Eko­no­min upp, ut­släp­pen ned

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

●●Ko­a­li­tio­nen bakom Ame­ri­ca’s pled­ge om­fat­tar över 2500 fö­re­tag, stä­der och del­sta­ter i USA som för­bin­der sig till kli­matav­ta­let från Pa­ris 2015.

●●Del­sta­ter­na och stä­der­na re­pre­sen­te­rar 49 pro­cent av USA:s be­folk­ning, 54 pro­cent av dess bnp och 35 pro­cent av dess kol­di­ox­id­ut­släpp. Om ko­a­li­tio­nen var en stat skul­le den va­ra värl­dens tred­je störs­ta eko­no­mi.

●●Ko­a­li­tio­nens ut­släpps­mål och åta­gan­den i kom­bi­na­tion med för­mån­li­ga­re pri­ser och väx­an­de mark­na­der för mil­jö­tek­nik dri­ver på en ut­veck­ling mot ett kolsnå­la­re USA. Åren 2005–2015 väx­te USA:s eko­no­mi med 15 pro­cent me­dan kol­di­ox­id­ut­släp­pen mins­ka­de med 11,5 pro­cent (och in­om ener­gi­sek­torn med 24 pro­cent). Tak­ten mås­te än­då öka om USA ska kla­ra sitt mål un­der Pa­ris­av­ta­let, i syn­ner­het då den fe­de­ra­la mak­ten är pas­siv, en­ligt tan­kes­med­jan Rocky Mountain In­sti­tu­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.