Un­der­vis­ning som väc­ker in­tres­se

Hufvudstadsbladet - - Nr 308 -

●●●Un­der det se­nas­te året har jag gått kur­ser i uni­ver­si­tets­pe­da­go­gik vid Åbo Aka­de­mi. Ett mo­ment i en av kur­ser­na är att del­ta­gar­na skall skug­ga en kol­le­gas un­der­vis­ning. Idén med att skug­ga kol­le­gor är att man får upp­le­va hur and­ra ut­för sitt värv och ut­by­ta kon­kre­ta un­der­vis­nings­er­fa­ren­he­ter. Be­håll­ning­en är allt­så dub­bel: den som skug­gar lär sig ge­nom att upp­märk­samt iakt­ta sin kol­le­gas un­der­vis­ning, me­dan kol­le­gan får till­fäl­let att re­flek­te­ra över sin egen un­der­vis­ning ge­nom den feed­back som den som skug­gar le­ve­re­rar.

Jo­nas Ahlskog i blog­gen Livs­lärd, livs­lard.blogg.hbl.fi

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.