Stock­manns ak­tie re­kord­låg

Många sto­ra äga­re med fin­lands­svensk kopp­ling har fått se ak­ti­e­kur­sen dy­ka ner mot fem eu­ro.

Hufvudstadsbladet - - Nyheter - TIM JOHANSSON 029 080 1336, tim.johansson@ksf­me­dia.fi HBL är en del av KSF Me­dia som ägs av för­e­ning­en Konst­sam­fun­det.

I tis­da­gens han­del no­te­ra­des va­ru­hus­ked­jan Stock­manns B-ak­tie som lägst till 4,97 eu­ro vil­ket är den lägs­ta no­te­ring­en på 2000-ta­let.

Som högst har ak­ti­en no­te­rats för över 37 eu­ro år 2006. Än­nu som­ma­ren 2010 vär­de­ra­des ak­ti­en till över 28 eu­ro. Se­dan dess har det bu­rit av brant nedåt. Den röst­star­ka­re Stock­mann A-se­ri­en no­te­ras nå­got hög­re, till 5,04 eu­ro.

Ock­så på kort sikt har ut­veck­ling­en va­rit dys­ter. I au­gusti låg bå­da ak­tie­se­ri­er­na på över sju eu­ro.

I sep­tem­ber kun­de HBL be­rät­ta att Stock­manns sty­rel­se­ord­fö­ran­de Juk­ka Hi­e­no­nen sålt 10 000 ak­ti­er när pri­set låg på 6,43 eu­ro i au­gusti. Åt­minsto­ne på kort sikt var för­sälj­ning­en ett för­nuf­tigt drag av Hi­e­no­nen. Se­dan för­sälj­ning­en har ak­ti­en sjun­kit med över 20 pro­cent. Hi­e­no­nen för­kla­ra­de för­sälj­ning­en med att han som sty­rel­se­proffs be­hö­ver få loss ock­så kon­tan­ter, den­na gång för ett på­gåen­de stam­byte.

Fle­ra or­ga­ni­sa­tio­ner med fin­lands­svensk kopp­ling finns bland Stock­manns störs­ta äga­re. HTT Hol­ding som har flest ak­ti­er är Har­t­wallsläk­tens in­ve­ste­rings­bo­lag. Näst störs­ta äga­re med flest rös­ter på bo­lags­stäm­man är för­e­ning­en Konst­sam­fun­det. På topp-10-lis­tan finns ock­så Svens­ka lit­te­ra­tur­säll­ska­pet, Stif­tel­sen för Åbo Aka­de­mi och Sam­fun­det Folk­häl­san.

På 20 år, se­dan no­vem­ber 1997, har Stock­manns B-ak­tie för­lo­rat i vär­de med kring 60 pro­cent. Dess­utom spe­lar in­fla­tio­nen in, vil­ket gör att re­al­vär­det sjun­kit be­tyd­ligt me­ra. Un­der åren har Stock­mann haft ak­ti­e­e­mis­sio­ner och and­ra lik­nan­de ar­range­mang vil­ket för­svå­rar be­räk­ning­en av vär­de­ut­veck­ling­en långt bak­åt.

Stock­mann be­ta­la­de länge en god ut­del­ning till si­na äga­re. Un­der de se­nas­te åren har bo­la­get in­te haft nå­gon ut­del­ning.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.