May till Kreml: Vi vet vad ni hål­ler på med

Hufvudstadsbladet - - Nyheter -

Ryss­land av­fär­dar den hår­da kri­ti­ken från Stor­bri­tan­ni­ens pre­miär­mi­nis­ter. The­re­sa Mays på­hopp är ba­ra ett för­sök att av­le­da brit­ter­nas in­tres­se från in­ri­kes­pro­blem, är bud­ska­pet från Kreml.

May an­kla­ga­de i mån­dags Moskva för att be­dri­va in­for­ma­tions­krig och ”så split i väst och un­der­mi­ne­ra vå­ra in­sti­tu­tio­ner”. Hon räk­na­de i ett tal i Lon­don upp en rad ex­em­pel på rys­ka övertramp, som att lå­ta stat­li­ga me­di­er spri­da fals­ka ny­he­ter och ma­ni­pu­le­ra­de bil­der.

– Jag har ett myc­ket en­kelt budskap till Ryss­land. Vi vet vad ni hål­ler på med. Och ni kom­mer in­te att lyc­kas, sa­de The­re­sa May.

Rys­ka ut­ri­kes­de­par­te­men­tets ta­les­per­son Ma­ria Zak­ha­ro­va re­pli­ke­rar med att Stor­britan­nien går ige­nom en svår tid med ut­trä­de ur EU och in­ter­na po­li­tis­ka stri­der.

”Det är tyd­ligt att en ytt­re fi­en­de be­hövs för att dis­tra­he­ra den all­män­na opi­ni­o­nen, och va­let har fal­lit på Ryss­land”, sä­ger hon på de­par­te­men­tets sajt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Finland

© PressReader. All rights reserved.