VANLIGA TYPER AV OBEHAG I LE­DER­NA

Hufvudstadsbladet - - Nr 308 -

Har du ett el­ler fle­ra av des­sa typer av ål­ders­re­la­te­ra­de obehag? Mo­vi­zin Com­plex in­ne­hål­ler väx­textrakt som ger dig na­tur­lig hjälp.

KNÄN

Har det bli­vit li­te svå­ra­re för dig att gå upp­för trap­por? Kan du in­te hel­ler pro­me­ne­ra li­ka långt som du bru­kar? Ny­pon i Mo­vi­zin bi­drar till kol­la­gen­pro­duk­tio­nen som är vik­tig för bros­kets funk­tion.

HÖFTER

Är till­sam­mans med knän de le­der där vi of­tast upp­le­ver ål­ders­re­la­te­rat sli­tage. Kans­ke för att höf­ter­na bär he­la krop­pens vikt. Boswel­lia bi­drar till le­der­nas na­tur­li­ga rör­lig­het och smi­dig­het.

RYGG

Vid stil­la­sit­tan­de un­der en läng­re tid upp­le­ver du kans­ke att ryg­gen känns li­te stel. Rygg­ra­den är egent­li­gen en lång ked­ja av le­der och vi är be­ro­en­de av att de hålls smi­di­ga. Na­tur­li­ga väx­ter kan stär­ka din rör­lig­het.

AXLAR

Ax­lar­na är möj­li­gen män­ni­sko­krop­pens mest avan­ce­ra­de le­der. De gör att vi kan rö­ra ar­mar­na i stort sett i al­la rikt­ning­ar, men de är där­med ock­så en av de mest ut­sat­ta le­der­na som även slits na­tur­ligt med ål­dern. Ing­e­fä­ra kan mot­ver­ka öm­het och ste­la le­der.

NACKE

Är nac­ken of­ta stel och kan du in­te vän­da hu­vu­det åt al­la håll? Nack­stel­het kan spri­da sig till axlar, ar­mar, och i vis­sa fall än­da till fing­rar­na.

FINGRAR

Ste­la och öm­ma fingrar? Mo­vi­zin Com­plex in­ne­hål­ler ex­trakt av ing­e­fä­ra sva­ran­de till 750 mg ing­e­fä­ra per dags­dos.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.