­ka. Det kan drö­ja vec­kor, om in­te må­na­der, tills dom­sto­lens be­slut kom­mer, och högst tro­ligt blir det över­kla­gan­den till hög­re rätts­in­stan­ser.

Obe­ro­en­de av hur det går har ol­je­rät­te­gång­en satt fart på dis­kus­sio­nen om Nor­ges för­håll­nings­sätt till ol­jan och hur – och om – det går att kom­bi­ne­ra med en god mil­jö- och kli­mat­po­li­tik.

Här finns det mot­stri­dig­he­ter. Fö­re­gångs­land vad gäl­ler el­bi­lar och en ol­je­fond som in­te in­ve­ste­rar i kol­kraft, visst, men kom­pen­se­rar det för ut­släp­pen från – ja just det – ol­jan?

Foto: EPA/HEIKo JUNGE

stort in­tres­se. Rät­te­gång­en mot nors­ka sta­ten har in­letts i Oslo. Utan­för tings­rät­ten står en is­skulp­tur som rests av Na­tur och Ung­dom samt Gre­en­pe­a­ce.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.