MO­VI­ZIN: Tre väx­ter med hjälp till di­na le­der är kom­bi­ne­ra­de i en na­tur­tablett

Hufvudstadsbladet - - Nr 308 -

De se­nas­te årens forsk­ning in­om na­tur­ba­se­ra­de kost­till­skott är bak­grun­den till ut­veck­ling­en av Mo­vi­zin Com­plex.

Pro­duk­ten in­ne­hål­ler tre ak­ti­va väx­textrakt som på var sitt sätt hjäl­per le­der­nas rör­lig­het. En unik kom­bi­na­tion som in­te finns i and­ra pro­duk­ter på mark­na­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.