Svårt för­hind­ra brott mot be­söks­för­bud

Po­li­sen ha­de ut­fär­dat ett tem­po­rärt be­söks­för­bud för gär­nings­man­nen i Borgå. Det för­hind­ra­de in­te då­det.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

En an­mä­lan om be­söks­för­bud för gär­nings­man­nen i Borgå ha­de läm­nats in vid Öst­ra Ny­lands tings­rätt. Rät­ten hann än­då in­te be­hand­la ären­det in­nan vålds­då­det i mån­dags.

Po­li­sen ha­de än­då ut­fär­dat ett tem­po­rärt be­söks­för­bud re­dan i bör­jan av ok­to­ber, en­ligt Il­ta-Sa­no­mat.

Po­li­sen kan be­stäm­ma om tem­po­rärt be­söks­för­bud. Be­slu­tet går se­dan vi­da­re till tings­rät­ten som ska be­hand- la för­bu­det i bråds­kan­de ord­ning.

I vis­sa fall har ett be­söks­för­bud li­ten prak­tisk be­ty­del­se. Tra­kas­se­ri­er­na kan fort­sät­ta trots för­bu­det. Straf­fet för brott mot be­sök­för­bu­det är bö­ter el­ler högst ett års fäng­el­se.

Man räk­nar med att brott mot be­söks­för­bu­den sker i cir­ka en tred­je­del av fal­len.

Det är ock­så van­ligt med åter­fall. En­ligt en un­der­sök­ning vid Brottspå­följds­myn­dig­he­ten gjor­de 76 pro­cent av gär­nings­per­so­ner­na som med­de­lats om ett be­sök­för­bud sig skyl­di­ga till nå­got brotts­ligt un­der en upp­följ­nings­tid som var fle­ra år.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.